0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe (cz. 2) - Inicjatywa JEREMIE

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach działania regionalnych funduszy pożyczkowych, w każdym z objętych ich programami województwie przedsiębiorcy z trudnościami finansowymi mogą skorzystać z pomocy w ramach inicjatywy JEREMIE. Czym dokładnie ona jest i co zyskują firmy, które z niej skorzystają? Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią cyklu o Regionalnych i Subregionalnych Funduszach Pożyczkowych.

Czym jest JEREMIE?

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne europejskie zasoby dla MŚP) jest inicjatywą Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), z udziałem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), na rzecz wspierania lepszego dostępu do finansowania rozwoju mikro-, małych i  średnich przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej.

W ramach JEREMIE finansowane mają być inwestycje o zwiększonym ryzyku kredytowania, szczególnie podejmowane przez przedsiębiorstwa znajdujące się w początkowej fazie rozwoju, które ze względu na brak wystarczającej historii kredytowej, czy niewystarczającą ilość zabezpieczeń, mają problemy z uzyskaniem pomocy od instytucji komercyjnych.

Jak to działa?

Jako mechanizm finansowy JEREMIE zakłada przekazanie środków do wyodrębnionego Funduszu Powierniczego (FP) zarządzanego przez wyspecjalizowanego menadżera - w Polsce jest to Bank Gospodarki Krajowej (BGK). Kolejnym krokiem jest transfer środków z FP do MSP z wykorzystaniem pośredników finansowych (np. banków, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, funduszy venture capital, itp.). Zadaniem wyspecjalizowanego menadżera jest modelowanie inwestycji, wybór pośredników finansowych, monitoring oraz raportowanie na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Komisji Europejskiej.

Co ważne, w Polsce Inicjatywa JEREMIE nie stanowi dodatkowych środków z Unii Europejskiej, ale wyodrębniona jest ze środków w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości. Warto podkreślić, iż Polska jest jedynym spośród nowych członków UE, który zdecydował się na wdrożenie programu na szczeblu regionalnym.

Założonymi celami omawianej inicjatywy są ukierunkowanie strumienia środków pieniężnych w celu znacznej poprawy dostępu mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw w dostępie do dobrych jakościowo, dostosowanych do ich potrzeb instrumentów finansowych. Ponadto dzięki działaniom w ramach JEREMIE ma wsparcie ma dotrzeć przede wszystkim do firm z sektora MŚP, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, które są wykluczone w dostępie do finansowania zewnętrznego.

Do kogo skierowana jest inicjatywa JEREMIE?

Jak zostało wspomniane, z pomocy w ramach JEREMIE skorzystać mogą mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, w tym:

 • mające utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania,
 • rozpoczynające działalność, start-upy,
 • nieposiadające historii kredytowej,
 • nieposiadające zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Inicjatywa JEREMIE wdrażana jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w województwach:

 • dolnośląskim,
 • kujawsko-pomorskim,
 • łódzkim,
 • pomorskim,
 • wielkopolskim,
 • zachodniopomorskim.

Jakiego rodzaju pomoc oferuje się w ramach inicjatywy JEREMIE?

Kraje członkowskie Unii Europejskiej mogą wykorzystywać część przydziałów w ramach europejskich funduszy strukturalnych, aby inwestować w instrumenty odnawialne, jak np. kapitał inwestycyjny, pożyczka lub fundusze gwarantowane.

Fundusze te mogą wspierać:

 • tworzenie nowych przedsiębiorstw lub rozwój już istniejących,
 • dostęp firm (w szczególności MŚP) do kapitału inwestycyjnego w celu modernizacji i dywersyfikacji prowadzonej przez nie działalności, opracowywania nowych produktów, zapewniania i rozszerzania dostępu do rynku,
 • badania i rozwój, transfer technologii, innowacje i przedsiębiorczość skierowane na działalność gospodarczą,
 • modernizację technologiczną struktur produkcyjnych, aby pomóc w osiągnięciu celów w zakresie gospodarki niskowęglowej,
 • inwestycje produkcyjne, których celem jest tworzenie i zabezpieczanie trwałych miejsc pracy.

W ramach JEREMIE w Polsce dla pośredników finansowych dostępne są instrumenty pożyczkowe, jak np. pożyczka globalna dla funduszy pożyczkowych, linia finansowa dla banków i instytucji parabankowych, instrumenty poręczeniowe, jak reporęczenie dla funduszy poręczeniowych, poręczenie portfelowe dla banków i instytucji parabankowych oraz instrumenty kapitałowe, jak wsparcie kapitałowe funduszy transferu technologii.

Ponadto, dla przedsiębiorców przygotowane zostały: poręczenia, kredyty i pożyczki, kapitał typu venture, mezzanine na rozwój działalności.

Jakie korzyści daje JEREMIE?

JEREMIE to przede wszystkim zrównoważony rozwój. Instrumenty finansowe mają postać zwrotnej pomocy funduszy strukturalnych i służą inwestycjom, które mają generować zyski i w ten sposób przyczynić się do wzrostu inwestorów. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest elastyczność, zarówno pod względem strukturalnym, jak i sposobu wykorzystania funduszy.

Co ważne, JEREMIE umożliwia instytucjom zarządzającym funduszami strukturalnymi skorzystanie z wiedzy fachowej sektora bankowego i prywatnego. To może przyczyniać się do poprawy efektywności ich inwestycji w przedsiębiorstwach.

Działania takie, w związku z tym iż oparte są na współpracy różnych instytucji mogą okazać się katalizatorem na rzecz współpracy pomiędzy krajami, regionami, bankami i inwestorami w celu rozwiązywania kwestii dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw, przede wszystkim tych z sektora MŚP.

W kolejnych częściach cyklu zaprezentowane zostaną propozycje, jakie w ramach pomocy Regionalnych i Subregionalnych Funduszy Pożyczkowych oferują poszczególne województwa.

 

 
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów