0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Gabinet stomatologiczny - jak założyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prywatny gabinet stomatologiczny to bardzo opłacalny biznes w czasach, kiedy na wizytę u stomatologa czeka się nawet kilka tygodni. Jednak aby otworzyć własną działalność, dentysta musi spełnić szereg obowiązków. Dowiedz się, jakich!

Gabinet stomatologiczny - charakterystyka ogólna

Stomatologia to dział medycyny odpowiedzialny za funkcjonowanie i leczenie zębów, przyzębia, języka, błony śluzowej i innych tkanek jamy ustnej i stawu skroniowo-żuchwowego człowieka.

Jest to jednak podstawowa oferta gabinetów stomatologicznych. W ramach wykonywanej działalności mogą one oferować dodatkowo:

 • protetykę czyli usuwanie ubytków,
 • ortodoncję czyli budowanie profilaktyki stomatologicznej,
 • endodoncję czyli leczenie chorób miazgi zęba i tkanek okołowierzchołkowych,
 • czy zabiegi chirurgi twarzowo-szczękowej.

Nie jest wymagane, aby przedsiębiorca chcący założyć gabinet dentystyczny miał stomatologiczne wykształcenie. Jednak w sytuacji, kiedy osoba bez takiego wykształcenia chce prowadzić gabinet dentystyczny, najpierw musi założyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) i dopiero w ramach tego zakładu otworzyć gabinet stomatologiczny.

Gabinet stomatologiczny - dopuszczalne formy prowadzenia

Dentyści mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej w formach:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska,
 • spółki cywilnej,
 • spółki jawnej,
 • spółki partnerskiej, tworząc grupową praktykę lekarską.

Gabinet stomatologiczny jako indywidualna i grupowa praktyka lekarska

Warunki prowadzenia działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej przez lekarza dentystę są określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zgodnie z jej treścią, lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską jest zobowiązany spełniać następujące warunki:

 

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

a) zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,

b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

c) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych, a także świadczeń udzielanych w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

4) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

 

Gabinet stomatologiczny prowadzony w ramach niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ)

Chcąc podjąć działalność leczniczą, podmiot bez wykształcenia kierunkowego (NZOZ) musi spełnić następujące warunki:

 • posiadać pomieszczenia lub urządzenia, które odpowiadają określonym wymaganiom ogólnoprzestrzennym, sanitarnym oraz instalacyjnym;
 • stosować wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;
 • zapewnić, aby świadczenia zdrowotne były udzielanie wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne;
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.


Obowiązki w/w podmiotu leczniczego powinny być wykonywane przez kierownika tego podmiotu.

Lekarz dentysta, zanim otworzy gabinet, musi zarejestrować działalność gospodarczą oraz uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru. Aby otrzymać ten wpis, składa wniosek w okręgowej izbie lekarskiej właściwej dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza.

Prawidłowo sporządzony wniosek musi zawierać:

 • imię i nazwisko lekarza,
 • numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza,
 • formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w przypadku wykonywania praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • adres do korespondencji,
 • posiadane specjalizacje.

Natomiast stomatolodzy, chcący prowadzić grupową praktykę lekarską (w spółce cywilnej, jawnej czy w spółce partnerskiej) do wniosku muszą dołączyć także umowę spółki oraz listę wszystkich lekarzy wspólników lub partnerów.

Gabinet stomatologiczny - dopuszczalne formy prowadzenia

Przedsiębiorcy mogą prowadzić gabinet dentystyczny w następujących formach:

 • Indywidualnej praktyki lekarskiej zarejestrowanej jako jednoosobowa działalność gospodarcza w CEIDG;
 • Praktyki grupowej założonej przez lekarzy dentystów, którzy dla tych celów zawiązali spółkę cywilną, jawną lub partnerską.

Spółki jawna i partnerska wymagają rejestracji w KRS. Natomiast osoba, która nie jest stomatologiem może zarejestrować działalność podmiotu leczniczego w dowolnej formie z wyjątkiem spółki partnerskiej i w zależności od charakteru tej działalności uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Gabinet stomatologiczny - jak założyć?

Działalność w gabinecie stomatologicznym może być prowadzona w następujących formach:

 • spółki cywilnej,
 • spółki jawnej,
 • praktyki grupowej,
 • spółki partnerskiej,
 • jednoosobowej działalności gospodarczej.

