0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak założyć gabinet dentystyczny - praktyczne wskazówki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W czasach, gdy na wizytę u stomatologa na NFZ czeka się minimum dwa tygodnie, coraz więcej osób postanawia skorzystać z usług prywatnego gabinetu dentystycznego. Dość często zdarza się, że firmy prowadzące ten rodzaj działalności mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki czemu zyskują wielu nowych pacjentów. Przeczytaj, jak założyć gabinet dentystyczny.

Ogólna charakterystyka gabinetu dentystycznego

Stomatologia jest jednym z działów medycyny, który zajmuje się funkcjonowaniem, leczeniem i patologiami zębów, przyzębia, języka, błony śluzowej oraz innych tkanek jamy ustnej i stawu skroniowo-żuchwowego człowieka.

W ramach wykonywanej działalności oferta gabinetu może się stopniowo poszerzać. Między innymi gabinet dentystyczny może oferować:

 • protetykę czyli usuwanie ubytków,

 • ortodoncję czyli budowanie profilaktyki stomatologicznej,

 • endodoncję czyli leczenie chorób miazgi zęba i tkanek okołowierzchołkowych,

 • czy zabiegi chirurgi twarzowo-szczękowej. 

Gabinet dentystyczny może założyć zarówno stomatolog, jak i osoba, która nie posiada wykształcenia w tej dziedzinie medycyny. Jednak w przypadku gdy osoba bez wykształcenia stomatologicznego chce prowadzić taki gabinet, najpierw musi założyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) i dopiero w ramach tego zakładu otworzyć gabinet stomatologiczny.

Dentyści mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska albo w postaci spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej tworząc grupową praktykę lekarską.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem gabinetu dentystycznego

Gabinet dentystyczny prowadzony w ramach indywidualnej i grupowej praktyki lekarskiej

Warunki prowadzenia działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej przez lekarza dentystę określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską jest zobowiązany spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu,
2) nie może być:

a) zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
c) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,

3) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych, a także świadczeń udzielanych w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
4) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską np. w zakresie chirurgii szczękowej ma obowiązek posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Te same kryteria osobowe musi spełniać lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej.

Gabinet dentystyczny prowadzony w ramach niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ)

Podjęcie działalności leczniczej przez inny podmiot (NZOZ) wymaga spełnienia poniższych warunków:

 1. posiadania pomieszczeń lub urządzeń, odpowiadających określonym wymaganiom ogólnoprzestrzennym, sanitarnym, instalacyjnym,

 2. stosowania wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

 3. zapewnienia, aby świadczenia zdrowotne były udzielanie wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne,

 4. zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązki w/w podmiotu leczniczego powinny być wykonywane przez kierownika tego podmiotu.

Lekarz dentysta, który zamierza otworzyć swój gabinet, zobowiązany jest nie tylko zarejestrować działalność gospodarczą, ale uzyskać jeszcze wpis do odpowiedniego rejestru. Wniosek w tej sprawie składa okręgowej izbie lekarskiej właściwej dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko lekarza,

 • numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza,

 • formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

 • adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w przypadku wykonywania praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania,

 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

 • adres do korespondencji,

 • posiadane specjalizacje.

Dentyści, którzy zamierzają wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako grupową praktykę lekarską (w spółce cywilnej, jawnej czy w spółce partnerskiej) w celu uzyskania wpisu do rejestru składają wniosek zawierający dodatkowo umowę spółki i listę wszystkich lekarzy wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki.

W przypadku gdy tę działalność zamierza prowadzić inny podmiot niebędący dentystą lub spółką lekarską powinien zarejestrować się jako podmiot leczniczy (niepubliczny zakład opieki zdrowotnej). Wniosek o wpis do rejestru takich podmiotów składa się do wojewody właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego. Do wniosku należy dołączyć:

 1. imię i nazwisko, nazwę albo firmę,

 2. adres siedziby albo miejsca zamieszkania,

 3. adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,

 4. formę organizacyjno-prawną,

 5. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

 6. nazwę przedsiębiorstwa, oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

 7. numer REGON,

 8. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

 9. dane podmiotu tworzącego - w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

Dopuszczalne formy prowadzenia gabinetu dentystycznego

Prowadzenie gabinetu dentystycznego może odbywać się w formie:

 1. Indywidualnej praktyki lekarskiej zarejestrowanej jako jednoosobowa działalność gospodarcza w CEIDG,

 2. Praktyki grupowej założonej przez lekarzy dentystów, którzy dla tych celów zawiązali spółkę cywilną, jawną lub partnerską.

Spółki jawna i partnerska wymagają rejestracji w KRS. Z kolei osoba, która nie jest stomatologiem powinna zarejestrować działalność podmiotu leczniczego w dowolnej formie z wyjątkiem spółki partnerskiej i w zależności od charakteru tej działalności uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Jak założyć gabinet dentystyczny?

Polskie prawo przewiduje możliwość utworzenia różnych rodzajów spółek. Działalność w gabinecie stomatologicznym może być prowadzona w formie spółki cywilnej, jawnej lub w formie praktyki grupowej. Dentyści dodatkowo mogą zawiązać spółkę partnerską. To korzystna forma prowadzenia działalności szczególnie dla stomatologów, którzy zakładają praktyki grupowe.

Gabinet dentystyczny - jednoosobowa działalność gospodarcza

Ten rodzaj prowadzenia działalności wykonuje się samodzielnie. Jednoosobowa działalność oznacza, że zakładana firma posiada tylko jednego właściciela. Natomiast warto wiedzieć, że nie jest to ograniczenie, jeśli chodzi o możliwość zatrudniania pracowników. Nie wymaga się od przedsiębiorcy kapitału założycielskiego, a przyszły właściciel gabinetu dentystycznego nie musi prowadzić pełnej księgowości. Dla małych przedsiębiorstw przewidziano możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej do chwili, gdy ich obroty nie przekroczą 2 000 000 euro (według kursu z pierwszego października).

Gabinet dentystyczny - spółka cywilna

Spółka cywilna nie posiada osobowości ani zdolności prawnej i działa w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym. Jest to dobry wybór dla małych firm także tych rodzinnych.

Ten rodzaj spółki mogą założyć co najmniej 2 osoby fizyczne bądź prawne. Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, wspólnicy muszą natomiast pamiętać o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Za spółkę odpowiada swoim majątkiem osobistym każdy ze wspólników. Do rejestracji spółki cywilnej nie jest wymagany kapitał.

Określenie PKD działalności gabinetu dentystycznego

PKD działalności to 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna.

Podklasa ta obejmuje: praktyki dentystyczne o charakterze ogólnym lub specjalistycznym.

Najlepsza forma opodatkowania dla gabinetu dentystycznego

Dentysta, który zamierza otworzyć prywatny gabinet ma obowiązek wyboru formy opodatkowania.

Gabinet dentystyczny - opodatkowanie na zasadach ogólnych

Przy dochodzie niższym niż 85 528 zł podatnik będzie zobowiązany opłacać podatek w wysokości 18% dochodu, w przypadku gdy dochód będzie wyższy - podatek wyniesie 14 839,02 zł oraz 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł. Jakie zalety ma opodatkowanie na zasadach ogólnych? Podatnik będzie mógł przede wszystkim korzystać z ulg podatkowych. Po zdecydowaniu się na ten rodzaj rozliczania działalności, przyszły przedsiębiorca będzie zobowiązany prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Po zakończeniu danego roku podatkowego, do 30 kwietnia podatnik jest zobowiązany do złożenia zeznania rocznego PIT-36.

Gabinet dentystyczny - opodatkowanie ryczałtem do przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia i jest możliwy, gdy roczny dochód nie przekracza 250 tys. euro. Wysokość podatku zależy od wysokości przychodów, dlatego też dentyści nie będą mogli w takim wypadku odliczać kosztów uzyskania przychodów. Po zakończeniu roku podatkowego do końca stycznia następnego roku podatnik na ryczałcie rozlicza się z przychodów, które osiągnął w roku poprzednim na druku PIT-28.

Stawka ryczałtu w przypadku tej działalności wynosi 20%.

Gabinet dentystyczny - opodatkowanie podatkiem liniowym

Wybór opodatkowania podatkiem liniowym (19%) dotyczy podatników, którzy osiągają wysokie kwoty dochodów rocznych. W innym przypadku ta forma jest nieopłacalna. Podatnik oprócz kosztów uzyskania przychodu nie może w przeciwieństwie do opodatkowania na zasadach ogólnych rozliczać kwoty wolnej od podatku oraz korzystać z ulg podatkowych, z wyjątkiem ulgi abolicyjnej, związanej z zarobkami uzyskiwanymi za granicą.

Gabinet dentystyczny - opodatkowanie kartą podatkową

Ten sposób opodatkowania jest zryczałtowaną formą rozliczenia z urzędem skarbowym. Podatek, który należy opłacać nie jest zależny od osiąganych przychodów. Jego wysokość zależy od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której decydujemy się na otwarcie działalności.

Poniżej przedstawiamy tabelę miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej dla stomatologów.

Profesja

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywaniu zawodu miesięcznie

Stawka

Lekarz i

lekarz stomatolog

 

do 48

11,10 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

532,80 zł + 14,90 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

1248,00 zł

Gabinet dentystyczny z VAT czy bez VAT

Usługi stomatologiczne w większości są zwolnione z podatku VAT. Wynika to z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, według którego usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów m.in.: lekarza i lekarza dentysty są zwolnione z podatku VAT. 

Nie wszystkie usługi dentystyczne są zwolnione z VAT. Jeśli stomatolog będzie w swoim gabinecie wykonywał zabiegi wybielania zębów, usługi te należy obciążyć 23% podatkiem VAT.

Gabinet stomatologiczny - obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Obowiązek instalacji kasy i rejestrowania obrotów detalicznych dotyczy jedynie tych dentystów, którzy prowadzą własne firmy i przyjmują wpłaty bezpośrednio od pacjentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). Lekarze, którzy mają swoje firmy, ale świadczą usługi w oparciu o umowę z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, wystawiają w ramach tej działalności faktury VAT dla tego podmiotu, a dopiero ten dokumentuje sprzedaż na rzecz pacjenta.

Stomatolog może na paragonie wydawanym z kasy fiskalnej umieszczać nazwy usług takie jak „usługi profilaktyki stomatologicznej”, „usługi chirurgii stomatologicznej”, „usługi protetyczne”, które pomogą identyfikować usługę oraz określać jej charakter.

Składki ZUS gabinetu dentystycznego

Jeżeli lekarz dentysta zatrudniony jest w przedsiębiorstwie na etacie i jednocześnie prowadzi własną praktykę we własnym gabinecie dentystycznym, to w obu przypadkach należy opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne, niezależnie od tego, czy dentysta pracuje na własny rachunek, zatrudniony jest na etacie, czy realizuje obie te aktywności na raz. Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne będą opłacane tylko z etatu, o ile osiągane wynagrodzenie jest równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (w 2016 roku 1 850 zł).

Zgłoszenie prowadzącego gabinet dentystyczny do ubezpieczenia

Dentysta, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w sytuacji gdy zdecydował się na jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, zgłasza ją na druku CEIDG-1. Następnie wniosek ten urząd gminy dokonuje zgłoszenia płatnika składek na formularzu ZUS ZFA.

Mimo to, przedsiębiorca musi sam zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego. Na zgłoszenia siebie do ubezpieczeń przedsiębiorca ma 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności. Aby tego dokonać, wypełnia formularz:

 • ZUS ZUA - jeśli dentysta podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,

 • ZUS ZZA - jeśli dentysta podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu (ubezpieczenie społeczne jest pokrywane z pracy na etacie czy z prowadzenia innej działalności bądź skorzystał z tzw. ulgi na start).

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne dla przedsiębiorcy. ZUS obejmuje go tym świadczeniem na złożony przez niego wniosek. Składa się go na formularzu ZUS ZUA, wraz ze zgłoszeniem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Założenie gabinetu dentystycznego a preferencyjne składki ZUS

Dentysta rozpoczynający działalność może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS, które obejmują okres 24 pełnych miesięcy. Wysokość składek ZUS zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. W 2017 roku wynosi ono 4271,51 zł brutto. Przy wyznaczaniu kwoty składek bierze się pod uwagę 60% kwoty, czyli 2562,906 zł. Podstawa wysokości składek dla osób, które opłacają składki społeczne na preferencyjnych zasad wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Przyszły stomatolog może też skorzystać z ulgi na start, która polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej po spełnieniu następujących warunków:

 • podejmuje pierwszy raz działalność gospodarczą albo podejmuje ją ponownie, jednak z zastrzeżeniem, że minęło już co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub też zakończenia działalności gospodarczej,
 • prowadzona przez niego działalność nie będzie mogła być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej osoba ta świadczyła pracę w ramach stosunku pracy lub też spółdzielczego stosunku pracy.

Zarządzanie gabinetem dentystycznym 

Najważniejszym zadaniem każdego przedsiębiorcy jest prawidłowe prowadzenie swojej działalności. Z jednej strony oznacza to renomę i prestiż, a co za tym idzie powiększające się grono klientów i zysk. Z drugiej strony odpowiednie zarządzanie to prowadzenie firmy zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa. Początkujący przedsiębiorca nierzadko spotyka się z problem ogromu spraw jakim musi podołać. Warto w tym kontekście usprawnić zarządzanie firmą poprzez korzystania ze specjalnych narzędzi. Jednym z nich, jest system wFirma.pl, dzięki któremu przedsiębiorca zyskuje możliwość m.in.

 • wystawianie i wysyłki wszystkich rodzajów faktur

 • bezpośredniego przekazywania e-deklaracji i raportów JPK dzięki integracji z Ministerstwem Finansów i e-ZUS,

 • wprowadzania zakupu środków trwałych i automatycznej amortyzacji

Dodatkowo system zawiera również moduł Terminarz, dzięki któremu znacznie łatwiej będzie planować wizyty pacjentów, jak także wszelkiego rodzaju asortymentu stomatologicznego.

Konto firmowe dla gabinetu dentystycznego

Dentysta zakładający gabinet stomatologiczny nie ma obowiązku zakładania odrębnego konta firmowego. Ma prawo używać do celów działalności prywatnego rachunku. Jednak należy zwrócić uwagę na to, że konto musi mieć jednego właściciela (małżeństwa posiadające wspólne konto nie mogą przeznaczyć go również do dokonywania transakcji finansowych dla firmy). 

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno zostać przeprowadzone za pośrednictwem rachunku bankowego dentysty zawsze gdy: 

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,

 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł

Jakie warunki lokalowe musi spełniać gabinet dentystyczny?

Gabinety dentystyczne muszą spełniać określone rygory związane z przestrzeganiem warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych, instalacyjnych.

Warunki te spisane są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Są one badane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach opiniowania realizacji wymogów. Dokument ten jest wymagany przy rejestracji działalności medycznej.

Przepisy nie wskazują na konkretne wymiary pomieszczeń, jednak jest ustalone to, że gabinet stomatologiczny ma zostać urządzony zgodnie z przeznaczeniem i dostosowany do wykonywania w nim określonego zakresu świadczeń medycznych. Przy składaniu wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dentysta, który chce prowadzić własny gabinet, musi posiadać pomieszczenia, które odpowiadają wymogom z przepisu art. 22 ustawy i wspomnianego rozporządzenia oraz przedstawić opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu tych wymogów.

Aby gabinet stomatologiczny mógł uzyskać odbiór urzędowy, musi spełniać następujące przepisy:

 • budowlane i architektoniczne

 • sanitarne

 • bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do odbioru architektoniczno-budowlanego konieczne będzie zgłoszenie o zakończeniu budowy (jeśli powstanie lokalu, w którym będzie mieścił się gabinet, wymagało uzyskania pozwolenia na budowę) oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wiąże się to z przygotowaniem odpowiednich dokumentów. Ich spis znajduje się w art. 57 Prawa Budowlanego.

Aby dostosować gabinet do potrzeb osób niepełnosprawnych, należy zadbać o:
- podjazd do pomieszczeń praktyki,
- wykonanie platform podjazdowych pomiędzy kondygnacjami budynku, w którym mieści się praktyka,
- dostosowanie szerokości drzwi wejściowych do budynku oraz do poszczególnych pomieszczeń praktyki do potrzeb niepełnosprawnych (minimalne wymiary w świetle otworu drzwiowego to 90 cm szerokości i 2 m wysokości),
- obniżenie progów (nie powinny być wyższe niż 0,02 m) oraz zapewnienie korytarzy o szerokości min. 1, 3 m,
- wykonanie toalety o wymiarach min. 1,5x1,5 m oraz wyposażenie jej w uchwyty i odpowiednią armaturę i sanitariaty;
- umieszczenie przycisków oświetlenia na wysokości 1-1,05 m;
- przygotowanie odpowiedniego miejsca postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Gabinet dentystyczny - podpisanie umowy na utylizację odpadów medycznych

Posiadanie umowy na utylizację odpadów medycznych jest niezbędne do uzyskania wydawanej w drodze administracyjnej decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu wymagań fachowych i sanitarnych dla pomieszczeń i urządzeń praktyki lekarskiej. Odpady medyczne muszą być utylizowane. Przepisy nakładają na przedsiębiorców prowadzących gabinet dentystyczny obowiązek podpisania umowy na utylizację odpadów medycznych z podmiotem uprawnionym do tego typu działań. Umowa może być podpisana nie tylko na samą utylizację, ale także na odbiór i transport odpadów medycznych.

Dokument ten powinien zawierać:

 • dane podmiotu zlecającego utylizację,

 • dane podmiotu realizującego utylizację,

 • obowiązki wykonawcy utylizacji,

 • wysokości kosztów za realizację usług, 

 • określenie częstotliwości odbioru odpadów oraz uregulowania.

  W związku z wprowadzeniem rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), przyszły przedsiębiorca, który planuje założyć gabinet dentystyczny jeszcze przed rozpoczęciem działalności zobowiązany jest co do zasady do złożenia wniosku do właściwego urzędu marszałkowskiego w celu rejestracji do ww. rejestru. Obowiązek ten wynika między innym z faktu, że prowadzenie gabinetu dentystycznego wiąże się m.in. z gospodarowaniem odpadami medycznymi.

Założenie gabinetu dentystycznego - uzyskanie opinii państwowej inspekcji sanitarnej

Aby uzyskać pełny odbiór praktyki stomatologicznej i mieć możliwość jej zarejestrowania, należy złożyć wniosek do lokalnego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wydanie opinii do rejestracji gabinetu lekarskiego. Dentysta do wniosku dołącza dokumentację projektową, odbiór kominiarski dla wentylacji grawitacyjnej, a dla wentylacji mechanicznej - protokół wydajności i poziomu hałasu w pomieszczeniach, pomiary natężenia oświetlenia sztucznego oraz kserokopie:

 • umowy na utylizację odpadów medycznych,

 • umowy o badaniach skuteczności sterylizacji.

Dla inwestycji, które nie wymagały złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub robót budowlanych, wymagane jest też dołączenie pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń zgodnie z wnioskowanym przeznaczeniem.

Zarejestrowanie gabinetu dentystycznego

Aby prowadzić gabinet dentystyczny, należy zgłosić praktykę do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Uzyskanie wpisu dokonuje się przez:

 1. złożenie wniosku,

 2. posiadanie prawa wykonywania zawodu i przedstawienie dokumentu do wglądu,

 3. dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej z aktualnymi danymi,

 4. złożenie kserokopii umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą bądź lekarza wykonującego zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 5. decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych, którą organ wystawia imiennie pod kątem wykonywanych specjalizacji,

 6. kserokopię umowy spółki – dla praktyk grupowych,

 7. przedstawienie rachunku wpłaty za rejestrację praktyki.

Dokumenty składa się w komplecie we właściwej okręgowej izbie lekarskiej.

Gabinet stomatologiczny - umowa na obowiązkowe ubezpieczenie OC stomatologów

Dentysta, który chce prowadzić praktykę ma obowiązek posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest to jeden z warunków wykonywania działalności leczniczej, niezależny od tego, czy praktyka stomatologiczna będzie prowadzona w formie indywidualnej czy też grupowej. Umowa ubezpieczenia OC musi zostać zawarta najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie działalności leczniczej.

Gabinet stomatologiczny - współpraca z NFZ

Dentysta, który chce współpracować z Narodowym Funduszem Zdrowia, musi spełniać warunki względem:

 • personelu pracującego w gabinecie,

 • organizacji działania gabinetu i udzielania świadczeń,

 • wyposażenia i sprzętu,

 • dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Gabinet, który stara się o kontrakt z NFZ, musi:

 • mieć powierzchnię nie mniejszą niż 12 m2 dla jednego fotela, a na każdy następny fotel musi przypadać minimum 8 m2,

 • zatrudniać lekarza dentystę lub lekarza dentystę, który posiada I stopień specjalizacji w dowolnej dziedzinie stomatologi.

Pozostałe wymagania opisane są w Zarządzeniu Nr 91/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w załączniku nr 3 do tego dokumentu.

RODO u dentysty

Przyszły przedsiębiorca prowadzący gabinet dentystyczny, w związku z wejściem nowych przepisów unijnych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO) 25 maja 2018 roku, zobowiązany jest w szczególności do:

 1. zapewniania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu RODO,
 2. wykonywania obowiązków wynikających z praw osób, których dotyczą dane osobowe,
 3. wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych (w sytuacji gdy podmiot zobowiązany jest do tegoż zgodnie z art. 37 ust 1 ww. rozporządzenia).
 4. podania o sobie, jako o administratorze danych informacji wskazanych w RODO oraz informacji, jak dane osobowe będą przetwarzane (w jakim celu) oraz w oparciu o jaką podstawę prawną.

Obowiązki, w związku z RODO sprowadzają się do tego, aby nadać odpowiednie upoważnienia osobom, które będą miały dostęp do danych osobowych (pracowników, kontrahentów, wykonawców itd), podpisania umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych z podmiotami trzecimi, uzyskania od osoby, której dane osobowe są pozyskiwane, stosownej zgody (jeśli jest wymagana przez RODO) oraz poinformowanie takiej osoby o przysługujących jej prawach.

Marketing gabinetu dentystycznego

Po pierwsze warto skorzystać z bezpłatnych kanałów promocji firmy, jak np. na portalu Taelo.pl, gdzie możliwe jest zamieszczenie wizytówki nowo powstałego gabinetu dentystycznego. Kolejnym krokiem skutecznego marketingu jest utworzenie strony www, należy zadbać o to, aby strona wyróżniała się i przyciągała wzrok. Dobrym pomysłem jest zainwestowanie w przygotowanie indywidualnej strony niż korzystanie z gotowych szablonów. Aby wypromować praktykę stomatologiczną i wzbudzić zaufanie przyszłych pacjentów, przydadzą się z pewnością pozytywne artykuły w internecie na temat założonej praktyki dentystycznej.

Jak założyć gabinet dentystyczny - najważniejsze informacje

Bardzo ważnym punktem marketingu gabinetu stomatologicznego jest Social Media - w związku z czym warto założyć konto praktyki na facebooku, tweeterze czy google+. Każda firma, która chce istnieć na rynku i stać się marką konkurencyjna, musi zaistnieć w internecie.

Zdjęcia praktyki stomatologicznej powinny znaleźć się wszędzie, gdzie pojawia się informacja o prowadzeniu założonego gabinetu dentystycznego. Należy zamieszczać oryginalne fotografie i najlepiej, aby ukazywały zaawansowane technologie, z których korzysta się w gabinecie.

Podsumowując, gabinety dentystyczne mimo rosnącej konkurencji nadal pozostają bardzo dobrym pomysłem na założenie własnej działalności gospodarczej. Warto przy tym przemyśleć powiązanie swojej działalności z Narodowym Funduszem Zdrowia, ponieważ przyczyni się to do lepszego postrzegania gabinetu przez pacjentów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów