Poradnik Przedsiębiorcy

Ujęcie w kosztach opłaty wstępnej przy umowie leasingu

Przedsiębiorca ma prawo do ujęcia jednorazowo w kosztach opłaty wstępnej, opłacanej przy umowie leasingu. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 kwietnia 2013 r. (sygn. II FSK 1764/11 ). Jest to kolejny wyrok wydany na korzyść podatnika.

Kwestia ujęcia w kosztach tzw. czynszu inicjalnego bywała dość sporna. W wydanym wyroku rozpatrywana była sprawa jeszcze z roku 2010. Podatnik zwrócił się z zapytaniem do izby skarbowej w Poznaniu czy opłata wstępna może zostać od razu w całości zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Jednorazowe ujęcie spowodowane jest tym, że bez uiszczenia zapłaty nie dojdzie do wydania leasingowanego pojazdu. Izba Skarbowa była jednak zadania, że jest to nieprawidłowe ujęcie, gdyż czynsz inicjalny dotyczy całego okresu, na jaki zawarto umowę leasingu. W związku z tym opłata powinna zostać rozliczona w czasie, proporcjonalnie do spłacanych rat leasingowych.

Podatnik nie zgodził się z taką interpretacją prawa i złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, który przyznał mu rację. Wydany wyrok został przez izbę skarbową zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ten z kolei oddalił skargę. W uzasadnieniu podano, że opłata wstępna nie ma związku z ratami leasingu, dlatego powinna powinna w całości od razu zostać ujęta do kosztów uzyskania przychodu.

Nie był to pierwszy korzystny wyrok, jaki pojawił się w sprawie ujęcia w kosztach czynszu inicjalnego. Obecnie organy podatkowe uznają, że opłata powinna zostać ujęta jednorazowo, bez rozliczania jej w czasie. Potwierdzają to interpretacje indywidualne, jak wydana w dniu 20 stycznia 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn. IBPBI/1/415-1098/11/ESZ czy też wydana w dniu 1 marca 2012 przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu sygn. ILPB4/423-476/11-2/DS.

Na dzień dzisiejszy jednorazowe ujęcie w koszty czynszu inicjalnego nie powinno budzić wątpliwości podatników jak i urzędów skarbowych. Jak bowiem uznał Departament Podatków Dochodowych w piśmie z 5 grudnia 2011 r., nr DD6/033/87/ORK/11/PK-1299, jakie zostało skierowane do Departamentu Polityki Podatkowej oraz opublikowane w Biuletynie Skarbowym nr 1 z 2012 r.:

"(...) Departament DD informuje, przychylając się do prezentowanej przez sądy administracyjne linii orzeczniczej, że wstępna opłata leasingowa powinna być zaliczana do kosztów podatkowych jednorazowo w momencie poniesienia, a nie proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu. Cechą charakterystyczną tych orzeczeń jest uznanie, że wstępna opłata leasingowa ma charakter opłaty samoistnej, bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, natomiast jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu. Opłata ta jest wydatkiem jednorazowym związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu.(...)".