0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składka zdrowotna osób prowadzących działalność w 2024 r.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sposób naliczania składki zdrowotnej opłacanej przez osoby prowadzące działalność od 2022 roku zmienił się diametralnie. W myśl przepisów wysokość tej opłaty jest uzależniona w głównej mierze od formy opodatkowania. Mimo że od ich wprowadzenia minął już rok, to do tej pory mechanizm obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne wśród wielu z nas budzi wątpliwości. Jak powinna być obliczona składka zdrowotna?

Do pobrania:

Prezentacja do pobrania: Rozliczenie składki zdrowotnej w różnych formach opodatkowania.pdf

Składka zdrowotna zależna od formy opodatkowania w 2024 r.

Jak już wspomniano, od 2022 roku kryterium do ustalania wartości składki zdrowotnej stanowi przede wszystkim wybrana przez przedsiębiorcę forma opodatkowania, ale znaczenie ma także forma prawna działalności. 

Poniższe zasady dotyczą naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także wspólników spółek: cywilnych, jawnych oraz partnerskich.

Opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych a wyliczenie składki zdrowotnej

Osoby wybierające opodatkowanie według skali podatkowej za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu wpłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, ustalony w następujący sposób:

 • dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym jest ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami w rozumieniu Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ten jest pomniejszany o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
 • dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętych od początku roku, i sumą kosztów uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesionych od początku roku. Tak ustalony dochód powinien być pomniejszony o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe zapłaconych od początku roku a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach; dochód nie jest pomniejszany o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Co więcej, w przypadku przedsiębiorców prowadzących KPiR, podstawę składki zdrowotnej zmniejsza się lub zwiększa o powstałą różnicę remanentową, i tak:

 • zwiększenia dokonuje się, jeżeli wartość remanentu końcowego > wartość remanentu początkowego;
 • obniżenia dokonuje się, gdy wartość remanentu końcowego

W roku 2022 obowiązywały w tym zakresie przepisy przejściowe, dzięki którym przedsiębiorca mógł uwzględniać wyłącznie remanenty śródroczne, które obniżają podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

Od 2023 roku przyjmowany jest do wyliczeń wynik niezależnie od tego, czy jest dodatni czy ujemny. Więcej na temat przyjęcia wartości remanentu do wyliczenia składki można przeczytać w opracowaniu: Remanent a składka zdrowotna według najnowszych zmian w Polskim Ładzie.

Dla opodatkowania na zasadach ogólnych wprowadzono pojęcie „roku składkowego”, który obowiązuje od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego.

Składka zdrowotna stanowi 9% obliczonej według powyższych zasad podstawy. Przy czym nie może ona być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na pierwszy dzień danego roku składkowego. Oznacza to, że przy generowaniu deklaracji za styczeń 2024 najniższa składka zdrowotna będzie przyjęta jeszcze od wynagrodzenia minimalnego za 2023 rok, czyli 3 490,00 zł. Ważną informacją jest to, że w 2024 roku wysokość wynagrodzenia minimalnego ulegnie zmianie aż dwa razy: od stycznia wynosi 4 242,00 zł, a od lipca – 4 300,00 zł. Jednakże zgodnie z art. 79a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej minimalną podstawą składki na dany rok jest najniższe wynagrodzenie obowiązujące na pierwszy dzień danego roku składkowego. Dlatego, począwszy od DRA za luty 2024 roku do DRA za styczeń 2025 roku, minimalną podstawą jest kwota 4 242,00 zł.

Okres sporządzania DRA

Minimalna podstawa

Minimalna składka

styczeń 2024 roku

3 490,00 zł

314,10 zł 

od lutego 2024 roku do stycznia 2025 roku

4 242,00 zł

381,78 zł

Nawet w przypadku, gdy w danym miesiącu dochodu nie ma, składkę należy zapłacić. Co ważne, sposób ustalania dochodu na cele podstawy składki zdrowotnej jest inny od dochodu ustalonego na cele PIT. Nie ma określonego żadnego ograniczenia co do górnej granicy składki zdrowotnej, co może być bardzo dotkliwe dla osób osiągających wysokie dochody.

Wyliczenie dochodu narastająco za kolejne miesiące w roku składkowym wygląda następująco:

Przychody osiągnięte od początku roku - koszty poniesione od początku roku - suma dochodów za poprzednie miesiące - różnica między sumą składek społecznych zapłaconych od początku roku a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach (o ile składki nie zostały ujęte w kosztach).

Przykład 1.

Przedsiębiorca rozliczał się w 2023 roku według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2024 roku jako formę opodatkowania wybrał skalę podatkową. Przychody za dane miesiące kształtują się następująco:

 • styczeń: 5 000,00 zł;
 • luty: 9 000,00 zł;
 • marzec: 13 000,00 zł.

Natomiast koszty, w których dla uproszczenia przyjmujemy, że ujęte są również składki społeczne, wynoszą:

 • styczeń: 4 000,00 zł;
 • luty: 2 000,00 zł;
 • marzec: 8 000,00 zł.

Jak obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

Ustalenie podstawy składki zdrowotnej będzie wyglądało następująco: 

 • styczeń – w związku z tym, że rok składkowy trwa do stycznia, a za grudzień przedsiębiorca nie miał dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, to podstawę stanowi minimalne wynagrodzenie obowiązujące na pierwszy dzień roku składkowego, czyli 3 490,00 zł, a składka zdrowotna wynosi 314,10 zł;
 • luty – przyjmujemy dochód za styczeń, tj.: 5 000,00 zł - 4 000,00 zł = 1 000 zł, jako że dochód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na pierwszy dzień roku składkowego, to podstawę zdrowotnej stanowi kwota 4 242 zł, a składka wynosi 381,78 zł;
 • marzec – obliczamy dochód narastająco za luty, czyli (5 000,00 zł + 9 000,00 zł) - (4 000,00 zł + 2 000,00 zł) - 1 000,00 zł = 7 000,00 zł – podstawę zdrowotnej stanowi kwota 7 000,00 zł, składka zdrowotna wynosi 630,00 zł;
 • kwiecień – obliczamy dochód narastająco za marzec, czyli (5 000,00 zł + 9 000,00 zł + 13 000,00 zł) - (4 000,00 zł + 2 000,00 zł + 8 000,00 zł) - (7 000,00 zł + 1 000,00 zł) = 5 000,00 zł, podstawę stanowi kwota 5 000,00 zł, a składka zdrowotna wynosi 450,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia, jak zmieniają się wartości składki w zależności od osiągniętego w danym miesiącu dochodu.

Wysokość miesięcznego dochodu

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

do 4 242 zł

381,78 zł

5 000,00 zł

450,00 zł

8 000,00 zł

720,00 zł

12 000,00 zł

1 080,00 zł

15 000,00 zł

1 350,00 zł

20 000,00 zł

1 800,00 zł

30 000,00 zł

2 700,00 zł

Opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym a obliczenie składki zdrowotnej

Zasady obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób korzystających z podatku liniowego są takie same jak dla przedsiębiorców rozliczających się według zasad ogólnych. Samą składkę stanowi jednak 4,9% uzyskanego w poprzednim miesiącu dochodu.

Wysokość miesięcznego dochodu

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

do 7 791,30 zł

381,78 zł

8 000 zł

392,00 zł

10 000 zł

490,00 zł

15 000 zł

735,00 zł

20 000 zł

980,00 zł

30 000 zł

1 470,00 zł

W tym przypadku minimalna wysokość składki również nie może wynosić mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że do momentu osiągnięcia przez przedsiębiorcę dochodu w wysokości około 7 791,30 zł konieczne jest opłacanie składki w kwocie 381,78 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a ustalenie wysokości składki zdrowotnej

Osoby, które jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, muszą opłacać składki zależne od wysokości przychodu osiągniętego w danym roku kalendarzowym. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi w tym przypadku odpowiednia stawka procentowa przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego (włącznie z wypłatami z zysku). Stawka procentowa uzależniona jest od wysokości osiągniętego przychodu. Sama składka wynosi 9% tej podstawy. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za czwarty kwartał 2023 roku zostało podane 22 stycznia 2024 roku i wynosi 7 767,85 zł, zatem miesięczne składki zdrowotne w 2024 roku kształtują się w następujący sposób: 

Roczny przychód

Podstawa naliczenia stawki zdrowotnej

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej (9%)

Do

60 000,00 zł

4 660,71 zł (7 767,85 zł × 60%)

419,46 zł

Do

300 000,00 zł

7 767,85 zł (7 767,85 zł × 100%)

699,11 zł 

Powyżej

300 000,00 zł

13 982,13 zł (7 767,85 zł × 180%)

1 258,39 zł 

Co ważne, przychód może zostać pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem że te nie zostały odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów.

W przypadku opodatkowania na zasadach ryczałtu przychód należy śledzić na bieżąco i w razie przekroczenia danego progu przychodu już za miesiąc, kiedy nastąpiła taka sytuacja, trzeba uiścić składkę zdrowotną w wyższej wysokości. Oznacza to także, że jeżeli przychody w ciągu roku wzrosną do drugiego czy trzeciego pułapu, wówczas za miesiące poprzednie (gdzie opłacano składkę niższą) konieczne będzie zapłacenie wyrównania według stawki obowiązującej za ostatni miesiąc w roku. Na dokonanie dopłaty mamy miesiąc od upływu terminu złożenia zeznania rocznego za rok ubiegły.

Przykład 2.

Pan Roman jako formę opodatkowania w 2024 roku wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W kwietniu przekroczył 60 000 zł przychodu narastająco (pomniejszonego o opłacone składki ZUS). W listopadzie natomiast jego przychód narastająco przekroczył 300 000 zł. Jaka będzie wysokość składek zdrowotnych w poszczególnych miesiącach?

W ciągu roku przedsiębiorca będzie opłacał składki zdrowotne od podstawy ustalonej od:

 • 60% przeciętnego wynagrodzenia – od stycznia do marca;
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia – od kwietnia (w kwietniu nastąpiło przekroczenie) do października;
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia – od listopada do grudnia.

Skoro przychód w ciągu roku przekroczył 300 000 zł, to przedsiębiorca powinien opłacić za cały rok składki od podstawy 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przyjmując kwoty z tabeli, można ustalić, że dopłata będzie wynosiła 6 431,77 zł, co wynika z wyliczenia:

 13 982,13 zł x 12 mc x 9% = 15 100,70 zł

15 100,70 zł - (1 258,39 zł × 2 miesięcy) - (699,11 zł × 7 miesięcy) - (419,46 zł × 3 miesiące) = 6 431,77 zł.

Bardzo istotna jest też jeszcze jedna kwestia. Osoby, które wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w bieżącym roku, mogą opłacać tzw. składkę uproszczoną pod warunkiem prowadzenia działalności cały poprzedni rok kalendarzowy (warunek konieczny). Dotyczy to sytuacji, kiedy w poprzednim roku korzystało się z opodatkowania:

 • według skali podatkowej;
 • podatkiem liniowym;
 • podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 • lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca może przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym pomniejszoną o kwotę opłaconych w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu. Tak ustaloną miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczony jest zobligowany stosować przez cały rok kalendarzowy.

Przykład 3.

Przychody pani Doroty w 2023 roku były opodatkowane na zasadach ogólnych. Przychód pomniejszony o składki społeczne wyniósł 55 000 zł. W 2024 roku przedsiębiorczyni jako formę opodatkowania wybrała ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i zdecydowała się na opłacanie składki zdrowotnej na zasadach uproszczonych. W jakiej wysokości powinna opłacać składkę zdrowotną w 2024 roku?

Oznacza to, że składka przez cały 2024 rok będzie wynosić 419,46 zł, przychód był bowiem na poziomie niższym niż 60 000 zł. Oczywiście jeśli w 2024 roku przychód zostanie przekroczony, to konieczne będzie dokonanie odpowiedniej dopłaty po zakończeniu roku.

W przypadku ryczałtu nie obowiązuje zasada roku składkowego od 1 lutego do 31 stycznia roku kolejnego. Podstawę wymiaru składki za dany miesiąc stanowi przychód osiągnięty w tym miesiącu. Przykładowo, ustalając podstawę za styczeń, przyjmuje się przychód ze stycznia danego roku.

Karta podatkowa a wysokość składki zdrowotnej

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach karty podatkowej ma najprostszy schemat wyliczenia składki zdrowotnej – podstawę stanowi wówczas kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4 242,00 zł, czyli składka zdrowotna równa jest kwocie 381,78 zł (4 242,00 zł × 9%). 

Tak wyliczoną składkę uiszcza się, począwszy od DRA za styczeń 2024 roku.

Zawieszenie działalności a składka zdrowotna

Podczas kalkulacji składki zdrowotnej nie uwzględnia się osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów z okresu zawieszenia działalności. Jest to dobra wiadomość dla osób planujących np. sprzedaż środków trwałych – jeśli zrobią to w okresie zawieszenia, to przychód powstały z tego tytułu nie zostanie przyjęty podczas wyliczeń składki zdrowotnej. Zasada ta dotyczy zarówno osób korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jak i tych, które prowadzą ewidencję w formie KPiR.

Szczegółowe informacje na temat wpływu zawieszenia działalności na obliczenie składki zdrowotnej podajemy w artykule: Składka zdrowotna a zawieszenie działalności w Polskim Ładzie.

Składka zdrowotna wspólników niektórych spółek

Składkę zdrowotną w wysokości 9% naliczoną od podstawy stanowiącej 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw od 2022 roku opłacają:

 • wspólnik spółki komandytowej (komandytariusz lub komplementariusz);
 • właściciel jednoosobowej spółki z o.o.;
 • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej

– a  od 2023 roku powinni opłacać ją również komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych. 

Bez względu na otrzymywane wynagrodzenie czy przychody składka zdrowotna wymagalna jest  w stałej kwocie. Jej wartość wynosi w 2024 roku 699,11 zł.

Składka zdrowotna a prowadzenie kilku działalności

Przedsiębiorca, który prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym albo podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), składkę zdrowotną na ubezpieczenie zdrowotne opłaca od sumy dochodów.

Przykład 4. 

Pan Robert prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest wspólnikiem spółki cywilnej. Jako formę opodatkowania w 2024 roku w obu tych działalnościach wybrał podatek liniowy (jest to kontynuacja formy opodatkowania z 2023 roku). Ile wyniesie składka zdrowotna za styczeń oraz od lutego?

Za styczeń jego składka naliczona jest od łącznego dochodu (z obu działalności, przy czym ze spółki w przeliczeniu na jego udziały) osiągniętego w grudniu  – rok składkowy trwa do końca stycznia, a skoro nie zmieniono formy opodatkowania, to przyjmuje się dochód osiągnięty za grudzień 2023 roku). 

Od lutego, aby naliczyć składkę zdrowotną, przedsiębiorca powinien zsumować dochód osiągnięty z jednoosobowej działalności oraz dochód ze spółki w cywilnej (w wysokości przypadającej na jego udziały) za styczeń 2024, dzięki czemu ustali wysokość podstawy, od jakiej ma zostać naliczona składka zdrowotna.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w celu ustalenia limitu przychodów warunkujących wysokość składki należy przyjąć sumę przychodów z tych działalności.

Przykład 5. 

Pani Agnieszka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest wspólnikiem spółki partnerskiej. W obu działalnościach rozlicza podatek na zasadach ryczałtu. Jak ustalić wysokość składki zdrowotnej za czerwiec 2024 roku?

W takiej sytuacji przy ustalaniu wysokości składki za czerwiec przy wyborze metody rozliczania składki na podstawie bieżących przychodów przyjmuje przychód z obu tych działalności (przychód osiągnięty do końca czerwca) – z jednoosobowej działalności: 50 000 zł, ze spółki: 170 000 zł. Przychód przekroczył 60 000 zł, ale jest niższy od 300 000 zł, więc składka za czerwiec wyniesie 699,11 zł.

Jeśli przedsiębiorca stosuje różne formy opodatkowania, wówczas z każdej działalności powinien ustalić odrębnie podstawę wymiaru składki zdrowotnej w sposób określony dla danej formy opodatkowania.

Przykład 6. 

Pani Róża jest wspólnikiem w spółce jawnej oraz w spółce cywilnej, poza tym prowadzi też jednoosobową spółkę z o.o. W 2024 roku w spółce jawnej wybrała opodatkowanie według skali podatkowej (zmieniła ją z podatku liniowego), w spółce cywilnej na podstawie ryczałtu (składka wyliczana na podstawie przychodu z poprzedniego roku, który wyniósł 350 000 zł), w spółce z o.o. nie wybiera formy opodatkowania (składka jest stała przez cały rok niezależnie od przychodów/dochodów). Ile wyniosą składki zdrowotne do zapłaty?

W tej sytuacji składki zdrowotne do zapłaty wynoszą:

 • ze spółki jawnej – 314,10 zł za styczeń, na podstawie dochodu w kolejnych miesiącach;
 • ze spółki cywilnej – 1 258,39 zł przez cały rok;
 • ze spółki jednoosobowej z o.o. – 699,11 zł przez cały rok.

Warto wspomnieć jeszcze o sytuacji, kiedy przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz jest np. wspólnikiem w spółce komandytowej i jednoosobowym wspólnikiem spółki z o.o. Wtedy opłaca jedynie składkę zdrowotną zależną od dochodu/przychodu z JDG oraz składkę w pojedynczej wysokości mimo prowadzenia dwóch spółek (komandytowej i jednoosobowej z o.o.). Inaczej natomiast rozpatrywana jest kwestia opłacania składki zdrowotnej ubezpieczonego będącego wspólnikiem w kilku spółkach (dotyczy jednoosobowych spółek z o.o., spółek komandytowych, prostych spółek akcyjnych i od 2023 roku również komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej). Oznacza to, że przy prowadzeniu kilku jednoosobowych spółek z o.o., jeżeli wspólnik taki nie posiada dodatkowo jednoosobowej działalności – wtedy składkę wylicza się poprzez przemnożenie przeciętnego wynagrodzenia z czwartego kwartału 2023 roku przez liczbę prowadzonych spółek, czyli np. właściciel czterech jednoosobowych spółek z o.o. będzie opłacał składkę zdrowotną od podstawy 31 071,40 zł (7 767,85 zł × 4).

Zasady naliczania składek przy prowadzeniu kilku firm szczegółowo opisane zostały tu: Składka zdrowotna z kilku działalności.

Możliwość odliczenia składki zdrowotnej

Wejście w życie Nowego Ładu od stycznia zlikwidowało możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od podatku. Wielu podatników bardzo straciło na tej zmianie, w związku z czym rządzący wprowadzili od 1 lipca 2022 roku rozwiązanie, które pozwala obniżyć podstawę opodatkowania o wartość naliczonej składki zdrowotne. Nie jest to jednak rozwiązanie przewidziane dla każdego podatnika. W przypadku osób rozliczających podatek:

 • liniowo – można odliczyć od dochodu maksymalnie 11 600,00 zł w ciągu roku;
 • ryczałtem – można pomniejszyć przychód o 50% zapłaconych składek zdrowotnych;
 • w formie karty podatkowej – można obniżyć podatek o 19% zapłaconej składki.

Nowe przepisy nie uprawniają do odliczenia składki zdrowotnej od dochodu osób, które jako formę opodatkowania wybrały zasady ogólne.

O odliczeniu składek zdrowotnych piszemy szerzej w artykule: Zmiany w składce zdrowotnej od lipca 2022 roku a Polski Ład.

Polski Ład – składka zdrowotna dla osób współpracujących

Jeszcze inny schemat ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej obowiązuje osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W 2024 roku bazę do naliczania składki zdrowotnej stanowi dla nich 75% kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawka składki w tym przypadku to 9%. W 2024 roku podstawa naliczenia tej składki wynosi 5 825,89 zł (7 767,85 zł × 75%), a sama składka – 524,33 zł.

Termin zapłaty składek i obowiązek wysyłki DRA co miesiąc

Od stycznia 2022 roku termin rozliczeń z ZUS-em jest inny i upływa 20. dnia każdego miesiąca (niezależnie, czy zatrudnia się pracowników, czy nie – jest jeden termin). Dotyczy on jedynie płatników będących osobami fizycznymi. Osoby prawne w dalszym ciągu powinny przekazywać deklaracje za ubezpieczonych do 15. dnia miesiąca.

Termin opłacania składek:

 • do 15. dnia miesiąca obowiązuje spółki z o.o., spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia;
 • do 20. dnia miesiąca dotyczy właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, a także: spółek cywilnych, partnerskich, jawnych (w tym ich wspólników) oraz wspólników jednoosobowych sp. z o.o., wspólników spółek komandytowych, akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych, komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych.

Od 2022 roku konieczne jest wysyłanie deklaracji DRA co miesiąc. Zwolnienie, które przysługiwało części płatników, zostało zniesione. Wyjaśnienia dotyczące obowiązku składania DRA można znaleźć w artykule: Obowiązek składania deklaracji ZUS DRA od 2022 roku.

Ustalanie wysokości składki zdrowotnej zależnej od dochodu lub przychodu jest dla przedsiębiorców bardzo dotkliwe. Ustawa nie określa górnej granicy podstawy składki zdrowotnej w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym lub skalą podatkową, a jedynie minimalną, dlatego w niektórych przypadkach opłaty do ZUS-u mogą być bardzo wysokie. Dlatego wraz z początkiem roku warto zastanowić się, która z form opodatkowania będzie dla przedsiębiorcy najkorzystniejsza.

Automatyczne wyliczenie składki zdrowotnej w systemie wFirma.pl

Jak widać, wyliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie należy do najprostszych. Jednak dzięki takim systemom jak wFirma.pl przedsiębiorca nie będzie musiał wdrażać się w tak skomplikowane kalkulacje. Oprogramowanie to świetnie radzi sobie z ustaleniem podstawy i wysokości składki zdrowotnej, w związku z tym, że zawiera wszystkie niezbędne parametry przyjęte podczas obliczeń, czyli przychody, koszty oraz zapłacone w danym roku składki, a także informację o formie prowadzonej działalności i rodzaju opodatkowania stosowanego w danym roku.

Wyliczenie składki zdrowotnej odbywa się bezpośrednio podczas dodawania deklaracji DRA. W zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. 

Składka zdrowotna przedsiębiorcy od 2024 roku

Po pojawieniu się okna i wyborze okresu, za jaki ma być sporządzone DRA, można przejść do zakładki ZAAWANSOWANE. Tam zaznaczona jest domyślnie opcja AUTOMATYCZNE WYLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ. Po odznaczeniu jej użytkownik ma możliwość zweryfikowania wyliczeń.

składka zdrowotna

Po zapisaniu zmian w deklaracji DRA zostanie wykazana poprawnie wysokość dochodu za poprzedni miesiąc, podstawa naliczenia składki oraz sama składka. Więcej na temat rozliczenia składki zdrowotnej w wFirma.pl znaleźć można tu: Składka zdrowotna przedsiębiorcy i wspólników.

Najczęstsze pytania

 • Ile wynosi minimalna składka zdrowotna dla jednoosobowej firmy 2024?

  Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. wynosi 381,78 zł od lutego 2024 r. do stycznia 2025 r. Nie będzie ona podwyższana od 1 lipca 2024 r. wraz z kolejnym w tym roku wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4300 zł.
 • Od 1 lipca 2024 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 4300 zł brutto. Jednocześnie podstawa składek ZUS wzrośnie z 1272,60 zł na 1290,00 zł przy preferencyjnym ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów