0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja pojazdów osobowych – praktyczne przykłady

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z nowym rokiem amortyzacja pojazdów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych uległa zmianie pod względem przepisów. Z pewnością nowe zasady spodobają się osobom planującym zakup firmowych aut luksusowych, gdyż od stycznia 2019 roku do kosztów uzyskania przychodów będą mogli zaliczyć większą wartość z tytułu nabycia tych pojazdów. W artykule przedstawiamy wprowadzone zmiany w odniesieniu do amortyzacji pojazdów osobowych wraz z praktycznymi przykładami.

Amortyzacja pojazdów osobowych - nowy limit rozliczenia odpisów amortyzacyjnych

Przypomnijmy, że środkami trwałymi nazywamy składniki majątku takie jak budowle, budynki, lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty spełniające łącznie następujące warunki:

 • stanowiące własność lub współwłasność podatnika,

 • nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,

 • kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,

 • o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok,

 • wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Składniki majątku zaliczane do środków trwałych co do zasady są amortyzowane (poza pewnymi wyjątkami), w ten sposób ich wartość stopniowo ujmowana jest w kosztach uzyskania przychodów. Dla firmowych samochodów osobowych przepisy przewidują dodatkowy limit, z kosztów podatkowych wyłączone są bowiem odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu osobowego od wartości samochodu przewyższającej równowartość określonej kwoty. Jak powinna więc być przeprowadzona amortyzacja pojazdów osobowych?

Art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:
a) 225.000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356),
b) 150.000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Amortyzacja pojazdów osobowych, zgodnie z wprowadzonymi zmianami, pozwala osobom prowadzącym działalność gospodarczą i kupującym stosunkowo drogi pojazd firmowy, oszczędzić na podatku dochodowym więcej niż dotychczas. Wynika to ze zmiany limitu możliwych do ujęcia w kosztach odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych. Dotychczas przysługiwało przedsiębiorcom prawo do rozliczenia w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych do kwoty:

 • 20 000 euro dla samochodów spalinowych i hybrydowych,

 • 30 000 euro dla samochodów elektrycznych.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, od stycznia 2019 osoby prowadzące działalności gospodarcze powinny się zapoznać ze zmianami - amortyzacja pojazdów osobowych daje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne do kwoty odpowiednio:

 • 150 000 zł dla pojazdów spalinowych oraz hybrydowych,

 • 225 000 zł dla samochodów elektrycznych.

Ważne! Podwyższony limit obowiązujący samochody osobowe użytkowane w działalności ma zastosowanie do pojazdów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych po 31 grudnia 2018 roku.

W jaki sposób ustalić wartość początkową samochodu?

Amortyzacja pojazdów osobowych sprawia Ci problem? Przede wszystkim musisz wiedzieć jak ustalić wartość początkową pojazdu. Stanowi ją cena nabycia tego pojazdu, czyli cena zakupu powiększona o wydatki związane z przyjęciem samochodu do użytkowania w działalności poniesione przed dniem wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych. Do przykładowych wydatków zwiększających wartość początkową samochodu należą m.in.:

 • koszty transportu i ubezpieczenia w drodze,

 • opłata rejestracyjna,

 • wydatek poniesiony na instalację gazową.

W razie przeniesienia auta z majątku prywatnego przedsiębiorcy do majątku firmowego, jeżeli nie posiada on dowodu zakupu pojazdu, wartość początkową stanowi wówczas cena rynkowa ogłoszona na ostatni dzień grudnia roku poprzedniego. W przeciwnym razie można przyjąć kwotę z faktury/umowy kupna sprzedaży.

Przykład 1.

Pan Marek 1 lutego 2019 roku kupił nowy samochód i wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa pojazdu przyjęta została jako 180 000 zł. Ile wynosił będzie miesięczny odpis amortyzacyjny, który pan Marek będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Ile łącznie zaoszczędzi i jak wyglądałoby rozliczenie pojazdu, gdyby samochód został zakupiony i przyjęty do użytkowania jeszcze w 2018 roku? Dla uproszczenia załóżmy, że równowartość 20 000 euro przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia przyjęcia samochodu do użytkowania wynosiła 86 000 zł.

Wartość początkowa pojazdu to 180 000 zł, a stawka amortyzacyjna przyporządkowana dla nowych samochodów osobowych to 20%. Kwota miesięcznego odpisu amortyzacyjnego wynosi zatem:

(180 000 zł x 20%) = 36 000 zł

36 000 zł / 12 = 3000 zł

Amortyzacja pojazdów osobowych, zgodnie z nowymi przepisami, pozwala panu Markowi potrącić od przychodu odpisy amortyzacyjne do limitu 150 000 euro.

Część odpisów amortyzacyjnych wyliczona zgodnie z obowiązującym limitem, możliwa do zaliczenia do kosztów wynosi natomiast:

(150 000 zł x 20%) = 30 000 zł

30 000 zł / 12 = 2500 zł

Zgodnie z przepisami obowiązującymi wcześniej kwota miesięcznego odpisu amortyzacyjnego dla samochodu kupionego i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych wynosiłaby:

(86 000 x 20%) = 17 200 zł

17 200 zł / 12 = 1433,33 zł

Sprzedaż samochodu a amortyzacja pojazdów osobowych

Przedsiębiorca dokonujący zakupu samochodu przekraczającego limit 150 000 zł (wcześniej 20 000 euro) i sprzedający ten pojazd jeszcze zanim zostanie on całkowicie zamortyzowany, ma prawo uwzględnić w kosztach podatkowych niezamortyzowaną część wartości początkowej pojazdu. Zatem amortyzacja samochodów osobowych zmieniła się pod względem przepisów.

Przykład 2.

Załóżmy, że pan Marek – właściciel pojazdu o wartości początkowej 180 000 zł – sprzedaje samochód jeszcze przed jego całkowitym zamortyzowaniem po dokonaniu 10 odpisów amortyzacyjnych. Jak w takim przypadku wyglądać powinna amortyzacja pojazdów osobowych? Jaka łącznie wartość samochodu zostanie wówczas zaliczona do kosztów? Jak wyglądałoby rozliczenie sprzedaży tego samochodu przy założeniu, że pan Marek kupił i wprowadził pojazd do ewidencji środków trwałych w 2018 roku i przed zawarciem transakcji sprzedaży dokonał 10 odpisów amortyzacyjnych?

Posługując się obliczeniami z poprzedniego przykładu, możemy stwierdzić, że łączna wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych wynosi:

10 x 3000 zł = 30 000 zł

Niezamortyzowana wartość środka trwałego, stanowiąca koszt uzyskania przychodów w dacie sprzedaży samochodu wynosi zatem:

180 000 zł - 30 000 zł = 150 000 zł

Taką właśnie kwotę pan Marek może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie zapłaty samochodu. Oznacza to, że łącznie ujmie w kosztach:

(10 x 2500) zł + 150 000 zł = 25 000 zł + 150 000 zł = 175 000 zł

Gdyby pan Marek podlegał pod dotychczasowe przepisy, amortyzacja pojazdów osobowych przebiegałąby następująco: łączna wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych i niezamortyzowana wartość środka trwałego stanowiąca koszt uzyskania przychodów w dacie sprzedaży samochodu byłyby takie same, czyli wynosiłyby odpowiednio 30 000 zł i 150 000 zł.

Oznacza to, że łącznie pan Marek ująłby wówczas w kosztach podatkowych:

(10 x 1433,33 zł) = 14 333,30 zł + 150 000 zł = 164 333,30 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów