0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w funkcjonowaniu magazynów call-off stock od stycznia 2020 r. (cz.1)

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przemieszczenie towarów własnych do magazynu konsygnacyjnego (magazynu call-off stock) pozwala dostawcy pod wieloma warunkami na rozpoznanie WDT dopiero w momencie przeniesienia prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel, które może nastąpić nawet za kilka miesięcy.
Jednakże od nowego 2020 roku ustawodawca dodaje kilka ograniczeń a raczej dodatkowe, bardziej wymagające warunki, które trzeba będzie spełnić, aby skorzystać z preferencji, jakie daje procedura funkcjonowania magazynów call-off stock. W artykule prezentujemy zmiany w funkcjonowaniu magazynów call-off stock od stycznia 2020 roku.

W jakim obszarze zajdą zmiany w funkcjonowaniu magazynów call-off stock?

Kolejną z bardzo wielu znaczących zmian w ustawie o VAT, która zacznie obowiązywać od stycznia 2020r. jest zmiana w obszarze funkcjonowania magazynów według procedury call-off stock. 

Zmiana ta wprowadza kilka nowych zasad umożliwiających korzystanie z preferencji identyfikacji WDT i WNT w ramach funkcjonowania magazynu call-off stock. Prawodwaca dodał też wiele obostrzeń, gdzie złamanie, choć jednego wiąże się z wcześniejszym rozpoznaniem WDT i WNT.

Skąd te zmiany?

Obowiązek dostosowania polskiego prawa podatkowego w zakresie zasad funkcjonowania magazynów konsygnacyjnych, czyli zasad opodatkowania transakcji międzynarodowych wynika z nowo utworzonej dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r., która aktualizuje dyrektywę 2006/112/WE zwaną dalej dyrektywą VAT.

Kogo obejmą zmiany przepisów?

Nowe przepisy obejmą czynnych podatników VAT zarejestrowanych na potrzeby dokonywania transakcji unijnych (zarówno dostawców i odbiorców handlujących towarami z unijnymi kontrahentami), którzy dostarczają własne towary do magazynu call-off stock albo sami je pobierają z tegoż magazynu, wykorzystując przy tym zaletę rozpoznania WDT / WNT w momencie przeniesienia na odbiorcę prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel.

Co to jest magazyn typu call-off stock (magazyn konsygnacyjny)?

Ustawodawca w art. 2 ust. 1 pkt 27c ustawy o VAT określił, iż magazyn konsygnacyjny jest to wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego na cele przeprowadzania transakcji wewnątrzwspólnotowych, (czyli podatnik VAT UE) miejsce przechowywania na terytorium kraju (np. Polski) towarów należących do innego podatnika będącego czynnym podatnikiem VAT przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (np. Polski) do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany, jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje właśnie w momencie ich pobrania.

Zmiana w obowiązku podatkowych w ramach procedury call-off stock

Od stycznia 2020 r. zmianie ulegnie określenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Do końca 2019 r. w myśl art. 20a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy w przypadku przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego celem późniejszej ich dostawy podatnikowi VAT powstawał z chwilą dostawy towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej tę dostawę podatnikowi podatku od wartości dodanej, pod warunkiem, że podatnik podatku od wartości dodanej jest obowiązany wykazać dokonane przemieszczenie towarów w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki oraz dostawę towarów, jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w miesiącu, w którym u podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy.

Z kolei od stycznia 2020 r. obowiązek podatkowy w ramach realizacji WDT odnoszącej się do towarów przemieszczonych do magazynu call-off stock powstanie:

  1. w momencie wystawienia przez podatnika faktury sprzedaży, ale

  2. nie dalej niż 15-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu dostawy towarów

Dodanie nowych warunków funkcjonowania procedury call-off stock

Przemieszczenie towarów w ramach realizowania procedury typu call-off stock nie stanowi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zwanej dalej WDT. Zatem jedna z istotnych funkcji działania magazynu jest umożliwienie uniknięcia rozliczeń w ramach rozpoznanej WDT a także rejestracji przez dostawcę do VAT w kraju przeznaczenia towarów po to, aby rozliczyć następnie nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zwane dalej WNT.

Polski podatnik dostawca towarów, który dokonuje przemieszczenia towarów do magazynu call-off stock znajdującego się poza terytorium RP, ale w jednym z państw członkowskich UE będzie mógł rozpoznać WDT w ramach realizacji procedury magazynu call-off stock (pod pewnymi przesłankami) i uniknąć licznych obowiązków z rejestracją do VAT w kraju członkowskim odbiorcy.

Nowe przesłanki, po spełnieniu, których dojdzie u dostawcy do wystąpienia WDT w ramach realizacji procedury magazynu call-off stock to:

  1. towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika dostawcę (lub na jego rzecz) zarejestrowanego, jako podatnik VAT UE, z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju w celu ich dostawy na późniejszym etapie i po ich przybyciu do podatnika podatku od wartości dodanej uprawnionemu do nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem między tymi podatnikami,

  2. dostawca nie ma siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, do którego przemieszcza towary z terytorium swojego kraju,

  3. podatnik podatku od wartości dodanej, na którego rzecz towary są przemieszczane (wysyłane lub transportowane), jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu na terytorium tego państwa członkowskiego są znane dostawcy, w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu,

  4. dostawca rejestruje przemieszczenie towarów w specjalnie do tego celu prowadzonej ewidencji przemieszczenia towarów oraz podaje w informacji podsumowującej numer identyfikacyjny NIP.

Dostawca towarów jest jak najbardziej zainteresowany możliwością zrealizowania WDT danych towarów, które są przemieszczane do magazynu call-off stock, przy czym winien on pamiętać, że aby to zrealizować musi być zarejestrowany dla celów przeprowadzania transakcji unijnych, (czyli bycie podatnikiem VAT-UE) już w momencie rozpoczęcia transportu lub wysyłki tych towarów. 

Przykład 1

Polski, czynny podatnik VAT oraz VAT-UE posiadający siedzibę działalności gospodarczej w Polsce dokonał przemieszczenia własnych towarów przeznaczone docelowo na sprzedaż dla czynnego podatnika VAT z Niemiec w kwietniu 2020 r. do magazynu call-off stock znajdującego się w Niemczech. 

W maju 2020 r. miało miejsce przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na poczet niemieckiego podatnika odbiorcy.

W takich okolicznościach:

  • polski, czynny podatnik VAT winien ująć przemieszczenie towarów z Polski do magazynu call-off stock w ewidencji towarów przemieszczanych,

  • podmiot prowadzący magazyn rejestruje w swojej ewidencji przyjęcie towarów do magazynu call-off stock,

  • polski podatnik w rozliczeniu za maj 2020 r. (miesiąc przeniesienia prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel) wykazuje WDT zarówno w deklaracji VAT jak i w informacji podsumowującej (użyje NIP odbiorcy niemieckiego) a niemiecki podatnik wykaże WNT także w obu deklaracjach (z numerem NIP polskiego sprzedawcy).

Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, wówczas przemieszczenie towarów w ramach realizacji procedury magazynu call-off stock będzie zidentyfikowane, jako WDT, ale pod warunkiem, że wystąpi ono w terminie 12 miesięcy od momentu dostarczenia (zarejestrowania) towarów do magazynu.

Nie zawsze jednak będzie możliwe skorzystanie z procedury funkcjonowania magazynów call-off stock po zmianach przepisów, ale o tym w drugiej części publikacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów