0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura VAT RR - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Faktura VAT RR jest dokumentem wystawianym przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług nabywającego produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Jest to szczególna procedura rozliczania podatku VAT dotycząca rolników ryczałtowych określona w art. 115-118 ustawy o podatku od towarów i usług.

Kto wystawia fakturę VAT RR?

Co ważne, fakturę (w dwóch egzemplarzach) w przypadku nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego wystawia nie sprzedawca, a nabywca. Oryginał tego dokumentu przekazywany jest dostawcy.

Faktura VAT RR a podatek VAT

Zgodnie z art. 146a pkt 3 ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., stawka podatku zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 7%. 

Zgodnie z powyższym zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu takiej transakcji jest nabywca, a rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych przysługuje zryczałtowany zwrot podatku. Zatem to nabywca wypłaca kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku rolnikowi. Dla nabywcy płodów rolnych kwota ta jest podatkiem naliczonym, podlegającym odliczeniu.

Elementy faktury VAT RR

Faktura wystawiona przez nabywcę płodów rolnych, zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy o VAT, powinna zawierać:

 • oznaczenie "Faktura VAT RR",
 • imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 • numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy,
 • datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury,
 • nazwy nabytych produktów rolnych,
 • jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,
 • cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych,
 • wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie,
 • czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób,
 • oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług."

Faktura VAT RR - pobierz darmowy wzór w formacie DOCX i PDF!

Do pobrania:

Faktura VAT RR - wzor.pdf
Faktura VAT RR - wzor.doc

Odliczenie VAT z faktury VAT RR

Aby u nabywcy produktów rolnych od rolnika ryczałtowego kwota zryczałtowanego zwrotu podatku mogła zwiększyć kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła zapłata, muszą zostać spełnione trzy warunki:

 1. nabycie produktów rolnych związane było z dostawą opodatkowaną,
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności,
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

W związku z powyższym, nabywca powinien pod fakturę dokumentującą zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego podpiąć potwierdzenie zapłaty zawierające numer i datę wystawienia faktury.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów