0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Założenie działalności gospodarczej przez studenta

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czasy się zmieniają, a w związku z tym zmienia się również styl życia ludzi – w tym tych młodych, kontynuujących naukę. Od kilku lat można zaobserwować trend szybszego uniezależniania się polskich studentów od rodziców. Coraz więcej osób uczących się stawia na samodzielność i podejmuje dodatkowe zatrudnienie. Niestety rynek pracy nie jest przychylny nowym niedoświadczonym pracownikom, szczególnie w dobie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Znaleźć zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę czy nawet o umowę cywilnoprawną jest coraz trudniej. W jaki sposób można rozwiązać tę patową sytuację? Przedsiębiorczy uczeń może postawić na całkowitą samodzielność. Czy założenie działalności gospodarczej przez studenta wiąże się z dodatkowymi ulgami? Czy można liczyć na ponadwymiarowe programy pomocy? Odpowiadamy w artykule!

Założenie działalności gospodarczej przez studenta z pomocą Inkubatorów Przedsiębiorczości

Każdy student planujący założenie własnej działalności gospodarczej ma możliwość skorzystać z pomocy oferowanej przez Inkubatory Przedsiębiorczości. Celem tej inicjatywy jest wspieranie rozwoju ekonomicznego oraz socjalnego młodych przedsiębiorców. Inkubatory mogą pomóc studentowi zakładającemu własną działalność w dokonaniu analizy zapotrzebowania rynku w sektorze, w którym chce wystartować, a także wspierają w poszukiwaniach lokalu dla firmy czy stworzeniu odpowiedniego miejsca pracy.

Współpraca pomiędzy studentem-przedsiębiorcą a Inkubatorami Przedsiębiorczości opiera się na podstawie umowy zawieranej na 24 miesiące.

Jak student może rozpocząć działalność za pomocą wspomnianych narzędzi? Wystarczy, że złoży odpowiedni wniosek do wybranego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Podpisanie umowy z Inkubatorami gwarantuje młodemu przedsiębiorcy zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS do czasu obowiązywania umowy między stronami oraz zwolnienie z obowiązku rejestracji działalności w urzędzie gminy. Fakt nieskładania wniosku do CEiDG skutkuje tym, że student-przedsiębiorca nie posiada nadanego NIP ani REGON.

Założenie działalności gospodarczej przez studenta z pomocą Inkubatorów Przedsiębiorczości wiąże się z koniecznością podpisania umowy z tą instytucją, ale dzięki temu przez okres do 24 miesięcy student zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek ZUS za siebie.

Umowę z Inkubatorami można zawiesić na okres do 3 miesięcy, jednak w tym czasie student zobowiązany jest do opłacania składek ZUS.

Przedsiębiorca-student nieopłacający składek ZUS nie posiada z tytułu prowadzonej działalności praw do ubezpieczenia zdrowotnego, w tym okresie nie są za niego odkładane składki na ubezpieczenia społeczne. 

Jednakże student może korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej, jeśli zostanie zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców bądź uczelnię.

Co istotne, za współpracę z Inkubatorem Przedsiębiorczości przedsiębiorca-student zobowiązany jest płacić, składki te są jednak znaczne niższe niż standardowe zobowiązania wobec ZUS.

Samodzielne założenie działalności gospodarczej przez studenta

Nawiązanie współpracy z Inkubatorami Przedsiębiorczości ma wiele plusów, ale nie zawsze jest to odpowiednie rozwiązanie dla każdego studenta planującego założenie własnej działalności gospodarczej. W sytuacji gdy student chce samodzielnie założyć firmę, zobowiązany jest do:

 • dokonania bezpłatnej rejestracji działalności za pomocą odpowiedniego wniosku CEiDG. We wniosku tym przyszły przedsiębiorca podaje podstawowe dane, takie jak:

  • imię i nazwisko;

  • nr dowodu osobistego;

  • PESEL;

  • NIP (REGON, jeśli jest);

  • imiona rodziców;

  • adres zamieszkania i zameldowania;

  • numer rachunku bankowego;

  • nazwę proponowanej firmy.

We wniosku należy również wskazać termin rozpoczęcia prowadzenia działalności, jednak nie może być on wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. Formularz taki składa się w urzędzie gminy (osobiście lub listem poleconym). Wniosek można również wypełnić w formie online.

 • rejestracji w ZUS-ie w celu zgłoszenia do ubezpieczeń. Jeżeli student-przedsiębiorca spełnia odpowiednie warunki, to zazwyczaj w pierwszej kolejności ma prawo do opłacania jedynie składki zdrowotnej ZUS (ulga na start).
 • poinformowania urzędu skarbowego o innej formie opodatkowania (podatek liniowy, karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Czy zwolnienie z PIT dla młodych obejmuje również przedsiębiorców?

Zwolnienie z PIT dla młodych to ulga, która osobom do 26. roku życia gwarantuje zwolnienie z obowiązku opłacania składek na podatek dochodowy.

Art. 6. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
„1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: [...]
4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4;
4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat”
.

Ulga ta przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umów o pracę bądź umów zleceń – niezależnie od tego, ile dana osoba ich posiada. Ulga bez PIT dla młodych obejmuje przychody do kwoty 85 528 zł w roku podatkowym. Niestety nie przysługuje ona przedsiębiorcom ani wykonawcom umów o dzieło.

Ulga bez PIT dla osób do 26. roku życia obejmuje tylko przychody z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Zwolnienie to nie dotyczy przychodów osiąganych przez osoby młode z tytułu prowadzonej działalności czy wykonywanych umów o dzieło.

Student decydujący się założyć własną działalność gospodarczą powinien na wstępie uwzględnić fakt, iż zobowiązany będzie do opłacania podatku dochodowego z tytułu osiągniętych przychodów. W tym przypadku pod kątem warunków płacy zaobserwować można wyższość umowy zlecenia nad prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów