0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o podwykonawstwo - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych pod koniec 2013 roku wprowadziła znaczące zmiany, które w większym stopniu regulują zakres zawierania umów z podwykonawcami. Po raz pierwszy m.in. została wprowadzona definicja, czym jest umowa o podwykonawstwo.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9b) umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

Pobierz darmowy wzór umowy o podwykonawstwo w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór - umowa o podwykonawstwo.pdf
Wzór - umowa o podwykonawstwo.docx

Jaki zakres powinna zawierać umowa o podwykonawstwo?

Umowa o podwykonawstwo nie jest ściśle regulowana przez przepisy prawa. W Kodeksie cywilnym znajduje się jedynie jeden artykuł opisujący ogół zasad dotyczących zawierania umowy pomiędzy inwestorem (zamawiającym), wykonawcą oraz podwykonawcą.

Warunkiem zawarcia umowy z podwykonawcą jest sporządzenie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jest to absolutna podstawa w przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów - jako dowód w postępowaniu sądowym.

Informacje, które głównie powinna zawierać umowa z podwykonawcą, to:

  • zakres prac z dokładnym ich opisem,
  • technologia wykonania prac,
  • materiały konieczne do użycia,
  • termin realizacji,
  • wysokość i sposób obliczenia wynagrodzenia.

Podwykonawca ma obowiązek przedstawić szczegółową dokumentację techniczną wraz z harmonogramem prac, w której opisane są terminy realizacji kolejnych etapów zlecenia. Jeżeli istnieje taka możliwość dopuszczalne jest dopisanie ewentualnych odstępstw od harmonogramu w razie wystąpienia zdarzeń losowych. Wykonawca natomiast ma prawo zawrzeć na piśmie kary umowne.

Jakie prawa podwykonawcy obejmuje umowa o podwykonawstwo?

Co do zasady inwestor - zamawiający oraz wykonawca odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie podwykonawcy. Oznacza to, że w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od zapłaty za wykonane usługi, podwykonawca ma prawo żądać wypłaty należności od samego inwestora. Skuteczne uzyskanie należności od inwestora możliwe jest jedynie wtedy, gdy wcześniej wyraził on zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą, a podwykonawca posiada na to odpowiedni dowód.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów