Poradnik Przedsiębiorcy

Płaca minimalna w 2020 roku

W 2020 roku zmianie ulegnie płaca minimalna. Spowoduje to również zmianę wysokości innych świadczeń, które są zależne od płacy minimalnej. Sprawdź, jakie zmiany przyniesie rok 2020!

Wysokość płacy minimalnej w 2020 roku

W roku 2020 płaca minimalna wzrośnie z poziomu 2 250 zł brutto do 2 600 zł brutto.

Płaca minimalna - składniki

Wysokość wynagrodzenia minimalnego nie jest równoznaczna z wysokością wynagrodzenia zasadniczego. Do płacy minimalnej oprócz wynagrodzenia netto zalicza się również szereg świadczeń, które wynikają ze stosunku pracy.

Do wynagrodzenia zasadniczego należy doliczyć m.in.:

 • nagrody i premie regulaminowe,

 • dodatki za pełnione funkcje, 

 • dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej,

 • wynagrodzenie  za urlop wypoczynkowy.

Płaca minimalna nie składa się z:

 • wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,

 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

 • odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

 • nagród jubileuszowych,

 • dodatków stażowych.

Do płacy minimalnej nie zalicza się również składników, które GUS włącza do wynagrodzeń osobowych. Są to:

 • wynagrodzenia wynikające z umów o dzieło czy zlecenie,

 • zasiłki chorobowe,

 • honoraria,

 • ekwiwalent za pranie odzieży,

 • należności za delegacje,

 • świadczenia urlopowe oraz świadczenia, które są finansowane z ZFŚS.

Koszty pracodawcy a minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika

W związku ze wzrostem płacy minimalnej koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników również się ulegną zwiększeniu. W roku 2020 wyniosą one odpowiednio:

Rodzaj składki

Stopa % składki

Wysokość składki w 2020 r.

Podstawa wymiaru składki

100%

2600 zł

Emerytalna

9,76 %

253,76 zł

Rentowa

6,5 %

169,00 zł

Wypadkowa

1,67 %*

43,42 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne RAZEM

17,93 %

466,18 zł

FGŚP

0,10%

2,60 zł

FP

2,45 %

63,70 zł

Koszt zatrudnienia RAZEM

 

3132,48 zł

* stopa procentowa dla ub. wypadkowego jest różna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej

Płaca minimalna a świadczenia pracownicze

Płaca minimalna stanowi podstawę do wyliczania wysokości innych świadczeń tj. dodatek za pracę w godzinach nocnych czy za czas spędzony w gotowości do pracy czy przestój.

Rodzaj świadczenia

Wysokość

minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

● 2243,54 zł 

dodatek za pracę w godzinach nocnych

● za styczeń, kwiecień, czerwiec i grudzień – 3,10 zł

● za luty, maj, sierpień i listopad – 3,25 zł

● za marzec, wrzesień i październik – 2,95 zł

● za lipiec – 2,83 zł

wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój

nie mniej niż 2600,00 zł - dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu

świadczenie pieniężne dla praktykanta

nie więcej niż 5200 zł - 2-krotność płacy minimalnej

odszkodowania z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację

nie mniej niż 2600 zł

wynagrodzenie gwarancyjne za nie wykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy

nie mniej niż 2600 zł - dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem innym niż stała stawka miesięczna

odprawa z tytułu zwolnień grupowych

39 000 zł - 15-krotność minimalnego wynagrodzenia

Preferencyjne składki ZUS przedsiębiorcy

30% minimalnego wynagrodzenia brutto stanowi podstawę wymiaru składek preferencyjnych, które opłacane są przez przedsiębiorców. W roku 2020 podstawa wymiaru składek preferencyjnych wyniesie 780 złotych.

Nazwa składki

Wysokość składki w 2020 r.

Emerytalna  19,52%

152,26 zł

Rentowa  8%

62,40 zł

Chorobowa 2,45%

19,11 zł

Wypadkowa 1,67%

13,03 zł

Fundusz pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS zwolniony jest z opłacania za siebie FP.

SUMA

246,80 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru. 

Nazwa składki

Podstawa wymiaru składki w 2020 r. 

Zdrowotna 9%

aktualnie brak danych