0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o praktykę absolwencką - wzór do pobrania

Wielkość tekstu:

Umowa o praktykę absolwencką jest dość niedoceniana, przez co rzadko spotykana. To błąd. Ma ona bardzo wiele korzyści dla obu stron. Pracodawca na dogodnych warunkach może zyskać dobrze wykształconego, młodego, ambitnego pracownika. Absolwent natomiast ma możliwość pracy w zawodzie, w firmach, o których przy normalnej rekrutacji mógłby pomarzyć. Często też, jeśli sprawdzi się po okresie umowy o praktykę absolwencką, może zostać zatrudniony. Jest to sytuacja typu win-win.

Umowę o praktyki absolwenckie reguluje Ustawa z 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich oraz Kodeks pracy. Mają one pomóc absolwentom w uzyskaniu doświadczenia i nabycia umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy. Prawodawca nie określił ścisłej definicji tego, kto może ubiegać się o praktykę absolwencką. Jednak musi to być osoba, która skończyła przynajmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 lat.

Pobierz darmowy wzór umowy o praktykę absolwencką w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór umowa o praktykę absolwencką.pdf
Wzór umowa o praktykę absolwencką.docx

Ile trwa praktyka absolwencka?

Umowa o praktykę absolwencką może trwać maksymalnie 3 miesiące. Tygodniowy wymiar pracy nie może przekraczać 40 godzin. Dodatkowo umowa o praktykę absolwencką jest zawarta na czas określony, który jest podany w umowie i kończy się z chwilą upłynięcia tego okresu. W przypadku wypowiedzenia umowy, jeśli praktyka była odpłatna, należy zachować tygodniowy okres wypowiedzenia. W przypadku praktyki nieodpłatnej strony mogą rozwiązać umowę w każdej chwili. Każda z nich może wypowiedzieć ją z zachowaniem terminów.

Gdzie można odbywać praktykę absolwencką?

Dlatego warto odbywać praktyki w dziedzinach, w których się kształcono. Nie jest to jednak warunek. O praktykę można ubiegać się w dowolnym miejscu, które nam się spodoba lub zgłosić się i przejść rekrutację w firmach, które organizują nabory na staże absolwenckie. Warto również sprawdzać urząd pracy w naszej okolicy. Często ogłaszają płatne staże, które są warte rozważenia.

Obowiązki na praktyce absolwenckiej

W zależności od miejsca odbywania praktyki absolwenckiej powierzone zadania się różnią. Każdorazowo przy podpisywaniu umowy określa się ich zakres. Nie istnieją sztywne reguły dotyczące obowiązków praktykantów. Trzeba jednak pamiętać, że praktykę absolwencką regulują przepisy Kodeksu pracy, dlatego każdy komu powierzane są zadania i obowiązki powinien wykonywać je z należytą starannością.

Warunki formalne zawarcia umowy o praktykę absolwencką

  1. Umowa o praktykę absolwencką musi być zawarta w formie pisemnej.
  2. Należy wskazać dane praktykanta (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer dokumentu tożsamości/PESEL) oraz dane podmiotu przyjmującego na praktykę (imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu podmiotu; dane adresowe firmy oraz NIP).
  3. Umowa o praktykę absolwencką powinna określać w szczególności: rodzaj pracy, okres odbywania praktyk, tygodniowy wymiar czasu pracy, wysokość świadczenia pieniężnego.
  4. W umowie musi być zaznaczona data i miejsce jej zawarcia oraz podpisy obu stron.

Jakie obowiązki ma podmiot przyjmujący wobec praktykanta?

Podmiot przyjmujący na praktykę musi zapewnić praktykantowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy i zagrożeń związanych z odbywaniem praktyki powinien zapewnić również odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Dodatkowo na wniosek praktykanta ma obowiązek wystawić zaświadczenie o odbytych praktykach.

Jakie obowiązki ma praktykant?

Praktykant musi przykładać się do wykonywania swoich obowiązków oraz wykonywać je z należytą starannością. Rzetelność jego pracy jest cały czas kontrolowana przez przełożonego i to przede wszystkim przed nim  jest on odpowiedzialny za efekty. Istnieje jednak kategoria obowiązków, za które odpowiada tak jakby był zatrudnionym pracownikiem. W umowie może znaleźć się zapis zobowiązujący do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, dokumentów, korespondencji lub do zachowania w należytym stanie wszelkich przedmiotów, które uzyskał w związku z praktyką, a także zapis o dochodzeniu zapłaty kary umownej, określonej w umowie, gdy złamie się jedną z zasad.

Czy praktyka absolwencka jest płatna?

To zależy. Za każdą pracę należy się wynagrodzenie, ale w przypadku umowy o praktykę absolwencką dopuszcza się nieodpłatne świadczenie pracy na rzecz podmiotu przyjmującego. Jeśli praktyka jest płatna, jej wysokość nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. Informacja o tym, czy praktyka absolwencka jest płatna, czy nieodpłatna musi być zwarta w umowie.

Czy można być zarejestrowanym jako bezrobotny w czasie dobywania praktyk absolwenckich?

W czasie odbywania praktyk absolwenckich można być zarejestrowanym jako bezrobotny. Co więcej, jeśli przysługuje prawo do zasiłku, nie traci się go - pod warunkiem, że wynagrodzenie nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia.

Ubezpieczenie a umowa o praktykę absolwencką

W czasie trwania praktyk absolwenckich nie podlega się ubezpieczeniu zdrowotnemu i społecznemu u pracodawcy. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie wyłącznie ubezpieczenia wypadkowego.

Jednakże w przypadku posiadania statusu studenta, uczelnia zgłasza studentów do ubezpieczenia. Jeśli praktykę absolwencką podejmuje osoba bezrobotna, która jest zgłoszona do urzędu pracy, nie traci prawa do ubezpieczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów