Poradnik Przedsiębiorcy

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku

W 2019 roku zmianie uległo minimalne wynagrodzenie. Spowodowało to również zmianę wysokości innych świadczeń, które są zależne od płacy minimalnej. Sprawdź, jakie zmiany przyniósł rok 2019!

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku

W roku 2019 minimalne wynagrodzenie wzrosło z poziomu 2 100 zł brutto do 2 250 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie - składniki

Wysokość wynagrodzenia minimalnego nie jest równoznaczna z wysokością wynagrodzenia zasadniczego. Do wynagrodzenia minimalnego oprócz wynagrodzenia netto zalicza się również szereg świadczeń, które wynikają ze stosunku pracy.

Do wynagrodzenia zasadniczego należy doliczyć m.in.:

 • nagrody i premie regulaminowe,

 • dodatki za pełnione funkcje, staże,

 • dodatek wyrównawczy wypłacany za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej,

 • wynagrodzenie  za urlop wypoczynkowy.

Minimalne wynagrodzenie nie składa się z:

 • wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,

 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

 • odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

 • nagród jubileuszowych.

Do minimalnego wynagrodzenia nie zalicza się również składników, które GUS włącza do wynagrodzeń osobowych. Są to:

 • wynagrodzenia wynikające z umów o dzieło czy zlecenie,

 • zasiłki chorobowe,

 • honoraria,

 • ekwiwalent za pranie odzieży,

 • należności za delegacje,

 • świadczenia urlopowe oraz świadczenia, które są finansowane z ZFŚS.

Koszty pracodawcy a minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika

W związku ze wzrostem płacy minimalnej koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników również się zwiększyły. W roku 2019 wynoszą one odpowiednio:

Rodzaj składki

Stopa % składki

Wysokość składki w 2019r.

Podstawa wymiaru składki

100%

2250 zł

Emerytalna

9,76 %

219,60 zł

Rentowa

6,5 %

146,25 zł

Wypadkowa

1,67 %*

37,58 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne RAZEM

17,93 %

403,43 zł

FGŚP

0,10%

2,25 zł

FP

2,45 %

55,13 zł

Koszt zatrudnienia RAZEM

 

2710,81 zł

* stopa procentowa dla ub. wypadkowego jest różna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej

Minimalne wynagrodzenie a świadczenia pracownicze

Minimalne wynagrodzenie stanowi podstawę do wyliczania wysokości innych świadczeń tj. dodatek za pracę w godzinach nocnych czy za czas spędzony w gotowości do pracy czy przestój.

Rodzaj świadczenia

Wysokość

minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

● 1941,53 zł 

dodatek za pracę w godzinach nocnych

● za styczeń – 2,56 zł

● za luty i grudzień – 2,81 zł

● za marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień – 2,68 zł

● za czerwiec i listopad– 2,96 zł

● za lipiec i październik – 2,45 zł

 

wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój

nie mniej niż 2250,00 zł - dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu

świadczenie pieniężne dla praktykanta

nie więcej niż 4500 zł - 2-krotność minimalnego wynagrodzenia

odszkodowania z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację

nie mniej niż 2250 zł

wynagrodzenie gwarancyjne za nie wykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy

nie mniej niż 2250 zł - dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem innym niż stała stawka miesięczna

odprawa z tytułu zwolnień grupowych

33 750 zł - 15-krotność minimalnego wynagrodzenia

Preferencyjne składki ZUS  przedsiębiorcy

30% minimalnego wynagrodzenia brutto stanowi podstawę wymiaru składek preferencyjnych, które opłacane są przez przedsiębiorców. W roku 2019 podstawa wymiaru składek preferencyjnych wynosi 675 złotych.

Nazwa składki

Wysokość składki w 2019 r.

Emerytalna  19,52%

131,76 zł

Rentowa  8%

54,00 zł

Chorobowa 2,45%

16,54 zł

Wypadkowa 1,67%

11,27 zł

Fundusz pracy

przedsiębiorca opłacający minimalne preferencyjne składki ZUS zwolniony jest z opłacania za siebie FP.

SUMA

213,57 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru. 

Nazwa składki

Podstawa wymiaru składki w 2019 r. 

Zdrowotna 9%

aktualnie brak danych