Poradnik Przedsiębiorcy

Druk SD Z2, czyli formularz zgłoszenia otrzymania darowizny

W przypadku otrzymania darowizny osoby należące do I grupy podatkowej mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Warunkiem jest zgłoszenie faktu otrzymania darowizny przekraczającej określony ustawowo limit (9 637 zł) do US w terminie 6 miesięcy od otrzymania darowizny. Otrzymaną darowiznę należy zgłosić poprzez złożenie wniosku SD-Z2 - zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych do właściwego urzędu skarbowego. Ważne jest zatem właściwe wypełnienie druku i złożenie go w odpowiednim terminie. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo wypełnić formularz SD Z2, czyli jak dokonać zgłoszenia otrzymania darowizny, aby nie płacić podatku!

Umowa darowizny powinna być zawarta w formie pisemnej, a w przypadkach szczególnych (darowizna nieruchomości) w formie aktu notarialnego. Jeśli umowa darowizny sporządzona jest w formie aktu notarialnego, to obdarowany nie ma już obowiązku zgłaszania tego faktu do US, a wszelkich formalności w tym wypadku dokonuje notariusz. Obowiązek zgłoszenia faktu otrzymania darowizny nie obowiązuje również w przypadku, gdy wartość otrzymanej darowizny (w ramach I grupy podatkowej) nie przekracza kwoty wolnej od podatku, czyli 9 637 zł. Należy jednak pamiętać, że do limitu tego zalicza się wszystkie otrzymane od tej samej osoby darowizny na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Pobierz darmowy wzór zgłoszenia otrzymania darowizny (druk SD Z2) w formacie PDF

Do pobrania:

pdf
Formularz SD Z2 zgłoszenie o darowiznę - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia

Formularz SD Z2 - dane identyfikacyjne i podstawowe informacje o darowiźnie  

Wypełniając formularz SD Z2 należy przede wszystkim w lewym górnym rogu uzupełnić swój NIP lub PESEL, a także datę nabycia darowizny oraz datę powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy w przypadku darowizn powstaje w momencie otrzymania darowizny przekraczającej określony limit, jest to więc data otrzymania przedmiotu darowizny. Oznacza to, że jeśli podatnik np. w roku 2015 otrzymał od rodziców w darowiźnie kwotę 2000 zł, w roku 2016 kwotę 5000 zł, a w roku 2019 kwotę 4 000 zł, to fakt otrzymania darowizny zgłasza dopiero w 2019 roku, gdyż to w tym roku ustalony dla I grupy podatkowej limit darowizny został przekroczony. Tak więc podatnik zgłasza fakt otrzymania darowizny w dacie otrzymania powyższej kwoty i będzie ona tożsama z datą powstania obowiązku podatkowego.

SD-Z2Formularz SD Z2 - miejsce i cel składania zgłoszenia

W polu A pkt. 6 wnioskodawca wpisuje dane urzędu skarbowego właściwego ze względu przedmiot darowizny. W przypadku darowizny nieruchomości, użytkowania wieczystego, prawa do lokalu itp. urzędem właściwym będzie US ze względu na miejsce położenia nieruchomości. W przypadku innych darowizn (praw majątkowych, rzeczy ruchomych) zgłoszenia należy dokonać w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanego. Natomiast w pkt. 7 należy zaznaczyć kwadrat 1 “złożenie zgłoszenia”.

SD-Z2

Formularz SD Z2 - dane wnioskodawcy i darczyńcy

W części B wnioskodawca (osoba obdarowana) uzupełnia dane osobowe zgodnie z oznaczeniem poszczególnych rubryk.

SD-Z2

W części C konieczne jest podanie danych osobowych oraz adresu darczyńcy.

SD-Z2

Formularz SD Z2 - informacje o nabytej rzeczy lub prawach majątkowych

Osoby, które nabyły przedsiębiorstwo w spadku są zwolnione z podatku - jednakże muszą dokonać zgłoszenia otrzymania darowizny w postaci  własności przedsiębiorstwa na formularzu SD-ZP. Dokładne wskazówki, w artykule: Jak wygląda zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwa? 

W przypadku zgłoszenia otrzymania darowizny innej niż przedsiębiorstwo, wnioskodawca w części D zaznacza kwadrat 40.6 - “darowizna”.

SD-Z2

Część E uzupełniają osoby, które w poz. 40 (część D) zaznaczyły kwadrat nr 9 nieodpłatne zniesienie współwłasności i tytuły określone w art. 1a ustawy.

SD-Z2

Jeśli w odniesieniu do przekazanej darowizny została sporządzona umowa pisemna, należy zaznaczyć w części F kwadrat 48. Jeśli natomiast umowa nie została spisana, ale  świadczenie zostało spełnione (np. darczyńca przekazał na rachunek obdarowanego umówioną kwotę pieniędzy), należy zaznaczyć kwadrat 50 - w tym wypadku innym dokumentem może być wyciąg z rachunku bankowego lub inny dowód przekazania majątku. Nie ma obowiązku załączania dokumentów potwierdzających przekazanie darowizny do zgłoszenia, aczkolwiek w razie wezwania przez organ skarbowy do ich okazania otrzymujący darowiznę musi je przedstawić.

SD-Z2

W części G należy uzupełnić właściwą rubrykę ze względu na rodzaj i przedmiot darowizny. W przypadku darowizny pieniężnej należy uzupełnić pole 7 “środki pieniężne”. Gdy przedmiotem darowizny jest ruchomość, w ostatniej kolumnie należy wpisać jej wartość rynkową. Wyceny rynkowej przedmiotu darowizny należy dokonać na dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli dzień jej otrzymania. Jeśli darowizna pieniężna w 100% została przekazana obdarowanemu to w polu "wielkość nabywanego udziału w rzeczy lub w prawie majątkowym" należy wpisać 1/1.

SD-Z2

Formularz SD Z2 - określenie stosunku pokrewieństwa

W części H należy określić stosunek pokrewieństwa, czyli kim obdarowany jest dla darczyńcy i zaznaczyć odpowiedni kwadrat. Przy czym należy pamiętać, iż zstępni w tym wypadku to potomkowie darczyńcy, czyli jego dzieci, wnuki, prawnuki etc. Natomiast wstępni to przodkowie darczyńcy, czyli osoby, od których się wywodzi - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie.

SD-Z2

Formularz SD Z2 - darowizna pieniężna

Darowizna pieniężna wymaga również wypełnienia pola I poprzez zaznaczenie formy, w jakiej środki zostały przekazane obdarowanemu, czyli w jaki sposób darczyńca przekazał obdarowanemu pieniądze. Należy pamiętać, że darowizna przekazana w gotówce nie podlega zwolnieniu z podatku bez względu na to, kto tej darowizny udzielił i w jakiej kwocie. By obdarowany mógł skorzystać ze zwolnienia, darowizna pieniężna musi być przekazana w formie pozwalającej na jej weryfikację, np. przelewem.

SD-Z2

Formularz SD Z2 - data złożenia i podpis

W ostatniej części K obdarowany uzupełnia datę złożenia zgłoszenia (pamiętając, że zgłoszenia obdarowany powinien dokonać w okresie 6 miesięcy od otrzymania darowizny), swoje imię i nazwisko, a następnie podpisuje zgłoszenie.

SD-Z2

Tak wypełnione zgłoszenie obdarowany składa osobiście we właściwym urzędzie skarbowym.

Zgłoszenie darowizny - najważniejsze informacje

🔷Jakie darowizny zgłasza się za pośrednictwem druku SD Z2?

Najpopularniejszym przedmiotem który zgłasza się na druku SD Z2 jest darowizna lub spadek otrzymany od najbliższej rodziny. Dzięki czemu możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z podatku od spadku i darowizn.

🔷W jakim terminie od otrzymania darowizny należy złożyć druk SD Z2?

Do 6 miesięcy od momentu, gdy powstał obowiązek podatkowy. Ten moment zależy od sposobu, w jaki został przekazany spadek lub darowizna - dzień otrzymania darowizny/ spadku lub dzień powiadomienia o fakcie otrzymania darowizny/spadku.

🔷Ile wynosi podatek od darowizny?

Darowizna o wartości wyższej niż 9.637 zł otrzymana od osoby z I grupy podatkowej korzysta ze zwolnienia z podatku pod warunkiem złożenia w terminie druku SD-Z2. Ponadto wyróżnia się 3 stawki podatku w przypadku darowizny do 10.278 zł:
- 3% - darowizna od osoby z I grupy podatkowej,
- 7% - darowizna od osoby z II grupy podatkowej,
- 12% - darowizna od osoby z III grupy podatkowej.