0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa darowizny - darmowy wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa darowizny spisywana jest w momencie, gdy zamierzamy przekazać nieodpłatnie dany składnik majątku lub sumę pieniędzy drugiej osobie, co spowoduje wzbogacenie się jej. Przeczytaj, co powinieneś wiedzieć przed podpisaniem umowy darowizny oraz jakie dane należy umieścić spisując taki dokument.

Umowa darowizny - podstawa prawna

Umowa darowizny została zdefiniowana w art. 888 Kodeksu cywilnego, a kwestie jej formy reguluje art. 890 kc:


Art. 888. § 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
Art. 890. § 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Umowa darowizny powinna zostać zawarta w  formie pisemnej. Jednak zgodnie z art. 890 Kodeksu cywilnego dla niektórych podmiotów będzie obowiązkowe zawarcie jej w formie aktu notarialnego. Forma aktu notarialnego dotyczy:

  • darowizny własności i użytkowania wieczystego nieruchomości oraz
  • darowizny praw spółdzielczych.

Pozostałe przedmioty darowizny mogą być przekazane na podstawie zwykłej pisemnej umowy darowizny.

Warto mieć na uwadze, że fakt otrzymania darowizny udokumentowanej pisemną umową darowizny pomiędzy darczyńcą a obdarowanym należy zgłosić do urzędu skarbowego na druku SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od momentu otrzymania darowizny, z kolei w przypadku darowizny przekazanej w formie aktu notarialnego zgłoszenia do urzędu skarbowego dokonuje notariusz.

Przykład 1. 

Pani Anna otrzymała od siostry darowiznę pieniężną w kwocie w kwocie 150 000 zł. W jaki sposób przekazanie darowizny powinno zostać udokumentowane?

W powyższym przypadku powinna zostać sporządzona umowa darowizny środków pieniężnych, którego stroną będzie darczyńca (siostra Pani Anny) oraz obdarowany (Pani Anna). Dodatkowo obowiązkiem obdarowanego jest terminowe zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego - w tym celu składa się deklarację SD-Z2.

Przykład 2.

Pan Marian otrzymał w darowiźnie nieruchomość od rodziców. W jaki sposób przekazanie darowizny powinno zostać udokumentowane?

W powyższym przypadku umowa darowizny pomiędzy darczyńcami (rodzicami Pana Mariana) a obdarowanym (Panem Marianem) musi zostać zawarta u notariusza. Notariusz zwykle (jeśli świadczy taką usługę) po dopełnieniu formalności związanych z zawarciem umowy dokona zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego w imieniu obdarowanego.

Do pobrania:

Wzór umowy darowizny.pdf
Wzór umowy darowizny.doc

Umowa darowizny - konstrukcja

Sporządzenie umowy darowizny jest proste, ale należy zwrócić uwagę na to, aby zawrzeć w niej następujące elementy:

  1. miejsce i datę sporządzenia umowy,
  2. oznaczenie stron (imię i nazwisko oraz adres darczyńcy i obdarowanego oraz numery seryjne dowodów tożsamości),
  3. oznaczenie przedmiotu darowizny oraz oświadczenie darczyńcy, że przedmiot jest jego własnością i nie jest przedmiotem zastawu, zabezpieczenia itd.
  4. oświadczenie o darowiźnie i przyjęciu darowizny - darczyńca oświadcza, że przekazuje darowiznę, natomiast obdarowany, że ją przyjmuje,
  5. określenie daty wykonania darowizny, jeśli nie została przekazana jednocześnie z podpisaniem umowy,
  6. określenie strony, która ponosi koszty zawarcia umowy,
  7. standardowe postanowienia końcowe - ilość sporządzonych egzemplarzy, regulacja umowy przepisami kodeksu cywilnego,
  8. podpisy stron.

Należy mieć na uwadze, że darczyńca może w treści umowy zobowiązać obdarowanego np. co do sposobu wykorzystania darowizny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów