0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Polski Ład – składka zdrowotna osób prowadzących działalność od 2022 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rewolucyjne zmiany w przepisach obowiązujące od 2022 roku dotyczą nie tylko podatków, lecz także sposobu naliczania oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nowy sposób ustalania tej opłaty obejmuje przede wszystkim osoby prowadzące działalność gospodarczą. W myśl nowych przepisów wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona w głównej mierze od wybranej formy opodatkowania.

Ustalanie wartości składki zdrowotnej w styczniu 2022 roku

Podleganie pod ubezpieczenie zdrowotne i opłacanie na nie składki gwarantuje możliwość korzystania z bezpłatnych usług opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Praktycznie każdy przedsiębiorca zobligowany jest do jej opłacania, istnieje niewiele wyjątków zwalniających z tego obowiązku.

Zasady wyliczania składki zdrowotnej przed Polskim Ładem

Do końca 2021 roku wysokość składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność ustalano w formie zryczałtowanej – podstawę stanowiło 75% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Od podstawy tej naliczane było 9% składki. Minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2021 wynosiła 381,81 zł (75% × 5656,51 zł = 4242,38 zł × 9%).

Nowe składki zdrowotne przedsiębiorcy w Polskim Ładzie 

Od 2022 roku ustalenie składki na wspomnianych zasadach dla części przedsiębiorców – a mianowicie tych rozliczających podatek według skali podatkowej i liniowo – obowiązywało jeszcze w styczniu 2022 roku, o czym mówi art. 79 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwanej Polskim Ładem.

Art. 79 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 81 ust. 2c ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za styczeń 2022 roku ustala się na podstawie zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za czwarty kwartał 2021 roku wyniosło 6221,04 zł. W związku z tym składka za styczeń dla osób rozliczających się według skali i podatkiem liniowym została naliczona od podstawy 4665,78 zł (6221,04 zł × 75%) i była równa kwocie 419,92 zł (4665,78 zł × 9% = 419,92 zł). Od lutego 2022 roku jest ona inna dla każdego przedsiębiorcy – zasady naliczania składki zależą od formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Z kolei osoby korzystające z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej były zobowiązane naliczać składki według nowych zasad już w deklaracji za styczeń 2022 roku.

Polski Ład składka zdrowotna zależna od formy opodatkowania

Jak już wspomniano, od 2022 roku kryterium do ustalania wartości składki zdrowotnej stanowi przede wszystkim wybrana przez przedsiębiorcę forma opodatkowania. Co istotne, oprócz zmiany zasad ustalania wysokości składki przedsiębiorcy nie mogli od początku 2022 roku korzystać z odliczenia części składki zdrowotnej od podatku. Wraz z wejściem w życie kolejnych zmian związanych z Polskim Ładem przedsiębiorcy, którzy opodatkowują dochody z działalności podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mają prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłaconą składkę zdrowotną mieszczącą się w odgórnie narzuconych limitach odliczenia.

Poniższe zasady dotyczą naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek: cywilnych, jawnych oraz partnerskich.

Do pobrania:

Darmowy e-book ubezpieczenia zdrowotne.pdf

Opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych a wyliczenie składki zdrowotnej

Osoby wybierające opodatkowanie według skali podatkowej za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu wpłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, ustalony w następujący sposób:

 • dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym jest ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami w rozumieniu Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ten jest pomniejszany o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
 • dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętych od początku roku, i sumą kosztów uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesionych od początku roku. Tak ustalony dochód powinien być pomniejszony o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe zapłaconych od początku roku a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach; dochód nie jest pomniejszany o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Co więcej, w przypadku przedsiębiorców prowadzących KPiR podstawę składki zdrowotnej zmniejsza się lub zwiększa o wartość spisu z natury, i tak:

 • zwiększenia dokonuje się, jeżeli wartość remanentu końcowego > wartość remanentu początkowego;
 • obniżenia dokonuje się, gdy wartość remanentu końcowego < wartość remanentu początkowego.

W roku 2022 obowiązują w tym zakresie przepisy przejściowe, dzięki którym przedsiębiorca może uwzględniać wyłącznie remanenty śródroczne, które obniżają podstawę wymiaru składki zdrowotnej. To rozwiązanie można stosować jedynie w 2022 roku. Więcej na temat przyjęcia wartości remanentu do wyliczenia składki można przeczytać w opracowaniu: Remanent a składka zdrowotna według najnowszych zmian w Polskim Ładzie.

Składka zdrowotna stanowi 9% obliczonej według powyższych zasad podstawy. Przy czym nie może być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W 2022 roku będzie to 270,90 zł (9% z 3010 zł). Oznacza to, że nawet w przypadku, gdy w danym miesiącu dochodu nie ma, składkę należy zapłacić. Co ważne, sposób ustalania dochodu na cele podstawy składki zdrowotnej jest inny od dochodu ustalonego na cele PIT. Nie ma określonego żadnego ograniczenia co do górnej granicy składki zdrowotnej, co może być bardzo dotkliwe dla osób osiągających wysokie dochody.

Wyliczenie dochodu narastająco za kolejne miesiące w roku składkowym wygląda następująco:

Przychody osiągnięte od początku roku - koszty poniesione od początku roku - suma dochodów za poprzednie miesiące - różnica między sumą składek społecznych zapłaconych od początku roku a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach (o ile składki nie zostały ujęte w kosztach).

Ważne jest również to, że ustawa wprowadziła pojęcie „roku składkowego”, który będzie obowiązywał od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego. Wiąże się to z faktem ustalania składki na podstawie dochodu za miesiąc poprzedni.

Przykład 1.

Przedsiębiorca rozlicza się w 2022 roku według skali podatkowej. Jak obliczyć dla niego składkę przy założeniu, że przychody za dane miesiące kształtują się następująco:

 • styczeń: 5000 zł,
 • luty: 9000 zł,
 • marzec: 13 000 zł.

Natomiast koszty, w których dla uproszczenia przyjmujemy, że ujęte są również składki społeczne, wynoszą:

 • styczeń: 4000 zł,
 • luty: 2000 zł,
 • marzec: 8000 zł.

Ustalenie podstawy składki zdrowotnej w kolejnych miesiącach będzie wyglądało następująco: 

 1. styczeń – bez względu na dochód obliczamy na zasadach obowiązujących w grudniu 2021 roku, czyli podstawę stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego – 6221,04 × 75% = 4665,78 zł, a składka zdrowotna 419,92 zł;
 2. luty – przyjmujemy dochód za styczeń, tj.: 5000 zł - 4000 zł = 1000 zł < niż 3010 zł, zatem podstawę stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia 3010 zł, a składka zdrowotna 270,90 zł;
 3. marzec – obliczamy dochód narastająco za luty, czyli (5000 zł + 9000 zł) - (4000 zł + 2000 zł) - 1000 zł = 7000 zł – podstawę zdrowotnej stanowi kwota 7000 zł, składka zdrowotna wynosi 630 zł;
 4. kwiecień – obliczamy dochód narastająco za marzec, czyli (5000 zł + 9000 zł + 13 000 zł) - (4000 zł + 2000 zł + 8000 zł) - (7000 zł + 1000 zł) = 5000 zł, podstawę stanowi kwota 5000 zł, a składka zdrowotna wynosi 450 zł.

Poniższa tabela przedstawia, jak zmieniają się wartości składki w zależności od osiągniętego w danym miesiącu dochodu.

Wysokość miesięcznego dochodu

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

do 3010 zł

270,90 zł

4000 zł

360 zł

8000 zł

720 zł

12 000 zł

1080 zł

15 000 zł

1350 zł

20 000 zł

1800 zł

30 000 zł

2700 zł

Opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym a obliczenie składki zdrowotnej

Zasady obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób korzystających z podatku liniowego są takie same jak dla przedsiębiorców rozliczających się według zasad ogólnych. Samą składkę będzie stanowić jednak 4,9% uzyskanego w poprzednim miesiącu dochodu.

Wysokość miesięcznego dochodu

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

do 5529 zł

270,90 zł

8000 zł

392 zł

10 000 zł

490 zł

15 000 zł

735 zł

20 000 zł

980 zł

30 000 zł

1470 zł

W tym przypadku minimalna wysokość składki również nie może wynosić mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że do momentu osiągnięcia przez przedsiębiorcę dochodu w wysokości około 5529 zł konieczne jest opłacanie składki w kwocie 270,90 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a ustalenie wysokości składki zdrowotnej

Osoby, które jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, muszą opłacać składki zależne od wysokości przychodu osiągniętego w danym roku kalendarzowym. Podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi w tym przypadku odpowiednia stawka procentowa przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego (włącznie z wypłatami z zysku). Stawka procentowa uzależniona jest od wysokości osiągniętego przychodu. Sama składka wynosi 9% tej podstawy. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za czwarty kwartał 2021 roku wyniosło 6221,04 zł, zatem miesięczne składki zdrowotne w 2022 roku kształtują się w następujący sposób:

Roczny przychód

Podstawa naliczenia stawki zdrowotnej

Wysokość miesięcznej składki zdrowotnej

Do 60 000 zł

3732,62 zł (6221,04 zł × 60%)

335,94 zł (3732,62 zł × 9%)

Do 300 000 zł

6221,04 zł (6221,04 zł × 100%)

559,89 zł (6221,04 zł × 9%)

Powyżej 300 000 zł

11 197,87 zł (6221,04 zł × 180%)

1007,81 zł (11 197,87 zł × 9%)

Co ważne, przychód może zostać pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem, że te nie zostały odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów.

W przypadku opodatkowania na zasadach ryczałtu przychód należy śledzić na bieżąco i w razie przekroczenia danego progu przychodu już za miesiąc, kiedy nastąpiła taka sytuacja, trzeba uiścić składkę zdrowotną w wyższej wysokości. Oznacza to także, że jeżeli przychody w ciągu roku wzrosną do drugiego czy trzeciego pułapu, wówczas za miesiące poprzednie (gdzie opłacano składkę niższą) konieczne będzie zapłacenie wyrównania według stawki obowiązującej za ostatni miesiąc w roku. Na dokonanie dopłaty mamy miesiąc od upływu terminu złożenia zeznania rocznego za rok ubiegły.

Przykład 2.

Pan Roman jako formę opodatkowania w 2022 roku wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W kwietniu przekroczył 60 000 zł przychodu narastająco (pomniejszonego o opłacone składki ZUS). W listopadzie natomiast jego przychód narastająco przekroczył 300 000 zł. Oznacza to, że opłacał w ciągu roku składki zdrowotne od podstawy ustalonej od:

 • 60% przeciętnego wynagrodzenia – od stycznia do marca;
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia – od kwietnia (w kwietniu nastąpiło przekroczenie) do października;
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia – od listopada do grudnia.

Skoro przychód w ciągu roku przekroczył 300 000 zł, to przedsiębiorca powinien opłacić za cały rok składki od podstawy 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przyjmując kwoty z tabeli, można ustalić, że dopłata będzie wynosiła 5151,05 zł, co wynika z wyliczenia: 

(1007,81 zł × 10 miesięcy) - (559,89 zł × 7 miesięcy) - (335,94 zł × 3 miesiące) = 10 078,10 zł - 3919,23 zł - 1007,82 zł = 5151,05 zł.

Bardzo istotna jest też jeszcze jedna kwestia. Osoby, które wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w bieżącym roku, mogą opłacać tzw. składkę uproszczoną pod warunkiem prowadzenia działalności cały poprzedni rok kalendarzowy (warunek konieczny). Dotyczy to sytuacji, kiedy w poprzednim roku korzystało się z opodatkowania:

 • według skali podatkowej;
 • podatkiem liniowym;
 • podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 • lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca może przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym pomniejszoną o kwotę opłaconych w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu. Tak ustaloną miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczony jest zobligowany stosować przez cały rok kalendarzowy.

Przykład 3.

Przychody pani Doroty w 2021 roku były opodatkowane na zasadach ogólnych. Przychód pomniejszony o składki społeczne wyniósł 55 000 zł. W 2022 roku przedsiębiorczyni jako formę opodatkowania wybrała ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i zdecydowała się na opłacanie składki zdrowotnej na zasadach uproszczonych. Oznacza to, że składka przez cały 2022 rok będzie wynosić 335,94 zł, przychód był bowiem na poziomie niższym niż 60 000 zł. Oczywiście jeśli w 2022 roku przychód zostanie przekroczony, to konieczne będzie dokonanie odpowiedniej dopłaty po zakończeniu roku.

Należy pamiętać, że przy ryczałcie składki za styczeń 2022 roku ustala się już na nowych warunkach. Nie obowiązuje tu zasada roku składkowego od 1 lutego do 31 stycznia roku kolejnego. Podstawę wymiaru składki za dany miesiąc stanowi przychód osiągnięty w tym miesiącu. Przykładowo, ustalając podstawę za styczeń, przyjmuje się przychód ze stycznia danego roku.

Karta podatkowa a wysokość składki zdrowotnej

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach karty podatkowej ma najprostszy schemat wyliczenia składki zdrowotnej – podstawę stanowi wówczas kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł, czyli składka zdrowotna równa jest kwocie 270,90 zł (3010 zł × 9%). Tak wyliczoną składkę uiszcza się, począwszy od stycznia 2022 roku.

Zawieszenie działalności a składka zdrowotna

Podczas kalkulacji składki zdrowotnej nie uwzględnia się osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów z okresu zawieszenia działalności. Jest to dobra wiadomość dla osób planujących np. sprzedaż środków trwałych – jeśli zrobią to w okresie zawieszenia, to przychód powstały z tego tytułu nie zostanie przyjęty podczas wyliczeń składki zdrowotnej. Zasada ta dotyczy zarówno osób korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jak i tych, którzy prowadzą ewidencję w formie KPiR.

Szczegółowe informacje na temat wpływu zawieszenia działalności na obliczenie składki zdrowotnej podajemy w artykule: Składka zdrowotna a zawieszenie działalności w Polskim Ładzie.

Polski Ład składka zdrowotna wspólników niektórych spółek

Składkę zdrowotną w wysokości 9%, naliczoną od podstawy stanowiącej 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw od 2022 roku muszą zapłacić:

 • wspólnik spółki komandytowej (komandytariusz lub komplementariusz);
 • właściciel jednoosobowej spółki z o.o.;
 • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej.

Bez względu na otrzymywane wynagrodzenie czy przychody składka zdrowotna wymagalna jest w kwocie 559,89 zł.

Od 1 stycznia 2023 roku ubezpieczeniem zdrowotnym zostaną również objęci komplementariusze spółek komendytowo-akcyjnych.

Prowadzenie kilku działalności a podstawa składki zdrowotnej

Przedsiębiorca, który prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym albo podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), składkę zdrowotną na ubezpieczenie zdrowotne opłaca od sumy dochodów.

Przykład 4. 

Pan Robert prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest wspólnikiem spółki cywilnej. Jako formę opodatkowania w 2022 roku w obu tych działalnościach wybrał podatek liniowy. Za styczeń jego składka wyniosła 419,92 zł. Od lutego, aby naliczyć składkę zdrowotną, powinien sumować dochód osiągnięty z jednoosobowej działalności oraz dochód ze spółki w cywilnej (w wysokości przypadającej na jego udziały), dzięki czemu ustali wysokość podstawy, od jakiej ma zostać naliczona składka zdrowotna.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w celu ustalenia limitu przychodów warunkujących wysokość składki należy przyjąć sumę przychodów z tych działalności.

Przykład 5. 

Pani Agnieszka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest wspólnikiem spółki partnerskiej. W obu działalnościach rozlicza podatek na zasadach ryczałtu. W takiej sytuacji przy ustalaniu wysokości składki za czerwiec przy wyborze metody rozliczania składki na podstawie bieżących przychodów przyjmuje przychód z obu tych działalności (przychód osiągnięty do końca czerwca) – z jednoosobowej działalności:50 000 zł, ze spółki: 170 000 zł. Przychód przekroczył 60 000 zł, ale jest niższy od 300 000 zł, więc składka za czerwiec wyniesie 559,89 zł.

Jeśli przedsiębiorca stosuje różne formy opodatkowania, wówczas z każdej działalności powinien ustalić odrębnie podstawę wymiaru składki zdrowotnej w sposób określony dla danej formy opodatkowania.

Przykład 6. 

Pani Róża jest wspólnikiem w spółce jawnej oraz w spółce cywilnej, poza tym prowadzi też jednoosobową spółkę z o.o. W spółce jawnej wybrała opodatkowanie według skali podatkowej, w spółce cywilnej na podstawie ryczałtu (składka wyliczana na podstawie przychodu z poprzedniego roku, który wyniósł 350 000 zł), w spółce z o.o. nie wybiera formy opodatkowania (składka jest stała przez cały rok niezależnie od przychodów/dochodów). Składki do zapłaty wynoszą:

 • ze spółki jawnej – 419,92 zł za styczeń, na podstawie dochodu w kolejnych miesiącach;
 • ze spółki cywilnej –  1007,81 zł przez cały rok;
 • ze spółki jednoosobowej z o.o. – 559,89 zł przez cały rok.

Warto wspomnieć jeszcze o sytuacji, kiedy przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz jest np. wspólnikiem w spółce komandytowej i jednoosobowym wspólnikiem spółki z o.o. Wtedy opłaca jedynie składkę zdrowotną zależną od dochodu/przychodu z jdg oraz składkę w pojedynczej wysokości z mimo prowadzenia dwóch spółek (komandytowej i jednoosobowej z .o.o). Inaczej natomiast rozpatrywana jest kwestia opłacania składki zdrowotnej ubezpieczonego będącego wspólnikiem w kilku spółkach (dotyczy jednoosobowych spółek z o.o., spółek komandytowych, prostych spółek akcyjnych i od 2023 roku również komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej). Oznacza to, że przy prowadzeniu kilku jednoosobowych spółek z o.o., jeżeli wspólnik taki nie posiada dodatkowo jednoosobowej działalności – wtedy składkę wylicza się poprzez przemnożenie przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału 2021 roku (6221,04 zł) przez liczbę prowadzonych spółek, np. właściciel czterech jednoosobowych spółek z o.o. będzie opłacał składkę zdrowotną od podstawy 24 884,16 zł (6221,04 zł x 4).

Zasady naliczania składek przy prowadzeniu kilku firm szczegółowo opisane zostały tu: Składka zdrowotna z kilku działalności.

Możliwość odliczenia składki zdrowotnej

Wejście w życie Nowego Ładu od stycznia zlikwidowało możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od podatku. Wielu podatników bardzo straciło na tej zmianie, w związku z czym rządzący wprowadzili od 1 lipca rozwiązanie, które pozwala obniżyć podstawę opodatkowania o wartość naliczonej składki zdrowotne. Nie jest to jednak rozwiązanie przewidziane dla każdego podatnika. W przypadku osób rozliczających podatek:

 • liniowo – można odliczyć od dochodu maksymalnie 8700 zł w ciągu roku;
 • ryczałtem – można pomniejszyć przychód o 50% zapłaconych składek zdrowotnych;
 • w formie karty podatkowej – można obniżyć podatek o 19% zapłaconej składki.

Nowe przepisy nie uprawniają do odliczenia składki zdrowotnej od dochodu osób, które jako formę opodatkowania wybrały zasady ogólne.

O odliczeniu składek zdrowotnych piszemy szerzej w artykule: Zmiany w składce zdrowotnej od lipca 2022 roku a Polski Ład.

Polski Ład – składka zdrowotna dla osób współpracujących

Jeszcze inny schemat ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej obowiązuje osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Bazę do naliczania składki zdrowotnej stanowi dla nich kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawka składki w tym przypadku to 9%. Wartość przeciętnego wynagrodzenia z czwartego kwartału 2021 roku wynosi 6221,04 zł. Przy czym od stycznia do końca czerwca 2022 roku podstawę składki stanowiło 100% przeciętnego wynagrodzenia, a składka wynosiła 559,89 zł. Natomiast od lipca 2022 roku bazę stanowi 75% przeciętnego wynagrodzenia, a składka w pozostałej części 2022 roku obniży się do kwoty 419,92 zł.

Termin zapłaty składek i obowiązek wysyłki DRA co miesiąc

Od stycznia 2022 roku termin rozliczeń z ZUS-em jest inny i upływa 20. dnia każdego miesiąca (niezależnie, czy zatrudnia się pracowników, czy nie – jest jeden termin). Dotyczy on jedynie płatników będących osobami fizycznymi. Osoby prawne w dalszym ciągu powinny przekazywać deklaracje za ubezpieczonych do 15. dnia miesiąca.

Termin opłacania składek:

 • do 15. dnia miesiąca obowiązuje spółki z o.o., spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia;
 • do 20. dnia miesiąca dotyczy właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, a także: spółek cywilnych, partnerskich, jawnych (w tym ich wspólników) oraz wspólników jednoosobowych sp. z o.o., wspólników spółek komandytowych, akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych.

Od 2022 roku konieczne jest wysyłanie deklaracji DRA co miesiąc. Zwolnienie, które przysługiwało części płatników, zostało zniesione.

Wyjaśnienia dotyczące obowiązku składania DRA można znaleźć w artykule: Obowiązek składania deklaracji ZUS DRA od 2022 roku.

Rok 2022 przyniósł wiele zmian w opłacaniu i rozliczaniu składek. Najbardziej dotkliwą z nich jest ustalanie wysokości składki zdrowotnej zależnej od dochodu lub przychodu. Ustawa nie określa górnej granicy podstawy składki zdrowotnej w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym lub skalą podatkową, a jedynie minimalną, dlatego w niektórych przypadkach opłaty do ZUS-u mogą być bardzo wysokie. Warto zastanowić się, która z form opodatkowania będzie dla przedsiębiorcy najkorzystniejsza.

Automatyczne wyliczenie składki zdrowotnej w systemie wFirma.pl

Jak widać wyliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie należy do najprostszych. Jednakże, dzięki takim systemom jak wFirma.pl przedsiębiorca nie będzie musiał wdrażać się w tak skomplikowane kalkulacje. Oprogramowanie to świetnie radzi sobie z ustaleniem podstawy i wysokości zdrowotnej, w związku z tym, że zawiera wszystkie niezbędne parametry przyjęte podczas obliczeń, czyli przychody, koszty oraz zapłacone w danym roku składki, a także informację o formie prowadzonej działalności i rodzaju opodatkowania stosowanego w danym roku.

Wyliczenie składki zdrowotnej odbywa się bezpośrednio podczas dodawania deklaracji DRA. W zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. Po po pojawieniu się okna i wyborze okresu za jaki ma być sporządzone DRA, można przejść do zakładki ZAAWANSOWANE. Tam zaznaczona jest domyślnie opcja AUTOMATYCZNE WYLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ. Po odznaczeniu jej użytkownik ma możliwość zweryfikowania wyliczeń.

Nowy Polski Ład składka zdrowotna - zasady obliczenia

Po zapisaniu zmian w deklaracji DRA zostanie wykazana poprawnie wysokość dochodu za poprzedni miesiąc, podstawa naliczenia składki oraz sama składka. Więcej na temat rozliczenia składki zdrowotnej w wFirma.pl znaleźć można tu: Składka zdrowotna przedsiębiorcy i wspólników.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów