0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak szukać środków na własną działalność?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Założenie własnej działalności gospodarczej może wynikać z różnych pobudek – przedsiębiorczość, chęć samodzielności, świetny pomysł na własnych biznes… a czasami cięcie etatów u poprzedniego pracodawcy i konieczność. W zależności, w jakiej sytuacji dana osoba się znajduje warto znać możliwości wsparcia finansowego dla początkujących przedsiębiorców.

Jeśli jesteś jedną z poniżej wymienionych podmiotów:

 • zarejestrowany/a w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, 
 • poszukujący/a pracy niepozostający/a w zatrudnieniu lub niewykonujący/a innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej albo 
 • jesteś absolwentem/ką centrum integracji społecznej lub 
 • absolwentem/ką klubu integracji społecznej, jeżeli nie pozostajesz w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

możesz strać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, które starosta może przyznać na postawie umowy, jeśli spełniasz inne konieczne wymagania, a także, kiedy starosta dysponuje takimi środkami. 

Skupiając się na osobie bezrobotnej, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aby otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, musisz być jednocześnie osobą, która:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych a także udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
 • nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
 • po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
 • nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, a w przypadku posiadania wpisu - oświadczy o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 • nie złożyła wniosku do innego urzędu.1

Inne możliwości pozyskania dotacji 

Istnieją programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, których dysponentami są urzędu wojewódzkie. Środki w ramach tych programów trafiają do osób chcących otworzyć własną działalność za pośrednictwem tzw. operatorów środków. Operatorzy ci organizują programy oparte na dotacji konkretnych uczestników, w celu udzielenia im wsparcia na rozruch działalności.

W zakresie projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej można pozyskać nie tylko środki jednorazowe, które uczestnik projektu może wydać na wyposażenie swojego biura, zakup najpotrzebniejszego sprzętu, ale może pozyskać również wsparcie w postaci wypłacanego grantu przez okres do 12 miesięcy

Taki rodzaj wsparcia ma na celu praktyczną pomoc uczestnikom w zakresie takich działań jak wdrożenie w rynek, pozyskanie doświadczenia czy klientów. Natomiast przedsiębiorca, który skorzysta z wsparcia grantowego, po jego upłynięciu, czyli po 12 miesiącach zgodnie z założeniami powinien potrafić samodzielnie utrzymać się na rynku i zarabiać.

Problem dostępności wparcia w ramach projektu

Aby stać się uczestnikiem projektu gwarantującego zarówno jednorazowe środki, jak również comiesięczną wypłatę tzw. wsparcia pomostowego, uczestnicy musza zostać zakwalifikowani i przejść przez proces weryfikacji.

Chętnych uczestników na wsparcie w ramach projektów nie brakuje, a liczba miejsc i środków jest ograniczona. Dlatego środki i wsparcie merytoryczne otrzymują wyłącznie te osoby, które zapewniają rękojmię w zakresie utrzymania biznesu.

Pomimo, że w każdym z województw, programów dotychczas było sporo (nabory nadal trwają), to jest to liczba niewystarczająca dla osób chcących pozyskać dotację.

Informacje o projektach są jawne, ale w większości, aby móc zakwalifikować się do grupy osób, która może przedstawić swoje zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszenia. Należy wskazać, że w regulaminach do każdego z projektów zostały spisane zasady przyjmowania zgłoszeń, później rekrutacji, która zazwyczaj składa się z kilku etapów oraz regulaminy przyznawania dotacji. Istotne jest, aby zapoznać się z ich treścią wcześniej. 

Pomimo bowiem, iż ogłoszenia przewidują jawne terminy trwania zgłoszeń do projektu, to często zostają one skrócone, z uwagi na przekroczenie przyjętej liczby wniosków a także kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach działania (tzw. wyczerpanie alokacji). W efekcie alokacji wniosek nie będzie mógł zostać zgłoszony. 

Co ciekawe na tym etapie nie ma możliwości odwołania się od takiego uzasadnienia, a często również nawet na pierwszym czy drugim stopniu rekrutacji uczestnik nie ma prawa odwołania. 

Okoliczności te budzą pewien sprzeciw wśród uczestników, ponieważ taka regulacja, która prowadzi do pozbawienia wnioskodawców skutecznego złożenia wniosku jest w pewnym sensie sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego, które można wyprowadzić z Konstytucji RP, na czele z zasadą demokratycznego państwa prawnego a nadto prowadzi do uszczerbku głównego celu publicznego funduszy tj. wyboru do dofinansowania projektów najlepszych.

Mimo takich głosów, nadal postępowanie w sprawie naborów nie zmienia się. Pozostaje zatem trzymać rękę na pulsie i składać wniosek w pierwszym dniu ogłoszonego naboru. Nabory można śledzić na stronach internatowych konkretnych operator, a listy operatów powinny być podane do ogólnej wiadomość na stronach związanych z możliwością skorzystania ze środków. 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U.2020.1409.

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów