0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Druk SD Z2 wzór, czyli formularz zgłoszenia otrzymania darowizny

Wielkość tekstu:

W przypadku otrzymania darowizny osoby należące do I grupy podatkowej mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Warunkiem jest zgłoszenie faktu otrzymania darowizny przekraczającej określony ustawowo limit do US w terminie 6 miesięcy od otrzymania darowizny. Otrzymaną darowiznę należy zgłosić poprzez złożenie wniosku SD-Z2 - zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych do właściwego urzędu skarbowego. Ważne jest zatem właściwe wypełnienie druku i złożenie go w odpowiednim terminie. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo wypełnić formularz SD Z2, czyli jak dokonać zgłoszenia otrzymania darowizny, aby nie płacić podatku!

Umowa darowizny - co należy wiedzieć?

Umowa darowizny powinna być zawarta w formie pisemnej, a w przypadkach szczególnych (darowizna nieruchomości) w formie aktu notarialnego. Jeśli umowa darowizny sporządzona jest w formie aktu notarialnego, to obdarowany nie ma już obowiązku zgłaszania tego faktu do US, a wszelkich formalności w tym wypadku dokonuje notariusz. Obowiązek zgłoszenia faktu otrzymania darowizny nie obowiązuje również w przypadku, gdy wartość otrzymanej darowizny (w ramach I grupy podatkowej) nie przekracza kwoty wolnej od podatku, czyli 36 120 zł (limit obowiązuje od 1 lipca 2023 roku). Należy jednak pamiętać, że do limitu tego zalicza się wszystkie otrzymane od tej samej osoby darowizny na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Pobierz darmowy wzór zgłoszenia otrzymania darowizny (druk SD Z2) w formacie PDF

Do pobrania:

Formularz SD Z2 zgłoszenie o darowiznę - wzór.pdf

Formularz SD Z2 - dane identyfikacyjne i podstawowe informacje o darowiźnie

Wypełniając formularz SD Z2 należy przede wszystkim w lewym górnym rogu uzupełnić swój NIP lub PESEL, a także datę nabycia darowizny oraz datę powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy w przypadku darowizn powstaje w momencie otrzymania darowizny przekraczającej określony limit, jest to więc data otrzymania przedmiotu darowizny. Oznacza to, że jeśli podatnik np. w roku 2018 otrzymał od rodziców w darowiźnie kwotę 2000 zł, w roku 2019 kwotę 5000 zł, a w roku 2024 kwotę 40 000 zł, to fakt otrzymania darowizny zgłasza dopiero w 2024 roku, gdyż to w tym roku ustalony dla I grupy podatkowej limit darowizny został przekroczony. Tak więc podatnik zgłasza fakt otrzymania darowizny w dacie otrzymania powyższej kwoty i będzie ona tożsama z datą powstania obowiązku podatkowego.

zgłoszenia otrzymania darowizny

Formularz SD Z2 - miejsce i cel składania zgłoszenia

W polu A pkt. 6 wnioskodawca wpisuje dane urzędu skarbowego właściwego ze względu przedmiot darowizny. W przypadku darowizny nieruchomości, użytkowania wieczystego, prawa do lokalu itp. urzędem właściwym będzie US ze względu na miejsce położenia nieruchomości. W przypadku innych darowizn (praw majątkowych, rzeczy ruchomych) zgłoszenia należy dokonać w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanego. Natomiast w pkt. 7 należy zaznaczyć kwadrat 1 “złożenie zgłoszenia”.

zgłoszenia otrzymania darowizny

Formularz SD Z2 - dane wnioskodawcy i darczyńcy

W części B wnioskodawca (osoba obdarowana) uzupełnia dane osobowe zgodnie z oznaczeniem poszczególnych rubryk.

zgłoszenia otrzymania darowizny

W części C konieczne jest podanie danych osobowych oraz adresu darczyńcy.

zgłoszenia otrzymania darowizny

Formularz SD Z2 - wielkość nabywanego udziału w rzeczy lub w prawie majątkowym

Osoby, które nabyły przedsiębiorstwo w spadku są zwolnione z podatku - jednakże muszą dokonać zgłoszenia otrzymania darowizny w postaci własności przedsiębiorstwa na formularzu SD-ZP. Dokładne wskazówki, w artykule: Jak wygląda zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwa? 

W przypadku zgłoszenia otrzymania darowizny innej niż przedsiębiorstwo, wnioskodawca w części D zaznacza kwadrat 40.6 - “darowizna”.

zgłoszenia otrzymania darowizny

Część E uzupełniają osoby, które w poz. 40 (część D) zaznaczyły kwadrat nr 9 nieodpłatne zniesienie współwłasności i tytuły określone w art. 1a ustawy.

zgłoszenia otrzymania darowizny

Jeśli w odniesieniu do przekazanej darowizny została sporządzona umowa pisemna, należy zaznaczyć w części F kwadrat 48. Jeśli natomiast umowa nie została spisana, ale świadczenie zostało spełnione (np. darczyńca przekazał na rachunek obdarowanego umówioną kwotę pieniędzy), należy zaznaczyć kwadrat 50 - w tym wypadku innym dokumentem może być wyciąg z rachunku bankowego lub inny dowód przekazania majątku. Nie ma obowiązku załączania dokumentów potwierdzających przekazanie darowizny do zgłoszenia, aczkolwiek w razie wezwania przez organ skarbowy do ich okazania otrzymujący darowiznę musi je przedstawić.

zgłoszenia otrzymania darowizny

W części G należy uzupełnić właściwą rubrykę ze względu na rodzaj i przedmiot darowizny. W przypadku darowizny pieniężnej należy uzupełnić pole 7 “środki pieniężne”. Gdy przedmiotem darowizny jest ruchomość, w ostatniej kolumnie należy wpisać jej wartość rynkową. Wyceny rynkowej przedmiotu darowizny należy dokonać na dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli dzień jej otrzymania. Jeśli darowizna pieniężna w 100% została przekazana obdarowanemu to w polu "wielkość nabywanego udziału w rzeczy lub w prawie majątkowym" należy wpisać 1/1.

zgłoszenia otrzymania darowizny

Formularz SD Z2 - zgłoszenie darowizny od rodziców a określenie stosunku pokrewieństwa

W części H należy określić stosunek pokrewieństwa, czyli kim obdarowany jest dla darczyńcy i zaznaczyć odpowiedni kwadrat. Przy czym należy pamiętać, iż zstępni w tym wypadku to potomkowie darczyńcy, czyli jego dzieci, wnuki, prawnuki etc. Natomiast wstępni to przodkowie darczyńcy, czyli osoby, od których się wywodzi - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie.

zgłoszenia otrzymania darowizny

Formularz SD Z2 - darowizna pieniężna

Darowizna pieniężna wymaga również wypełnienia pola I poprzez zaznaczenie formy, w jakiej środki zostały przekazane obdarowanemu, czyli w jaki sposób darczyńca przekazał obdarowanemu pieniądze. Należy pamiętać, że darowizna przekazana w gotówce nie podlega zwolnieniu z podatku bez względu na to, kto tej darowizny udzielił i w jakiej kwocie. By obdarowany mógł skorzystać ze zwolnienia, darowizna pieniężna musi być przekazana w formie pozwalającej na jej weryfikację, np. przelewem.

zgłoszenia otrzymania darowizny

Formularz SD Z2 - data złożenia i podpis

W ostatniej części K obdarowany uzupełnia datę złożenia zgłoszenia (pamiętając, że zgłoszenia obdarowany powinien dokonać w okresie 6 miesięcy od otrzymania darowizny), swoje imię i nazwisko, a następnie podpisuje zgłoszenie.

zgłoszenia otrzymania darowizny

Tak wypełnione zgłoszenie obdarowany składa osobiście we właściwym urzędzie skarbowym.

Zgłoszenie darowizny - najważniejsze informacje

  • Czym jest formularz SD Z2?

    Jest to dokument składany przez osobę otrzymującą darowiznę, który służy do zgłoszenia faktu otrzymania darowizny urzędowi skarbowemu.
  • Aby skorzystać ze zwolnienia od zapłaty podatku, konieczne jest zgłoszenie otrzymania darowizny lub spadku do właściwego urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2. Należy to zrobić w ciągu 6 miesięcy od nabycia darowizny lub spadku.
  • W formularzu należy podać m.in. dane osoby otrzymującej darowiznę oraz darczyńcy, wartość darowizny oraz jej opis.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów