Poradnik Przedsiębiorcy

Darowizna od rodziców - jakich formalności należy dopełnić w US?

Nieznajomość prawa szkodzi - popularne przysłowie można bez wątpienia odnieść do darowizn. W praktyce większość osób zdaje sobie sprawę, że darowizna w najbliższej rodzinie jest zwolniona z podatku, jednak nie wszyscy wiedzą, że w niektórych przypadkach, aby go nie płacić, trzeba dopełnić pewnych formalności w urzędzie skarbowym. Czy darowizna od rodziców jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn? Wyjaśniamy w artykule.

Darowizna - grupy podatkowe

Na gruncie podatku do spadków i darowizn wyróżnia się następujące grupy podatkowe:

Grupa podatkowa

Kto należy?

Kwota wolna od podatku

Grupa 1

małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, zięć, synowa, teściowie

9 637 zł - od jednego darczyńcy

19 274 zł - od wielu darczyńców

Grupa 2

zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

 

7 276 zł

 

Grupa 3

inni nabywcy

4 902 zł

Wszystkie darowizny bez wyjątku opodatkowane są podatkiem od spadku i darowizn. Jednak w poszczególnych grupach podatkowych określone są kwoty wolne od podatku i jeżeli wartość darowizny ich nie przekroczy, nie trzeba płacić podatku.

Jednak jeżeli nabycie na własność rzeczy, bądź praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz to ujmuje się wartość przekazanej darowizny łącznie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Wówczas nastąpi doliczenie do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych.

W ramach grupy 1 wyróżnia się tzw. grupę 0. Należą do niej: małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha. W przypadku 0 grupy podatkowej wszystkie darowizny, bez względu na ich wartość, mogą być zwolnione z opodatkowania. Po przekroczeniu kwoty wolnej nadal można skorzystać ze zwolnienia. Otrzymanie darowizny dla tej grupy osób wymaga jednak jej zgłoszenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego na druku SD-Z2.

W przypadku otrzymania tytułem darowizny środków pieniężnych, gdy łączna wartość majątku nabytego przekracza kwotę 9 637 zł należy otrzymane środki udokumentować dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy albo jego rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Do pobrania:
Pobierz i dowiedz się, jak wypełnić formularz SD Z2 o darowiźnie do urzędu.

Darowizna od rodziców a podatek

Rodzice należą do 0 grupy podatkowej, zatem wszelkie otrzymane od nich darowizny są całkowicie zwolnione od podatku od spadku i darowizn pod warunkiem, że po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku 9 637 zł zostanie dopełniony obowiązek zgłoszeniowy do US.

Darowizna od rodziców o wartości poniżej 9 637 zł nie musi być zgłaszana do urzędu skarbowego i jest zwolniona z podatku.

Darowiznę o wartości powyżej 9 637 zł należy zgłosić do właściwego urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 - zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w terminie 6 miesięcy od jej otrzymania. Dopiero wtedy darowizna jest zwolniona z podatku.

Darowizna pieniężna od rodziców

Natomiast darowizna środków pieniężnych wygląda nieco odmiennie. Dokonana w grupie 0 wartości powyżej 9 637 zł nie podlega opodatkowaniu, jeżeli otrzymanie nastąpiło dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Darowizna pieniędzy od rodziców, nieco odmiennie niż w przypadku innych darowizn, powinna zostać odpowiednio udokumentowana (czyli konieczne jest posiadanie dowodu przekazania na rachunek płatniczy nabywcy darowizny bądź innego dokumentu, który pozwala na weryfikację darowizny) niezależnie od jej wysokości. Wówczas można skorzystać z prawa do zwolnienia z płacenia podatku.

Do formularza SD­-Z2 dołącza się dowody otrzymania darowizny (np. wydruki z rachunku bankowego).

Ważne!

Do limitu kwoty wolnej od podatku 9 637 zł zalicza się wszystkie otrzymane darowizny od tej samej osoby na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Przykład 1.

Student w 1 roku otrzymał od swojej mamy darowiznę o równowartości 2 000 zł, w drugim roku 3 000 zł, a w trzecim roku 5 000 zł, co w sumie daje 10 000 zł w okresie 3 lat. Od momentu, w którym został przekroczony limit 9 637 zł ma 6 miesięcy na to, aby zgłosić otrzymanie darowizny do urzędu skarbowego. W przeciwnym wypadku zapłaci podatek.

Niezgłoszenie darowizny - skutki

Niezgłoszona darowizna od rodziców skutkuje tym, że jest ona opodatkowana na zasadach ogólnych. Oznacza to, że w takim wypadku darowizna powoduje konieczność złożenia deklaracji i zapłaty podatku.