0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praktyka lekarska jako działalność regulowana – sprawdź, jak ją założyć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Świadczenie usług lekarskich w ramach własnej praktyki to marzenie niejednego studenta medycyny. Jego spełnienie nie jest wcale tak trudne, jak mogłoby się wydawać (poza, oczywiście, uzyskaniem dyplomu). Praktyka lekarska może funkcjonować także w najprostszej formie, czyli jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Od klasycznych małych firm różni ją tylko to, że jest ona uznawana za działalność regulowaną.

Działalność regulowana – co to znaczy?

Podstawowe zasady, dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zostały zawarte w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. W tym akcie prawnym znajduje się także definicja działalności regulowanych, do których należy zaliczyć także praktykę lekarską.

 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 5 pkt 5

Działalność regulowana – działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa.

Art. 64 ust. 1

Jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu niniejszej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej, z zastrzeżeniem art. 75.

 

Zgodnie z powyższym założenie takiego rodzaju firmy wymaga nie tylko spełnienia podstawowych warunków, jak rejestracja w urzędzie, zgłoszenie się do ZUS i urzędu skarbowego etc. Konieczne jest także dopełnienie dodatkowych formalności, zawartych w odpowiedniej osobnej ustawie. W przypadku praktyki lekarskiej będzie to Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r.

 

Ustawa o działalności leczniczej

Art. 5. 1. Lekarze i pielęgniarki mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100.

Praktyka lekarska – w jakiej formie?

Jak wskazano na początku, działalność lecznicza może być prowadzona w formie najprostszej, czyli jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Poza tym lekarze i pielęgniarki mają także dodatkowe możliwości do wyboru – ich pełną listę wskazuje art. 5 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z tym przepisem działalność lecznicza lekarzy i pielęgniarek może być wykonywana w jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

 • indywidualna praktyka lekarska/pielęgniarki,
 • indywidualna praktyka lekarska/pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska/pielęgniarki,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska/pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska/pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,

bądź też w formie spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska lub pielęgniarek.

Rejestracja praktyki lekarskiej

Kiedy już lekarz bądź pielęgniarka zdecydują się na formę wykonywanej działalności i dopełnią formalności w zakresie rejestracji w urzędach gminy i skarbowym oraz ZUS, przychodzi pora na zarejestrowanie swojej działalności regulowanej w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Aby dokonać rejestracji, należy złożyć wniosek do odpowiedniego organu prowadzącego rejestr – będzie nim okręgowa rada lekarska (ORL) lub okręgowa rada pielęgniarek i położnych (ORPiP), właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza albo pielęgniarki.

Co powinien zawierać wniosek? Zgodnie z art. 101 i 102 ustawy mają się w nim znaleźć:

 • imię i nazwisko lekarza/pielęgniarki,
 • numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza/pielęgniarki,
 • formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w przypadku wykonywania praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • adres do korespondencji,
 • posiadane specjalizacje,

w przypadku zakładania praktyki w formie działalności gospodarczej.

Jeśli zakładana jest grupowa praktyka lekarska lub pielęgniarek, powyższe dane powinny być uzupełnione o:

 • listę lekarzy/pielęgniarek wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki,
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Do wniosku powinno zostać dołączone także dodatkowe oświadczenie, którego treść (zgodnie z art. 100 ust. 2) powinna brzmieć:

 

Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w za-kresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

 

Dodatkowo w oświadczeniu należy ująć imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub siedziby, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wraz z oświadczeniem należy przedłożyć organowi prowadzącemu rejestr dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej.

Niezbędne opłaty

Zanim lekarz bądź pielęgniarka zaczną zarabiać w ramach swojej praktyki leczniczej, najpierw muszą zainwestować pewne fundusze. Zgodnie z art. 105 ust. 1 za wpis do rejestru pobierana jest opłata w wysokości 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie o 50% niższej niż powyższa, natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów