Poradnik Przedsiębiorcy

Umowa dostawy - wzór z omówieniem

Dokonując dostawy towarów obie strony transakcji powinny uregulować jej warunki. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, za które odpowiedzialność ponosi jedna ze stron w uregulowany umową sposób. Dowiedz się, jakie podstawowe elementy powinna zawierać umowa dostawy i pobierz jej darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!

Umowa dostawy - podstawowe informacje

Umowa dostawy opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego i określa relacje między dostawcą i odbiorcą. Zgodnie z ar. 605 Kodeksu dostawca w umowie dostawy zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia określonych rzeczy, mając na uwadze wytyczne zawarte w umowie. Natomiast odbiorca te rzeczy ma odebrać oraz zapłacić za nie ustaloną kwotę. Stronami umowy jest dostawca i odbiorca.

Umowa dostawy pozwala odbiorcy na wpływ oraz uczestnictwo w produkcji. Może on monitorować proces produkcji, wybrać dostawę materiałów produkcyjnych, udzielać wskazówek i sprawować nadzór nad egzekucją określonych norm lub wytycznych. Oczywiście, zakres wpływu odbiorcy w procesie produkcji regulowany jest przez spisaną umowę dostawy i może się zdarzyć, że nie będzie on miał żadnej kontroli nad produkcją. Co za tym idzie, nie poniesie w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

Jeżeli okaże się, że dostawca rozpoczyna produkcję towarów stanowiących przedmiot dostawy lub jego części z opóźnieniem, przez co możliwe jest, że nie zdoła dokonać dostawy w omówionym terminie, odbiorca ma możliwość odstąpienia od umowy jeszcze przed wcześniej określonym w umowie terminem dostawy.

Pobierz darmowy wzór umowy dostawy w formacie PDF i DOC!

Do pobrania:

pdf
Wzór umowy dostawy.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Wzór umowy dostawy.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Forma umowy dostawy

Co do zasady, umowa dostawy zostaje sporządzona na piśmie. Forma pisemna zastrzeżona jest jednak do celów dowodowych a ważność umowy zależy od złożenia zgodnych oświadczeń woli przez strony. Najczęściej do formy pisemnej umowy dołączane są załączniki, które doprecyzowują kwestie, które w umowie dostawy opisane są tylko ogólnie. Dotyczy to takich kwestii, jak specyfikacja techniczna albo wskazanie reguł i metod realizacji przedmiotu dostawy.

Co powinna zawierać umowa dostawy?

Oprócz określenia samego przedmiotu dostawy w sporządzonym dokumencie powinny być uregulowane takie kwestie, jak:

 • materiały używane przy produkcji (kto je nabywa itp.), sposób ich dostawy,

 • odpowiedzialność stron i kary umowne,

 • mechanizm odstąpienia od umowy,

 • metody rozwiązywania sporów bądź ustalania kwestii nieobjętych porozumieniem.

Jak więc widać, forma pisemna umowy dostawy jest konieczna ze względu na ilość kwestii, które powinny zostać uregulowane i które chronią interesy kontrahentów.

Poniżej przedstawiamy niezbędne elementy, które powinny się znaleźć na umowie dostawy:

 • data i miejsce sporządzenia umowy,

 • dane dostawcy i dane odbiorcy (stron umowy),

 • oznaczenie przedmiotu umowy - rzeczy, które dostawca ma wykonać i dostarczyć,

 • określenie terminów i miejsca dostawy,

 • ustalona cena - wartość dostawy, bądź jej poszczególnych części, o ile dostawa realizowana jest transzami,

 • metoda płatności,

 • kary umowne - dla dostawcy i odbiorcy, jeśli zadecydują, by je tam zamieścić,

 • podpisy stron.

Kwestia opakowań w umowie dostawy

W umowie dostawy może także zostać opisana kwestia dotycząca opakowań, w jakich towar zostanie dostarczony. Mogą to być opakowania zwrotne lub bezzwrotne. W przypadku opakowań bezzwrotnych - ich cena zazwyczaj jest już wliczona w cenę towaru.

Opakowania zwrotne najczęściej nie są wliczane w cenę dostarczanego towaru i to właśnie kwestia rozliczenia oraz ewidencjonowania ich powinna być wcześniej ustalona. Warto także zwrócić uwagę na zasady pobierania i rozliczania ewentualnej kaucji.