0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz PIT-8C - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

PIT-8C to formularz, który informuje o dochodach z giełd tj. papiery wartościowe oraz z tzw. innych źródeł, do których należą m.in.: alimenty, stypendia, zasiłki pieniężne z ubezpieczeń społecznych, od których płatnik nie jest obowiązany pobrać zaliczki na podatek itp. PIT-8C nie powinien być mylony z zeznaniem podatkowym, gdyż stanowi jedynie podstawę do wypełnienia trzech zeznań: PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38.

Termin składania deklaracji PIT-8C

PIT-8C za dany rok należy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego oraz samemu podatnikowi (osoba, której dotyczy deklaracja) do końca lutego następnego roku podatkowego (przy elektronicznej wysyłce do urzędu). Alternatywą wysyłki elektronicznej jest dostarczenie PIT-8C do urzędu w wersji papierowej - wówczas termin na złożenie jest krótszy i należy to zrobić do końca stycznia następnego roku podatkowego. Za złożenie oraz dostarczenie odpowiedzialny jest płatnik, który jeden egzemplarz PIT-8C powinien pozostawić w swojej dokumentacji. W przypadku podatników, którzy nie mieszkają na terytorium Polski, deklarację należy przekazać urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Reasumując, płatnik powinien sporządzić 3 formularze PIT-8C:

 • dla urzędu skarbowego podatnika, dla którego PIT-8C zostało sporządzone,

 • dla podatnika, dla którego PIT-8C zostało sporządzone,

 • dla siebie jako płatnika, który sporządza PIT-8C.

Część A. Miejsce i cel składania informacji

PIT-8C powinien być złożony w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika - miejsce ustala się na podstawie strefy zamieszkania osoby fizycznej lub miejsca pobytu, w przypadku gdy nie posiada ona miejsca zamieszkania.

W punkcie “cel złożenia PIT-8C” należy wybrać:

 • złożenie informacji,

 • korekta informacji - wariant wybiera się w przypadku złożenia deklaracji po raz kolejny w tym samym okresie rozliczeniowym.

Część B. Dane identyfikacyjne składającego

Osoba odpowiedzialna za złożenie informacji, niebędąca osobą fizyczną w tej części powinna zaznaczyć wariant numer 1 oraz podać tym samym pełną nazwę i numer REGON. Jeśli informację będzie składała osoba fizyczna, powinna wypełnić część B w odmienny sposób: zaznaczyć wariant 2., a następnie podać dane identyfikacyjne: nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia.

Część C. Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika

W tej części należy podać dane identyfikacyjne podatnika: NIP lub PESEL, a w kolejnych punktach: nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia, a następnie podać adres zamieszkania.

Część D. Wysokość przychodów

W części D należy wskazać wartość oraz rodzaj przychodu. Są to przychody osiągnięte z innych źródeł, do których należą:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny,

 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,

 • alimenty,

 • stypendia,

 • dotacje (subwencje),

 • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego,

 • dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia,

 • przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach,

 • należne przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego.

Część E. Wysokość wypłaconego stypendium

W tej części płatnik powinien wypełnić informację o wypłaconym stypendium:

 • stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,

 • stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje pożytku publicznego.

Część F. Informacja o wysokości dochodów

Część F należy wypełnić w przypadku:

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych,

 • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,

 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających,

 • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Obowiązek sporządzenia informacji występuje w przypadku gdy podatnik, na którego imię sporządzana jest deklaracja, osiągnął dochód lub wygenerował stratę.

Część G. Wysokość przychodów niewykazanych w części F

W części G trzeba wykazać przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i realizacji praw z nich wynikających, które nie podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli przychody nie podlegają opodatkowaniu, nie należy ich ujmować w formularzu.

Część H. Podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji

W części H powinny złożyć podpisy osoby niebędące płatnikami, które wypełniły części D, F lub G danego formularza. W pozycji numer 50 należy podać imię osoby odpowiedzialnej za sporządzenie informacji, a w kolejnej pozycji - jej nazwisko. Natomiast w ostatnim oknie konieczne jest złożenie podpisu i pieczątki. Jest to jeden z ważniejszych elementów deklaracji, gdyż brak podpisu dokumentu skutkuje jego unieważnieniem.

Część I. Podpis płatnika obliczającego i pobierającego podatek

Część I powinni uzupełnić płatnicy stypendiów, którzy wypełnili część E. Należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich trzech pól w tej części, gdyż bez złożonego podpisu PIT-8C będzie dokumentem nieważnym.

Część J. Adnotacje urzędu skarbowego

Należy pamiętać, że nie trzeba wypełniać szarych pól. Za wypełnienie powyższej części J odpowiedzialny jest pracownik urzędu skarbowego.

Do pobrania:

Formularz PIT-8C.pdf
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów