Poradnik Przedsiębiorcy

Dieta krajowa pracownika - jak obliczyć?

W myśl art. 775 k.p. pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. W poniższym artykule przedstawiamy z jest rozliczana delegacja pracownika i dieta krajowa.

Dieta krajowa

Za okresy podróży służbowej wliczane do czasu pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych. Ponadto pracownikom odbywającym podróż służbową na terenie kraju należy się:

 • dieta,
 • zwrot kosztów przejazdów,
 • zwrot kosztów dojazdów środkami komunikacji miejskiej,
 • zwrot kosztów noclegów,
 • opłaty parkingowe,
 • inne udokumentowane wydatki.

Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej określa wysokość diet krajowych z uwzględnieniem czasu trwania podróży.

Dieta krajowa - jak obliczyć?

Dieta krajowa w czasie podróży jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży. Dieta krajowa uzależniona jest od czasu trwania podróży.

 

Ważne!

Doba jest liczona w ciągu 24 godzin, płynących od momentu rozpoczęcia podróży służbowej.

Poniższa tabela obrazuje, jaka dieta przysługuje pracownikowi, jeżeli jego podróż trwa krócej niż dobę.


Podróż trwa krócej niż dobę

mniej niż 8 godzin

dieta nie przysługuje

od 8 do 12 godzin

przysługuje 50% diety

ponad 12 godzin

przysługuje cała dieta

Przykład 1.

Pan Filip został wysłany przez swojego pracodawcę w podróż krajową. Podróż rozpoczął w poniedziałek o godz. 9.00 i powrócił tego samego dnia o godz. 15.00. Panu Filipowi nie przysługuje dieta krajowa, ponieważ delegacja trwała 6 godzin, czyli mniej niż 8 godzin.

Jeżeli pan Filip skończyłby swoją podróż krajową o godzinie 20.00 tego samego dnia i podróż trwałaby 11 godzin, przysługiwałaby 50% diety, ponieważ jego delegacja mieściła się w przedziale 8-12 godzin.

Gdyby pan Filip z delegacji powrócił następnego dnia o godz 8.00, otrzymałby całą dietę w wysokości 30 zł, ponieważ delegacja wynosiła ponad 12 godzin.

Podróż trwa dłużej niż dobę

Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta krajowa w pełnej wysokości.

 

Podróż trwa dłużej  niż dobę

do 8 godzin

przysługuje 50% diety

ponad 8 godzin diety

przysługuje cała dieta

Przykład 2.

Pan Kajetan  został wysłany w podróż krajową. Wyjechał we wtorek o godz. 8.00, a wrócił w środę o godzinie 12.00. W związku z tym podróż pana Kajetana trwała dłużej niż dobę. Za pierwszą dobę od 8.00 we wtorek do 8.00 w środę otrzymuje całą dietę w wysokości 30 zł, a kolejną rozpoczętą od 8.00 do 12.00 - 50% diety. Łącznie otrzymał 45 zł.

Ważne!

Pracodawca nie może ustalić diety niższej, niż przewidują przepisy.

Zmniejszenie diety krajowej

Kwotę diety krajowej należy zmniejszyć:

 • o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia

 • w przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której pracownikowi przysługuje wyżywienie. W takim przypadku za każdy posiłek dietę krajową pomniejsza się o kwoty przedstawione w tabeli:

Śniadanie

25% diety

7,50 zł

Obiad

50% diety

15 zł

Kolacja

25% diety

7,50 zł

Przykład 3

Pan Kacper został wysłany w delegację do odległej miejscowości w celu przeprowadzenia szkolenia w oddziale firmy, w której pracuje. Pan Kacper wyruszył w czwartek o godzinie 10.00, a wrócił następnego dnia o godzinie 18.00. Miał zapewnione bezpłatnie obiad, kolacje i śniadanie.

Panu Kacprowi przysługiwałaby 2 diety krajowe, czyli 60 zł. W związku z tym, że miał zapewnione bezpłatne wyżywienie, dietę należy pomniejszyć o:

 • 15 zł za obiad

 • 7,50 zł za kolację

 • 7,50 zł za śniadanie

Za odbytą delegację pan Kacper otrzyma 30 zł.

Nocleg w hotelu a dieta krajowa

Za nocleg w hotelu pracownikowi przysługuje zwrot kosztów po przedstawieniu rachunku. Koszt noclegu za jedną dobę hotelową nie może być wyższy niż dwudziestokrotność stawki diety krajowej. Tylko w uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu potwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit.

Ryczałt za nocleg w hotelu a dieta krajowa

Jeżeli pracownik nie miał zapewnionego bezpłatnego noclegu i nie przedłożył rachunku,  przysługuje mu ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety krajowej, czyli 45 zł. Należy pamiętać, że ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli trwa on co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21.00 a 7.00.

Ważne!

Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje, gdy pracownik podróżuje w nocy lub gdy pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.

Komunikacja miejscowa - 20% diety krajowej

Pracownikowi przysługuje również ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety krajowej, czyli 6 zł. Ryczałt przysługuje za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży służbowej, nie należy się natomiast pracownikom, którzy nie ponoszą kosztów dojazdów lub gdy pracodawca pokryje koszty na wniosek pracownika  na podstawie przedstawionych dokumentów.