Poradnik Przedsiębiorcy

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku

W 2017 roku zmianie uległo minimalne wynagrodzenie. Spowodowało to również zmianę wysokości innych świadczeń, które są zależne od płacy minimalnej. Sprawdź, jakie zmiany przyniósł rok 2017!

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku

W roku 2017 minimalne wynagrodzenie wzrosło z poziomu 1 850 zł brutto do 2 000 zł brutto.

Od 1 stycznia 2017 roku zmianie uległo także wynagrodzenie minimalne w 1 roku pracy i nie może być niższe niż 100% minimalnego wynagrodzenia. Zniknął bowiem zapis różnicujący wysokość wynagrodzenia minimalnego ze względu na staż pracy.  

Minimalne wynagrodzenie - składniki

Wysokość wynagrodzenia minimalnego jest równoznaczna z wysokością wynagrodzenia zasadniczego. Do wynagrodzenia minimalnego oprócz wynagrodzenia netto zalicza się również szereg świadczeń, które wynikają ze stosunku pracy.

Do wynagrodzenia zasadniczego należy doliczyć m.in.:

 • nagrody i premie regulaminowe,

 • dodatki za pełnione funkcje, staże,

 • dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej,

 • wynagrodzenie  za urlop wypoczynkowy.

Minimalne wynagrodzenie nie składa się z:

 • wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,

 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

 • odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

 • nagród jubileuszowych.

Do minimalnego wynagrodzenia nie zalicza się również składników, które GUS włącza do wynagrodzeń osobowych. Są to:

 • wynagrodzenia wynikające z umów o dzieło czy zlecenie,

 • zasiłki chorobowe,

 • honoraria,

 • ekwiwalent za pranie odzieży,

 • należności za delegacje,

 • świadczenia urlopowe oraz świadczenia, które są finansowane z ZFŚS.

Koszty pracodawcy a minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika

W związku ze wzrostem płacy minimalnej koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników również się zwiększyły. W roku 2016 wynoszą one odpowiednio:

Rodzaj składki

Stopa % składki

Wysokość składki w 2017r.

Podstawa wymiaru składki

100%

2000 zł

Emerytalna

9,76 %

195,20 zł

Rentowa

6,5 %

130,00 zł

Wypadkowa

1,8 %*

36,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne RAZEM

18,06%

361,20 zł

FGŚP

0,10%

2,00 zł

FP

2,45 %

49,00 zł

Koszt zatrudnienia RAZEM

 

2231,29 zł

* od 01.04.2015 uległa zmianie wysokość składki wypadkowej, zmniejszona została z 1,93% do 1,8%

* stopa procentowa dla ub. wypadkowego jest różna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej

Minimalne wynagrodzenie a świadczenia pracownicze

Minimalne wynagrodzenie stanowi podstawę do wyliczania wysokości innych świadczeń tj. dodatek za pracę w godzinach nocnych czy za czas spędzony w gotowości do pracy czy przestój.

Rodzaj świadczenia

Wysokość

minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

● 1725,80 zł - dla pracowników w drugim i kolejnym roku pracy

● 1725,80 zł - dla pracowników w pierwszym roku pracy

dodatek za pracę w godzinach nocnych

● za styczeń, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień – 2,38 zł*

● za luty i listopad – 2,50 zł*

● za marzec – 2,17 zł*

● za kwiecień i grudzień– 2,63 zł*

● za kwiecień i grudzień– 2,63 zł*

 

wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój

nie mniej niż 2000,00 zł - dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu

świadczenie pieniężne dla praktykanta

nie więcej niż 4000 zł - 2-krotność minimalnego wynagrodzenia

odszkodowania z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację

nie mniej niż 2000 zł

wynagrodzenie gwarancyjne za nie wykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy

nie mniej niż 2000 zł - dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem innym niż stała stawka miesięczna

odprawa z tytułu zwolnień grupowych

30 000 zł - 15-krotność minimalnego wynagrodzenia

Preferencyjne składki ZUS  przedsiębiorcy

30% minimalnego wynagrodzenia brutto stanowi podstawę wymiaru składek preferencyjnych, które opłacane są przez przedsiębiorców. W roku 2017 podstawa wymiaru składek preferencyjnych wynosi 600 złotych.

Nazwa składki

Wysokość składki w 2017 r.

Emerytalna  19,52%

117,12 zł

Rentowa  8%

48,00 zł

Chorobowa 2,45%

14,70 zł

Wypadkowa 1,8%

10,80 zł

Fundusz pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS zwolniony jest z opłacania za siebie FP.

SUMA

190,62 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru. 

Nazwa składki

Podstawa wymiaru składki w 2017 r. - 3303,13 zł

Zdrowotna 9%

297,28 zł 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2018 r.

Zgodnie z zapowiedziami płaca minimalna ma rokrocznie wzrastać, czego wyrazem są doniesienia po ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów z dnia 06 czerwca 2017, na którym Rząd podtrzymał propozycje wzrostu płacy minimalnej do 2 080,00 zł brutto w 2018 roku. Związana proporcjonalnie ze wzrostem płacy minimalnej stawka godzinowa z tytułu umowy zlecenia również uległa podwyższeniu i ma wynieść 13,50 zł brutto za godzinę.