0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowa Ordynacja podatkowa, czyli jakie zmiany szykują się w 2019 r. - część I

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy jeszcze nie ochłonęli po zmianach, które weszły w życiu w 2018 r. a już powoli powinni przygotowywać się na zmiany ogólnego prawa podatkowego, które nastąpią poprzez wejście w życie projektu nowej ordynacji podatkowej. W artykule wyjaśniamy, jakie zmiany dla małych i dużych przedsiębiorców przyniesienie nowa Ordynacja podatkowa, której przepisy mają wejść w życie w 2019 r.

Przywrócenie terminów podatkowych a nowa ordynacja podatkowa

W art. 129 w projekcie z dnia 04.07.2018 r. nowej Ordynacji podatkowej można znaleźć przepisy umożliwiające podatnikowi przywrócenie terminów podatkowych za wyjątkiem terminu przedawnienia poboru lub prawa do stwierdzenia nadpłaty, terminu zapłaty lub zwrotu podatku a także innych terminów ustalonych w czasie trwania postępowań podatkowych. Przykładowo podatnik, który nie przekaże do urzędu skarbowego w odpowiednim terminie deklaracji podatkowej ma prawo złożyć w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia. Urząd skarbowy dokona przywrócenia terminu złożenia deklaracji pod warunkiem, że podatnik wykaże, iż nie złożenie deklaracji podatkowej nie nastąpiło z jego winy.

Graniczna kwota 50 zł co do kwestii inicjacji postępowań

Projekt nowej Ordynacji podatkowej zakłada m.in., iż organ podatkowy może z urzędu dokonać umorzenia podatku, jeżeli kwota zaległości podatkowej nie przekroczy 50 zł.

W innym miejscu projektu można przeczytać, iż urząd nie rozpocznie nawet postępowania w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu państwa a jeżeli nawet te postępowanie się rozpocznie to z urzędu zostanie umorzone, jeżeli wysokość:

 1. podatku,

 2. zaniżenia podatku,

 3. zawyżenia nadpłaty,

 4. zwrotu podatku,

 5. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym,

 6. straty za okres rozliczeniowy,

- nie przekroczyłaby 50 zł.

Także w art. 483 § 3 projektu nowej Ordynacji podatkowej można znaleźć zapis, iż nie ustala się kosztów postępowania w sprawie, gdy ich wysokość nie przekroczy 50 zł. Podobnie organ podatkowy nie będzie dokonywał korekty deklaracji podatkowej (w przypadku, gdy zidentyfikuje błąd), jeżeli korekta ta spowoduje zmianę zobowiązania podatkowego, zwrotu podatku, nadpłaty, kwoty nadwyżki w kwocie nie większej niż 50 zł.

Zastosowanie się podatnika do interpretacji ogólnych i indywidualnych

W art. 536 projektu nowej Ordynacji podatkowej ustawodawca wskazuje, iż zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, wygaśnięciem lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego tę interpretację nie może zaszkodzić podatnikowi, który wnosił o jej wydanie. Szkody także nie może on doznać w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu podatkowym.

Z kolei zastosowanie się podatnika do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może jemu szkodzić także w sytuacji nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu podatkowym.

W stosunku do podatnika, który zastosuje się do interpretacji indywidualnej w zakresie w niej wskazanym:

 1.  nie zostanie wszczęte postępowania w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe,

 2.  jeżeli nawet postępowanie zostało zainicjowane to zostanie ono umorzone z urzędu,

 3.  nie nalicza się odsetek za zwłokę,

 4.  nie ustala się dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT.

Ponadto zastosowanie się do interpretacji przed jej zmianą, wygaśnięciem lub która nie została uwzględnione przy rozstrzygnięciu sprawy podatkowej skutkuje zwolnieniem podatnika z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia stanowiącego przedmiot interpretacji w sytuacji, gdy:

 1. zobowiązanie podatkowe zostało nieprawidłowo wykonane za sprawą zastosowania się do ww. interpretacji, (która następnie została zmieniona lub wygasła) lub w wyniku braku jej uwzględnienia w sprawie podatkowej,

 2. zdarzenie zawarte w opisie stanu faktycznego nastąpiło po opublikowaniu interpretacji ogólnej lub doręczeniu interpretacji indywidualnej.

W jakich sytuacjach urząd nie naliczy odsetek za zwłokę

W art. 163 § 3 projektu nowej Ordynacji podatkowej ustawodawca ustalił, iż odsetek za zwłokę nie nalicza się:

 1. od zaległości podatkowych związanych z popełnionymi w deklaracjach podatkowych oczywistymi omyłkami oraz błędami rachunkowymi w przypadku, gdy deklaracja została złożona elektronicznie,

 2. za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji (w wypadku, gdy decyzja ta nie została doręczona w czasie 2 miesięcy od momentu wszczęcia tego postępowania),

 3. za okres od dnia następnego po upływie roku licząc od dnia złożenia deklaracji, od zaległości z popełnionymi w deklaracjach podatkowych oczywistymi omyłkami oraz błędami rachunkowymi w przypadku, gdy w tym okresie nie zostały ujawnione przez organ podatkowy,

 4. jeżeli wysokość nie przekroczy równowartości 10 zł,

 5. w sytuacji zawieszenia postępowania z urzędu licząc od dnia wydania postanowienia przez urząd o zawieszeniu postępowania do dnia doręczenia podatnikowi postanowienia o wznowieniu zawieszonego postępowania,

 6. za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty zobowiązania, (jeśli środki pieniężne objęte zabezpieczeniem czy kwoty uzyskane ze sprzedaży zabezpieczonych rzeczy lub praw zaliczono na poczet zaległości podatkowych),

 7. za okres od następnego dnia po upływie 14-dniowego terminu (dotyczy otrzymania odwołania przez podatnika) do dnia otrzymania tego odwołania przez organ odwoławczy,

 8. za okres od następnego dnia po upływie 2-miesięcznego terminu (dotyczy załatwienia sprawy przez organ odwoławczy) do dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego w przypadku nieterminowego wydania decyzji przez ten organ,

 9. w sytuacji, gdy podatnik zastosował się do interpretacji, po czym została ona zmieniona bądź wygasła albo też nie uwzględniono jej w sprawie podatnika za okres od 7 dnia po dniu opublikowania lub doręczenia zmienionej interpretacji lub postanowienia o jej wygaśnięciu.

Korekta deklaracji dokonana przez urząd a nowa Ordynacja podatkowa

Nowa Ordynacja podatkowa w ramach projektu w art. 595. § 1 w razie stwierdzenia przez organ podatkowy, iż deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź, że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, może on (w zależności od rodzaju i wielkości błędów):

 1. skorygować deklarację, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł lub
 2. zwrócić się do podatnika składającego deklarację o jej skorygowanie, a w razie potrzeby również o złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu, których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Warto podkreślić, iż organ podatkowy dokona:

 1. uwierzytelnia kopii deklaracji, którą skorygował,

 2. doręczenia podatnikowi uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji z zawartą informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty, albo informacją o braku takich zmian, oraz pouczeniem o prawie wniesienia sprzeciwu.

Jak już wcześniej wspomniano korekty deklaracji urząd nie dokona, jeżeli w jej wyniku nastąpiłaby zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w kwocie nieprzekraczającej 50 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów