0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań kontrahenta - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Żądanie od kontrahenta złożenia oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań nie jest powszechną praktyką w obrocie gospodarczym. Jednak w niektórych sytuacjach można uznać je za uzasadnione, a nawet będące przejawem szczególnej dbałości o własne interesy.

Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań kontrahenta - charakterystyka

Złożenia oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań wymagają zazwyczaj banki lub inne podmioty udzielające kredytów, pożyczek lub na podstawie umów powierzające mienie o dużej wartości. Ma ono zagwarantować, że pożyczkobiorca czy kredytobiorca jest wypłacalny i będzie w stanie spełnić zobowiązanie, czyli na przykład regularnie i terminowo spłacać kredyt. Złożenie takiego oświadczenia ma również świadczyć o dobrej woli i rzetelności składającego - skoro nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań ani nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie egzekucyjne, to znaczy, że spełnia swoje zobowiązania.

Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań spełnia funkcję dowodową. Kontrahent, wbrew złożonemu oświadczeniu, może posiadać zobowiązania lub może toczyć się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne i wskutek tego może stać się niewypłacalny. Dokument można w takiej sytuacji przedstawić sądowi w trakcie postępowania. Będzie to świadczyć o złej woli, a wręcz o zamiarze oszukania. Jeżeli więc przeciwko nieuczciwemu kontrahentowi toczyć się będzie dodatkowo postępowanie karne za doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, oświadczenie może być dowodem w sprawie.

Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań kontrahenta - elementy

Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązańkontrahenta jest krótkim, zazwyczaj jednostronicowym dokumentem, żeby jednak było skuteczne, powinno zawierać kilka elementów. Są to:

  • data i miejsce złożenia oświadczenia,

  • dane składającego oświadczenie,

  • nazwę dokumentu,

  • treść oświadczenia (z wyraźnym oznaczeniem, że według wiedzy składającego oświadczenie nie ciążą na nim żadne zobowiązania i nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie egzekucyjne, a także że jego wiedza jest aktualna),

  • wskazanie, że składający oświadczenie zna treść art. 286 § 1 kodeksu karnego i jest świadom odpowiedzialności karnej,

  • podpis składającego oświadczenie.

Do pobrania:

OŚWIADCZENIE O BRAKU WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ .pdf
OŚWIADCZENIE O BRAKU WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ .docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów