Poradnik Przedsiębiorcy

Formularz SD Z2 - zgłoszenie o darowiźnie do urzędu - wzór z omówieniem

W przypadku otrzymania darowizny osoby należące do I grupy podatkowej mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Warunkiem jest zgłoszenie faktu otrzymania darowizny przekraczającej określony ustawowo limit (9637 zł) do US w terminie 6 miesięcy od otrzymania darowizny. Otrzymaną darowiznę należy zgłosić poprzez złożenie wniosku SD-Z2 - zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych do właściwego urzędu skarbowego. Ważne jest zatem właściwe wypełnienie druku i złożenie go w odpowiednim terminie. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo wypełnić formularz SD Z2!

Umowa darowizny powinna być zawarta w formie pisemnej, a w przypadkach szczególnych (darowizna nieruchomości) w formie aktu notarialnego. Jeśli umowa darowizny sporządzona jest w formie aktu notarialnego, to obdarowany nie ma już obowiązku zgłaszania tego faktu do US, a wszelkich formalności w tym wypadku dokonuje notariusz. Obowiązek zgłoszenia faktu otrzymania darowizny nie obowiązuje również w przypadku, gdy wartość otrzymanej darowizny (w ramach I grupy podatkowej) nie przekracza kwoty wolnej od podatku, czyli 9637 zł. Należy jednak pamiętać, że do limitu tego zalicza się wszystkie otrzymane od tej samej osoby darowizny na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Pobierz darmowy wzór formularza SD Z2 w formacie PDF

Do pobrania:

pdf
Formularz SD Z2 zgłoszenie o darowiznę - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia

Formularz SD Z2 - dane identyfikacyjne i podstawowe informacje o darowiźnie  

Wypełniając formularz SD Z2 należy przede wszystkim w lewym górnym rogu uzupełnić swój NIP lub PESEL, a także datę nabycia darowizny oraz datę powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy w przypadku darowizn powstaje w momencie otrzymania darowizny przekraczającej określony limit, jest to więc data otrzymania przedmiotu darowizny. Oznacza to, że jeśli podatnik np. w roku 2011 otrzymał od rodziców w darowiźnie kwotę 2000 zł, w roku 2012 kwotę 5000 zł, a w roku 2013 kwotę 4000 zł, to fakt otrzymania darowizny zgłasza dopiero w 2013 roku, gdyż to w tym roku ustalony dla I grupy podatkowej limit darowizny został przekroczony. Tak więc podatnik zgłasza fakt otrzymania darowizny w dacie otrzymania powyższej kwoty i będzie ona tożsama z datą powstania obowiązku podatkowego.

SD-Z2Formularz SD Z2 - miejsce i cel składania zgłoszenia

W polu A pkt. 6 wnioskodawca wpisuje dane urzędu skarbowego właściwego ze względu przedmiot darowizny. W przypadku darowizny nieruchomości, użytkowania wieczystego, prawa do lokalu itp. urzędem właściwym będzie US ze względu na miejsce położenia nieruchomości. W przypadku innych darowizn (praw majątkowych, rzeczy ruchomych) zgłoszenia należy dokonać w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanego. Natomiast w pkt. 7 należy zaznaczyć kwadrat 1 “złożenie zgłoszenia”.

SD-Z2

Formularz SD Z2 - dane wnioskodawcy i darczyńcy

W części B wnioskodawca (osoba obdarowana) uzupełnia dane osobowe zgodnie z oznaczeniem poszczególnych rubryk.

SD-Z2

W części C konieczne jest podanie danych osobowych oraz adresu darczyńcy.

SD-Z2

Formularz SD Z2 - informacje o nabytej rzeczy lub prawach majątkowych

W przypadku otrzymania darowizny wnioskodawca w części D zaznacza kwadrat 40.6 - “darowizna”.

SD-Z2

Część E uzupełniają osoby, które w poz. 40 (część D) zaznaczyły kwadrat nr 9 nieodpłatne zniesienie współwłasności i tytuły określone w art. 1a ustawy.

SD-Z2

Jeśli w odniesieniu do przekazanej darowizny została sporządzona umowa pisemna, należy zaznaczyć w części F kwadrat 48. Jeśli natomiast umowa nie została spisana, ale  świadczenie zostało spełnione (np. darczyńca przekazał na rachunek obdarowanego umówioną kwotę pieniędzy), należy zaznaczyć kwadrat 50 - w tym wypadku innym dokumentem może być wyciąg z rachunku bankowego lub inny dowód przekazania majątku. Nie ma obowiązku załączania dokumentów potwierdzających przekazanie darowizny do zgłoszenia, aczkolwiek w razie wezwania przez organ skarbowy do ich okazania otrzymujący darowiznę musi je przedstawić.

SD-Z2

W części G należy uzupełnić właściwą rubrykę ze względu na rodzaj i przedmiot darowizny. W przypadku darowizny pieniężnej należy uzupełnić pole 7 “środki pieniężne”. Gdy przedmiotem darowizny jest ruchomość, w ostatniej kolumnie należy wpisać jej wartość rynkową. Wyceny rynkowej przedmiotu darowizny należy dokonać na dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli dzień jej otrzymania.

SD-Z2