0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ordynacja podatkowa 2014 - Pełnomocnictwo ogólne w procedurach podatkowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej nowe regulacje mają dotyczyć m.in. reprezentacji podatnika w sprawach podatkowych. Obecnie postuluje się wprowadzenie nowej instytucji tzw. pełnomocnictwa w procedurach podatkowych.

Pełnomocnictwo - obecny stan prawny

Należy zauważyć, że do chwili obecnej pełnomocnicy muszą mierzyć się z nadmiernym formalizmem w postaci składania oddzielnego pełnomocnictwa lub jego odpisu do każdej sprawy. Obowiązek złożenia umocowania do akt sprawy wynika wprost z art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu do projektu można przeczytać, że aktualne rozwiązanie nie przystaje do bieżących oczekiwań podatników, którzy domagają się kompleksowej obsługi swoich spraw podatkowych oraz pełnej reprezentacji przed organami skarbowymi.

Pełnomocnictwo ogólne

Instytucja pełnomocnictwa ogólnego jest odzwierciedleniem występującego u podatników trendu coraz częstszego powierzania reprezentacji w sprawach podatkowych innym osobom.

Katalog czynności dokonywanych przez pełnomocnika ogólnego będzie zawierał wszystkie sprawy podatkowe oraz inne, które należą do właściwości organów podatkowych albo organów kontroli skarbowej. Co najważniejsze, umocowanie będzie mogło być dokonane w momencie, gdy nie będzie się toczyła żadna procedura podatkowa lub też w jej toku.

Zasadniczo pełnomocnictwo ogólne będzie można złożyć wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady składania, wzór oraz formy zawiadomienia o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zostaną określone w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie rozporządzenia.

W sytuacji umocowania pełnomocnika ogólnego organ podatkowy, w razie potrzeby dokona wydruku tego pełnomocnictwa (np. zawiadomienie o zmianie zakresu, odwołaniu albo wypowiedzeniu pełnomocnictwa) oraz dołączy do akt sprawy przykładowo w przypadku przekazania sprawy do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Jak złożyć pełnomocnictwo ogólne?

Wszystkie pełnomocnictwa ogólne będą gromadzone w informatycznej bazie danych zwanej Centralnym Rejestrem Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Organy podatkowe, w tym samorządowe, oraz organy kontroli podatkowej będą miały do nich dostęp w każdym momencie. Rejestr będzie prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Każda zmiana związana z udzielonym pełnomocnictwem będzie dokonywana za pośrednictwem poczty elektronicznej w CRPO, także przed wszczęciem procedury podatkowej.

W przypadku niedopłenienia obowiązku informacyjnego, pismo uznane będzie za doręczone pod dotychczasowym adresem w dniu otrzymania przez organ podatkowy zwróconego pisma.

W projekcie do ustawy postuluje się, by pełnomocnictwo ogólne miało szczególny charakter, podobnie jak to do podpisywania deklaracji podatkowych, stąd nie będzie podlegało opłacie skarbowej.

Warto dodać, że zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego, w myśl projektu, będzie także możliwe za pośrednictwem CEIDG, a stamtąd zostanie zaimportowane do CRPO.

Należy mieć na uwadze, że nowelizacja Ordynacji podatkowej nie zlikwiduje instytucji pełnomocnictwa szczególnego (ważnego dla konkretnej sprawy). Nadal będzie obowiązywało zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Przypuszcza się, że wprowadzenie pełnomocnictwa ogólnego zahamuje nadmierny rozrost formalizmu oraz uprości reprezentowanie strony przez pełnomocnika. Zmiany w tym zakresie w Ordynacji podatkowej należy oceniać jako pozytywne oraz ustanowione w dobrej wierze dla podatników.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów