Poradnik Przedsiębiorcy

Obowiązek podatkowy w podatku VAT a moment jego powstania

Ogólny obowiązek podatkowy w przypadku VAT ustala się na dość prostych zasadach. Cała trudność w polega na tym, że przepisy są wprost najeżone wyjątkami, czyli tzw. szczególnymi momentami powstania obowiązku podatkowego. Właściwe ich zastosowanie uchroni przed odpowiedzialnością karną.

Jak wynika z art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 2. eksport towarów,
 3. import towarów na terytorium kraju,
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Ogólna zasada powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT

Należy zwrócić uwagę na fakt, że od 1 stycznia 2014 r. zmieniły się zasady odnośnie ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT. Zgodnie z zasadą ogólną uregulowaną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Natomiast, gdy usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi

Zaliczka a obowiązek podatkowy w VAT

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego w VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług wprowadziła również liczne szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego w VAT, które są uzależnione m.in. od momentu otrzymania płatności czy wystawienia faktury.

Wśród pierwszej grupy znajdują się czynności, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty. Dotyczy to takich transakcji jak:

 • wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,

 • przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,

 • dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18,

 • świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług,

 • świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41.

Ważne!

W myśl art. 19a ust. 6 obowiązek podatkowy w wyżej wymienionych przypadkach powstaje w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Kolejna grupa czynności dotyczy transakcji gospodarczych, wobec których obowiązek podatkowy powstanie w momencie wystawienia faktury na rzecz vatowców, a dotyczy takich zdarzeń jak:

 • świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,

 • dostawy książek drukowanych - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych,

 • czynności polegających na drukowaniu książek - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Ostatnia, trzecia grupa czynności, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje według zasad szczególnych, dotyczy:

 • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

 • świadczenia usług:

 • telekomunikacyjnych,

 • wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,

 • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

 • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

 • stałej obsługi prawnej i biurowej,

 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

- z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

W tej sytuacji obowiązek podatkowy jest uzależniony od momentu wystawienia faktury jednak nie później niż w momencie upływu terminu ich płatności.

Obowiązek podatkowy w obrocie zagranicznym

Ustawodawca odrębnie określił moment powstania obowiązku podatkowego dla transakcji dokonywanych z krajami Wspólnoty oraz dla transakcji z krajami trzecimi, czyli niezrzeszonymi w Unii Europejskiej.