0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa dostawy - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Dokonując dostawy towarów obie strony transakcji powinny uregulować jej warunki. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, za które odpowiedzialność ponosi jedna ze stron w uregulowany umową sposób. Dowiedz się, jakie podstawowe elementy powinna zawierać umowa dostawy i pobierz jej darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!

Umowa dostawy - podstawowe informacje

Umowa dostawy opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego i określa relacje między dostawcą i odbiorcą. Zgodnie z ar. 605 Kodeksu dostawca w umowie dostawy zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia określonych rzeczy, mając na uwadze wytyczne zawarte w umowie. Natomiast odbiorca te rzeczy ma odebrać oraz zapłacić za nie ustaloną kwotę. Stronami umowy jest dostawca i odbiorca.

Umowa dostawy pozwala odbiorcy na wpływ oraz uczestnictwo w produkcji. Może on monitorować proces produkcji, wybrać dostawę materiałów produkcyjnych, udzielać wskazówek i sprawować nadzór nad egzekucją określonych norm lub wytycznych. Oczywiście, zakres wpływu odbiorcy w procesie produkcji regulowany jest przez spisaną umowę dostawy i może się zdarzyć, że nie będzie on miał żadnej kontroli nad produkcją. Co za tym idzie, nie poniesie w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

Jeżeli okaże się, że dostawca rozpoczyna produkcję towarów stanowiących przedmiot dostawy lub jego części z opóźnieniem, przez co możliwe jest, że nie zdoła dokonać dostawy w omówionym terminie, odbiorca ma możliwość odstąpienia od umowy jeszcze przed wcześniej określonym w umowie terminem dostawy.

Pobierz darmowy wzór umowy dostawy w formacie PDF i DOC!

Do pobrania:

Wzór umowy dostawy.pdf
Wzór umowy dostawy.doc

Forma umowy dostawy

Co do zasady, umowa dostawy zostaje sporządzona na piśmie. Forma pisemna zastrzeżona jest jednak do celów dowodowych a ważność umowy zależy od złożenia zgodnych oświadczeń woli przez strony. Najczęściej do formy pisemnej umowy dołączane są załączniki, które doprecyzowują kwestie, które w umowie dostawy opisane są tylko ogólnie. Dotyczy to takich kwestii, jak specyfikacja techniczna albo wskazanie reguł i metod realizacji przedmiotu dostawy.

Co powinna zawierać umowa dostawy?

Oprócz określenia samego przedmiotu dostawy w sporządzonym dokumencie powinny być uregulowane takie kwestie, jak:

 • materiały używane przy produkcji (kto je nabywa itp.), sposób ich dostawy,

 • odpowiedzialność stron i kary umowne,

 • mechanizm odstąpienia od umowy,

 • metody rozwiązywania sporów bądź ustalania kwestii nieobjętych porozumieniem.

Jak więc widać, forma pisemna umowy dostawy jest konieczna ze względu na ilość kwestii, które powinny zostać uregulowane i które chronią interesy kontrahentów.

Poniżej przedstawiamy niezbędne elementy, które powinny się znaleźć na umowie dostawy:

 • data i miejsce sporządzenia umowy,

 • dane dostawcy i dane odbiorcy (stron umowy),

 • oznaczenie przedmiotu umowy - rzeczy, które dostawca ma wykonać i dostarczyć,

 • określenie terminów i miejsca dostawy,

 • ustalona cena - wartość dostawy, bądź jej poszczególnych części, o ile dostawa realizowana jest transzami,

 • metoda płatności,

 • kary umowne - dla dostawcy i odbiorcy, jeśli zadecydują, by je tam zamieścić,

 • podpisy stron.

Kwestia opakowań w umowie dostawy

W umowie dostawy może także zostać opisana kwestia dotycząca opakowań, w jakich towar zostanie dostarczony. Mogą to być opakowania zwrotne lub bezzwrotne. W przypadku opakowań bezzwrotnych - ich cena zazwyczaj jest już wliczona w cenę towaru.

Opakowania zwrotne najczęściej nie są wliczane w cenę dostarczanego towaru i to właśnie kwestia rozliczenia oraz ewidencjonowania ich powinna być wcześniej ustalona. Warto także zwrócić uwagę na zasady pobierania i rozliczania ewentualnej kaucji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów