0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dieta krajowa pracownika - jak obliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W myśl art. 775 k.p. pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. W poniższym artykule przedstawiamy z jest rozliczana delegacja pracownika i dieta krajowa.

Dieta krajowa

Za okresy podróży służbowej wliczane do czasu pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych. Ponadto pracownikom odbywającym podróż służbową na terenie kraju należy się:

 • dieta,
 • zwrot kosztów przejazdów,
 • zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejskiej,
 • zwrot kosztów noclegów,
 • opłaty parkingowe,
 • inne udokumentowane wydatki.

Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej określa wysokość diet krajowych z uwzględnieniem czasu trwania podróży.

Dieta krajowa - jak obliczyć?

Dieta krajowa w czasie podróży jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży. Dieta krajowa uzależniona jest od czasu trwania podróży.

 

Ważne!

Doba jest liczona w ciągu 24 godzin, płynących od momentu rozpoczęcia podróży służbowej.

Poniższa tabela obrazuje, jaka dieta przysługuje pracownikowi, jeżeli jego podróż trwa krócej niż dobę.


Podróż trwa krócej niż dobę

mniej niż 8 godzin

dieta nie przysługuje

od 8 do 12 godzin

przysługuje 50% diety

ponad 12 godzin

przysługuje cała dieta

Przykład 1.

Pan Filip został wysłany przez swojego pracodawcę w podróż krajową. Podróż rozpoczął w poniedziałek o godz. 9.00 i powrócił tego samego dnia o godz. 15.00. Panu Filipowi nie przysługuje dieta krajowa, ponieważ delegacja trwała 6 godzin, czyli mniej niż 8 godzin.

Jeżeli pan Filip skończyłby swoją podróż krajową o godzinie 20.00 tego samego dnia i podróż trwałaby 11 godzin, przysługiwałaby 50% diety, ponieważ jego delegacja mieściła się w przedziale 8-12 godzin.

Gdyby pan Filip z delegacji powrócił następnego dnia o godz 8.00, otrzymałby całą dietę w wysokości 30 zł, ponieważ delegacja wynosiła ponad 12 godzin.

Podróż trwa dłużej niż dobę

Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta krajowa w pełnej wysokości.

 

Podróż trwa dłużej  niż dobę

do 8 godzin

przysługuje 50% diety

ponad 8 godzin diety

przysługuje cała dieta

Przykład 2.

Pan Kajetan  został wysłany w podróż krajową. Wyjechał we wtorek o godz. 8.00, a wrócił w środę o godzinie 12.00. W związku z tym podróż pana Kajetana trwała dłużej niż dobę. Za pierwszą dobę od 8.00 we wtorek do 8.00 w środę otrzymuje całą dietę w wysokości 30 zł, a kolejną rozpoczętą od 8.00 do 12.00 - 50% diety. Łącznie otrzymał 45 zł.

Ważne!

Pracodawca nie może ustalić diety niższej, niż przewidują przepisy.

Zmniejszenie diety krajowej

Kwotę diety krajowej należy zmniejszyć:

 • o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia

 • w przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której pracownikowi przysługuje wyżywienie. W takim przypadku za każdy posiłek dietę krajową pomniejsza się o kwoty przedstawione w tabeli:

Śniadanie

25% diety

7,50 zł

Obiad

50% diety

15 zł

Kolacja

25% diety

7,50 zł

Przykład 3

Pan Kacper został wysłany w delegację do odległej miejscowości w celu przeprowadzenia szkolenia w oddziale firmy, w której pracuje. Pan Kacper wyruszył w czwartek o godzinie 10.00, a wrócił następnego dnia o godzinie 18.00. Miał zapewnione bezpłatnie obiad, kolacje i śniadanie.

Panu Kacprowi przysługiwałaby 2 diety krajowe, czyli 60 zł. W związku z tym, że miał zapewnione bezpłatne wyżywienie, dietę należy pomniejszyć o:

 • 15 zł za obiad

 • 7,50 zł za kolację

 • 7,50 zł za śniadanie

Za odbytą delegację pan Kacper otrzyma 30 zł.

Nocleg w hotelu a dieta krajowa

Za nocleg w hotelu pracownikowi przysługuje zwrot kosztów po przedstawieniu rachunku. Koszt noclegu za jedną dobę hotelową nie może być wyższy niż dwudziestokrotność stawki diety krajowej. Tylko w uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu potwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit.

Ryczałt za nocleg w hotelu a dieta krajowa

Jeżeli pracownik nie miał zapewnionego bezpłatnego noclegu i nie przedłożył rachunku,  przysługuje mu ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety krajowej, czyli 45 zł. Należy pamiętać, że ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli trwa on co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21.00 a 7.00.

Ważne!

Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje, gdy pracownik podróżuje w nocy lub gdy pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.

Komunikacja miejscowa - 20% diety krajowej

Pracownikowi przysługuje również ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety krajowej, czyli 6 zł. Ryczałt przysługuje za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży służbowej, nie należy się natomiast pracownikom, którzy nie ponoszą kosztów dojazdów lub gdy pracodawca pokryje koszty na wniosek pracownika  na podstawie przedstawionych dokumentów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów