0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w funkcjonowaniu magazynów call-off stock od stycznia 2020 r. (cz.2)

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Funkcjonowanie magazynów konsygnacyjnych (call-off stock) pozwala w ramach zaistnienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WDT oraz WNT) uniknąć podatnikowi obowiązku rejestracji dla celów VAT w państwie członkowskim odbiorcy.
Od nowego roku nastąpią zmiany w funkcjonowaniu magazynów call-off stock. Jakie skutki nastąpią w wyniku tych zmian? Na co powinni uważać podatnicy?

Procedura funkcjonowania magazynów call-off stock nie zawsze możliwa do realizacji

W poprzedniej części publikacji była mowa o zmianach powstania momentu obowiązku podatkowego w ramach WDT dotyczącej towarów przemieszczanych do magazynu i z magazynu w ramach realizacji procedury funkcjonowania magazynów call-off stock. 

Zostały zaprezentowane także nowe warunki umożliwiające rozpoznanie przez dostawę towarów WDT w ramach procedury funkcjonowania magazynów call-off stock pozwalające uniknięcia rejestracji do celów VAT w kraju unijnym odbiorcy (miejsca przeznaczenia dostawy towarów).

Należy jednak pamiętać, iż w niektórych okolicznościach nie będzie możliwe zastosowanie (albo wypełnienie wszystkich warunków) rozwiązania umożliwiającego rozpoznanie przez dostawcę towarów transakcji WDT w ramach procedury funkcjonowania magazynów call-off stock.

Funkcjonowanie magazynów call-off stock od stycznia 2020 r. wprowadza także pewne, nowe możliwości kontynuacji realizacji procedury w ramach działania tych magazynów, aby nie było obowiązku przedwczesnego rozliczenia transakcji, jako WDT.

Zmiany w funkcjonowaniu magazynów call-off stock - zastępca podatnika nabywcy

Nowe przepisy procedury funkcjonowania magazynów call-off stock umożliwiają zastąpienie podatnika nabywcy, na rzecz, którego dokonana jest dostawa towarów (WDT), które znajdują się w magazynie call-off stock

Sytuacja polega na tym, iż dopuszcza się wprowadzenie podatnika (zastępcę) na miejsce dotychczasowego nabywcy towarów przemieszczonych do magazynu call-off stock, jeżeli zastąpienie nastąpi w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia wprowadzenia towarów na stan magazynu call-off stock. 

Zatem jeżeli w tym czasie zamiast pierwotnego nabywcy, zostanie wprowadzony inny nabywca, wówczas na jego rzecz zostanie przeniesione prawo do rozporządzania towarami jak właściciel. 

W takim wypadku nie nastąpi przedwczesne WDT czyli w trakcie zamiany podatnika nabywcy na innego podatnika. Jednakże podatnik musi liczyć się ze spełnieniem łącznie kilku poniższych warunków:

 1. dostawca nie posiada w jednym z krajów unijnych, do którego transportuje towary żadnej siedziby działalności gospodarczej ani też stałego miejsca prowadzenia tejże działalności,

 2. dostawca ma obowiązek rejestracji przemieszczenia towarów w specjalnie poprowadzonej dla tych celów ewidencji (na mocy nowego art. 109 ust. 11c ustawy o VAT),

 3. podatnik zastępca (nabywcy, dla którego pierwotnie przemieszczono towary do magazynu call-off stock) jest zarejestrowany na potrzeby dokonywania transakcji unijnych (podatnik VAT-UE) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju a ponadto dostawca już w momencie zastąpienia doskonale zna dane identyfikacyjne zastępcy typu nazwa firmy, imię i nazwisko, numer NIP,

 4. dostawca jest zobligowany ująć numer NIP zastępcy nabywcy w informacji podsumowującej VAT-UE,

 5. podatnik zastępujący podatnika podatku od wartości dodanej, na którego rzecz towary zostały pierwotnie przemieszczane, jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny nadany mu na terytorium tego państwa członkowskiego są znane dostawcy, w momencie zastąpienia.

Niezwykle ważną kwestią jest to, że gdy choć jeden z tych warunków nie będzie spełniony, wówczas nietransakcyjne przemieszczenie własnych towarów sprzedawcy (dostawcy) będzie musiało być od razu rozpoznane, jako WDT od momentu zaprzestania wypełnienia jednego z powyższych warunków. Będzie to skutkowało rejestracją dla celów VAT dostawcy w kraju odbiorcy UE, czyli w kraju, do którego zostały przetransportowane towary.

Uwaga na warunki wykluczające procedurę magazynu call-off stock

W nowym art. 13k ustawy o VAT prawodawca wprowadza kilka nowych warunków, które niestety wykluczą możliwość skorzystania z profitów funkcjonowania procedury magazynów call-off stock.

Tymi warunkami są:

 1. przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel następuje na inny podmiot niż podatnik nabywca lub podatnika zastępca nabywcy (procedura magazynów call-off stock przestaje wówczas funkcjonować jeszcze przed wystąpieniem takiego zdarzenia),

 2. wywóz towarów następuje do innego kraju unijnego niż kraj, z którego wpierw zostały przemieszczone towary (do magazynu call-off stock) – tutaj także procedura magazynów call-off stock przestaje funkcjonować jeszcze przed transportem danych towarów, ponieważ, gdy po przemieszczeniu towarów nie następuje przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel to towary winny trafić z powrotem do kraju unijnego, z którego zostały przetransportowane do magazynu call-off stock),

Przykład 2

Polski, czynny podatnik VAT oraz VAT-UE dokonał wywozu towarów do magazynu call-off stock na terytorium Czech. Po przemieszczeniu tych towarów nie miało miejsca przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel na nabywcę będącym czynnym podatnikiem VAT. Zamiast tego miało wystąpił wywóz towarów z Czech, ale nie do Polski, (co w tej sytuacji jest obligatoryjne), ale do zupełnie innego kraju unijnego lub nawet do kraju spoza państw Wspólnoty Europejskiej.

W takim przypadku jeszcze przed wykonaniem transportu takich towarów procedura funkcjonowania magazynów call-off stock przestaje obowiązywać.

 1. nastąpiło zdarzenie zniszczenia, utraty albo kradzieży towarów przemieszczonych do magazynu call-off stock (w tej sytuacji moment zniszczenia, utraty albo kradzieży danych towarów uznaje się za moment zaprzestania wypełnienia warunków skorzystania z procedury funkcjonowania magazynów call-off stock).

Co ciekawe, jeżeli nie ma możliwości ustalenia dnia zniszczenia, utraty albo kradzieży tych towarów, wówczas dzień ten ustala się, jako dzień zidentyfikowania wystąpienia jednego z powyższych zdarzeń.

Dla skonkretyzowania punktu 2 w nowym art. 13l ust. 1 ustawy o VAT prawodawca wprowadził termin 12 miesięcy licząc od dnia wprowadzenia towarów do magazynu call-off stock, jako maksymalny termin na przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel.

Jeżeli to nie nastąpi, wówczas od następnego dnia po upływie 12 miesięcy warunki zastosowania procedury funkcjonowania magazynów call-off stock będzie wyłączone.

Skutkiem tego będzie obligatoryjna rejestracja do VAT dostawcy w kraju unijnym, w którym istnieje magazyn call-off stock i rozpoznanie w tym kraju WNT.

Przykład 3

Polski, czynny podatnik VAT oraz VAT-UE posiadający siedzibę działalności gospodarczej w Polsce dokonał przemieszczenia własnych towarów przeznaczonych dla czynnego podatnika VAT ze Słowacji w styczniu 2020 r. do magazynu call-off stock znajdującego się na Słowacji. 

Towary miały być sprzedane dla czynnego, słowackiego podatnika VAT oraz VAT-UE jednak nie udało się ich zbyć (nie miało miejsce przeniesienie do rozporządzenia towarami jak właściciel) w terminie 12 miesięcy i pozostają w dalszym ciągu na terenie słowackiego magazynu call-off stock.

Zatem w tym przypadku:

 • polski podatnik w styczniu 2020 r. wykazuje w ewidencji VAT dane przemieszczenie towarów z Polski do magazynu call-off stock na Słowacji, a w informacji podsumowującej VAT-UE wykazuje NIP podatnika nabywcy ze Słowacji,

 • prowadzący magazyn wykazuje w prowadzonej ewidencji otrzymanie i wprowadzenie towarów do magazynu call-off stock,

 • po upłynięciu terminu 12 miesięcy (dzień po) polski podatnik ma obowiązek rozpoznać WDT (wykazać w rejestrach i deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej VAT-UE) w Polsce oraz WNT w Słowacji (wykazać w rejestrach i deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej VAT-UE), co będzie skutkować obowiązkiem rejestracji do VAT w kraju wystąpienia WNT, czyli w Słowacji.

Przeniesienie prawa nie nastąpiło w ciągu 12 miesięcy – jednak jest jeden wyjątek

Ustawodawca przewidział jednak jeden wyjątek. W nowym 13l ust. 2 ustawy o VAT zainicjował zapis polegający na tym, że transakcja WDT nie wystąpi, gdy w ciągu 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu typu call-off stock dostawca powrotnie przemieścił te towary na terytorium kraju oraz zarejestrował ten powrót w ewidencji towarów przemieszczanych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów