Poradnik Przedsiębiorcy

Umowa dostawy - wzór z omówieniem

Umowa dostawy opiera się an przepisach Kodeksu cywilnego i określa relacje między dostawcą i odbiorcą. Dostawca w umowie dostawy zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia określonych rzeczy, mając na uwadze wytyczne zawarte w umowie. Natomiast odbiorca te rzeczy ma odebrać oraz zapłacić za nie ustaloną kwotę. Stronami umowy jest dostawca i odbiorca. Umowa dostawy jest:

 • powszechna (niezależnie od statusu przedsiębiorcy),
 • odpłatna,
 • wzajemna.

Pobierz darmowy wzór umowy dostawy w formacie pdf i docx!  

Do pobrania:

pdf
Wzór umowy dostawy.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Wzór umowy dostawy.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Umowa dostawy i umowa sprzedaży - różnice

Umowa dostawy i umowa sprzedaży w praktyce gospodarczej są ze sobą często porównywane. Nic w tym dziwnego - można bowiem dostrzec w nich duże podobieństwa. Na czym więc polega różnica między tymi dwoma umowami? W umowie dostawy strony mogą zawrzeć takie informacje, jak:

 • terminy dostaw,

 • wielkość partii,

 • typ dostarczanego asortymentu,

 • częstotliwość dostaw.

Dodatkowo, umowa dostawy pozwala odbiorcy na wpływ oraz uczestnictwo w produkcji. Może on monitorować proces produkcji, wybrać dostawę materiałów produkcyjnych, udzielać wskazówek i sprawować nadzór nad egzekucją określonych norm lub wytycznych. Oczywiście, zakres wpływu odbiorcy w procesie produkcji regulowany jest przez spisaną umowę dostawy i może się zdarzyć, że nie będzie on miał żadnej kontroli nad produkcją. Co za tym idzie, nie poniesie w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

Forma umowy dostawy

Co do zasady, umowa dostawy zostaje sporządzona na piśmie. Forma pisemne zastrzeżona jest jednak do celów dowodowych a ważność umowy zależy od złożenia zgodnych oświadczeń woli przez strony. Najczęściej do formy pisemnej umowy dołączane są załączniki, które doprecyzowują kwestie, które w umowie dostawy opisane są tylko ogólnie. Dotyczy to takich kwestii, jak specyfikacja techniczna albo wskazanie reguł i metod realizacji przedmiotu dostawy.

Doprecyzowanie umowy dostawy

Oprócz określenia samego przedmiotu dostawy w sporządzonym dokumencie powinny być uregulowane takie kwestie, jak:

 • materiały używane przy produkcji (kto je nabywa itp.), sposób ich dostawy,

 • odpowiedzialność stron i kary umowne,

 • mechanizm odstąpienia od umowy,

 • metody rozwiązywania sporów bądź ustalania kwestii nieobjętych porozumieniem.

Jak więc widać, forma pisemna umowy dostawy jest konieczna ze względu na ilość kwestii, które powinny zostać uregulowane i które chronią interesy kontrahentów.

Co powinna zawierać umowa dostawy?

Poniżej przedstawiamy niezbędne elementy, które powinny się znaleźć na umowie dostawy:

 • data i miejsce sporządzenia umowy,

 • dane dostawcy i dane odbiorcy (stron umowy),

 • oznaczenie przedmiotu umowy - rzeczy, które dostawca ma wykonać i dostarczyć,

 • określenie terminów i miejsca dostawy,

 • ustalona cena - wartość dostawy, bądź jej poszczególnych części, o ile dostawa realizowana jest transzami,

 • metoda płatności,

 • kary umowne - dla dostawcy i odbiorcy, jeśli zadecydują, by je tam zamieścić,

 • podpisy stron.

Kwestia opakowań w umowie dostawy

W umowie dostawy może także zostać opisana kwestia dotycząca opakowań, w jakich towar zostanie dostarczony. Mogą to być opakowania zwrotne lub bezzwrotne. W przypadku opakowań bezzwrotnych - ich cena zazwyczaj jest już wliczona w cenę towaru.

Opakowania zwrotne najczęściej nie są wliczane w cenę dostarczanego towaru i to właśnie kwestia rozliczenia oraz ewidencjonowania ich powinna być wcześniej ustalona. Warto także zwrócić uwagę na zasady pobierania i rozliczania ewentualnej kaucji.