Gabinet stomatologiczny a jednoosobowa działalność gospodarcza

W jednoosbowej działalności gospodarczej to stomatolog jest właścicielem i jedynym reprezentantem firmy. Ma jednak możliwość zatrudniania pracowników. Zakładając działalność, nie jest wymagane posiadanie kapitału założycielskiego, a przyszły właściciel gabinetu dentystycznego nie musi prowadzić pełnej księgowości.

Gabinet stomatologiczny a spółka cywilna

Spółka cywilna nie posiada osobowości ani zdolności prawnej i działa w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym. Ta forma prowadzenia działalności jest opłacalna małym firmom oraz rodzinom. Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Gabinet stomatologiczny - określenie PKD

PKD działalności to 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna. Podklasa ta obejmuje:

 • praktyki dentystyczne o charakterze ogólnym lub specjalistycznym.

Gabinet stomatologiczny - jaką formę opodatkowania wybrać?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Przy dochodzie niższym niż 85 528 zł podatnik będzie zobowiązany opłacać podatek w wysokości 18% dochodu, jeżeli jednak dochód przekroczy tę kwotę, podatek wyniesie 32%. Do zalet opodatkowania na zasadach ogólnych można zaliczyć możliwość korzystania z ulg podatkowych.

Opodatkowanie ryczałtem do przychodów ewidencjonowanych

Jeżeli przychód stomatologa nie przekroczy 150 tys. euro, ryczałt jest możliwy. Jednak w tym przypadku podatek odlicza się tylko od przychodów, dlatego dentyści nie będą mogli odliczać kosztów uzyskania przychodów.

Stawka ryczałtu w przypadku tej działalności wynosi 20%.

Opodatkowanie podatkiem liniowym

Ta forma opodatkowania jest opłacalna dla podatników, którzy osiągają wysokie przychody. Przedsiębiorca nie może rozliczać kwoty wolnej od podatku oraz korzystać z ulg podatkowych, z wyjątkiem ulgi abolicyjnej, związanej z zarobkami uzyskiwanymi za granicą.

Opodatkowanie kartą podatkową

Rozliczając się według karty podatkowej, podatek nie jest zależny od wysokości przychodów. Zależy on bowiem od rodzaju wykonywanej działalności, liczby zatrudnionych pracowników czy zakresu działalności.

Poniżej została przedstawiona tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej dla stomatologów.

Profesja

Liczba     godzin przeznaczonych na wykonywaniu zawodu miesięcznie       

Stawka       

           

Lekarz i lekarz stomatolog       

           

do 48       

14,80 zł za każdą godzinę       

powyżej 48 do 96       

710,40 zł + 19,80 zł za każdą godzinę ponad 48       

powyżej 96       

1660,80 zł       

Gabinet stomatologiczny a kwestia VAT

Większość usług stomatologicznych jest zwolniona z podatku VAT. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku usług wybielania zębów - ten zabieg należy obciążyć 23% VAT.

Gabinet stomatologiczny a kasa fiskalna

Obowiązek prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej dotyczy tylko tych dentystów, którzy prowadzą własne firmy i przyjmują wpłaty bezpośrednio od pacjentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

Natomiast stomatolodzy posiadający własne firmy, jednak świadczący usługi w oparciu o umowę z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, wystawiają w ramach tej działalności faktury VAT dla tego podmiotu, a dopiero ten dokumentuje sprzedaż na rzecz pacjenta.

Gabinet stomatologiczny a składki ZUS

Najpóźniej na 7 dni po założeniu działalności gospodarczej, stomatolog powinien zgłosić się do ubezpieczeń społecznych. Zgłasza to na formularzu:

 • ZUS ZUA - jeśli stomatolog podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • ZUS ZZA - jeśli stomatolog podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Ubezpieczenie chorobowe nie jest obowiązkowe.

Uwaga!

Dentysta, który dopiero rozpoczyna działalność, może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS przez okres 24 pełnych miesięcy.


Gabinet stomatologiczny i firmowe konto

Dentysta zakładający gabinet stomatologiczny nie musi zakładać odrębnego konta firmowego. Może używać swojego konta prywatnego, jednak musi mieć pewność, że jest on jego jedynym właścicielem.

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z prowadzeniem gabinetu stomatologicznego powinno zostać przeprowadzone za pośrednictwem rachunku bankowego dentysty zawsze gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Gabinet stomatologiczny - warunki lokalowe

Warunki, jakie musi spełniać gabinet stomatologiczny opisane są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W przepisach nie znajdzie się jednak konkretnych zaleceń co do wymiarów gabinetu stomatologicznego. Wiadomo jednak, że ma zostać urządzony zgodnie z przeznaczeniem i dostosowany do wykonywania w nim określonego zakresu świadczeń medycznych.

Podczas składania wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą stomatolog, który chce prowadzić własny gabinet, musi posiadać pomieszczenia, które odpowiadają wymogom z przepisu art. 22 ustawy i wspomnianego rozporządzenia oraz przedstawić opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu tych wymogów.
Jeżeli stomatolog chce dostosować gabinet do potrzeb niepełnosprawnych, musi pamiętać o następujących ułatwieniach:

 • podjeździe do pomieszczeń praktyki,
 • wykonaniu platform podjazdowych pomiędzy kondygnacjami budynku, w którym mieści się praktyka,
 • dostosowaniu szerokości drzwi wejściowych do budynku oraz do poszczególnych pomieszczeń praktyki do potrzeb niepełnosprawnych (minimalne wymiary w świetle otworu drzwiowego to 90 cm szerokości i 2 m wysokości),
 • obniżeniu progów (nie powinny być wyższe niż 0,02 m) oraz zapewnienie korytarzy o szerokości min. 1, 3 m,
 • wykonaniu toalety o wymiarach min. 1,5x1,5 m oraz wyposażenie jej w uchwyty i odpowiednią armaturę i sanitariaty;
 • umieszczeniu przycisków oświetlenia na wysokości 1-1,05 m;
 • przygotowaniu odpowiedniego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Podpisanie umowy na utylizację odpadów medycznych w gabinecie stomatologicznym

Odpady medyczne muszą być utylizowane, dlatego też przepisy reguluję tę kwestię w następujący sposób: prowadzący gabinet dentystyczny ma obowiązek podpisania umowy na utylizację odpadów medycznych z podmiotem uprawnionym do tego typu działań. Umowa może być podpisana na samą utylizację, albo na odbiór i transport odpadów medycznych.

Uzyskanie opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla gabinetu stomatologicznego

Zanim dentysta uzyska pełny odbiór praktyki stomatologicznej i będzie mieć możliwość zarejestrowania jej, musi złożyć wniosek do lokalnego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wydanie opinii do rejestracji gabinetu lekarskiego.
Ostatnim punktem w rejestracji gabinetu stomatologicznego jest zgłoszenie praktyki do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Umowa na obowiązkowe ubezpieczenie OC stomatologów

Stomatolodzy prowadzący praktykę muszą posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy to zarówno prowadzących gabinet w formie indywidualnej, jak i grupowej. Umowa ubezpieczenia OC musi zostać zawarta najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie działalności leczniczej.

Gabinet stomatologiczny - współpraca z NFZ

Aby nawiązać współpracę z NFZ, gabinet stomatologiczny musi spełniać warunki względem:

 • personelu pracującego w gabinecie;
 • organizacji działania gabinetu i udzielania świadczeń;
 • wyposażenia i sprzętu;
 • dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Gabinet stomatologiczny - marketing

Bardzo ważna jest strona wizualna gabinetu stomatologicznego - od logo po stronę internetową. Lekarz prowadzący praktykę powinien mieć profil na wszystkich branżowych portalach, gdzie zadowoleni klienci mogą pozostawiać pozytywne komentarze.
Oczywiście równie ważna jest także sama jakość usług oraz nastawienie do klienta. Jeżeli pacjenci wyjdą z salonu zadowoleni a ząb nie będzie ich już bolał, z cała pewnością poleci sprawdzony gabinet stomatologiczny dalej, znajomym i rodzinie.
Praktyka dentystyczna, pomimo rosnącej konkurencji, jest bardzo dobrym pomysłem na biznes. Warto przy tym przemyśleć powiązanie swojej działalności z Narodowym Funduszem Zdrowia, ponieważ przyczyni się to do lepszego postrzegania gabinetu przez pacjentów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów