Poradnik Przedsiębiorcy

Drugi próg podatkowy - od jakich kwot go liczyć

Podatnicy rozliczający podatek dochodowy na zasadach ogólnych powinni znać wysokość progów podatkowych, które obowiązują przy rozliczeniach z fiskusem. W ramach skali podatkowej występuje pierwszy i drugi próg podatkowy i to właśnie od nich zależy wysokość podatku, który należy odprowadzić do urzędu skarbowego.

Progi podatkowe w 2019 roku

Progi podatkowe w 2019 roku pozostają bez zmian. Będą więc takie same jak w roku poprzednim i dwa lata temu. Obecnie ich wysokość kształtuje się następująco:

  • 18% - pierwszy próg podatkowy,

  • 32% - drugi próg podatkowy.

Pierwszy próg podatkowy przeznaczony jest dla podatników, których dochody w danym roku podatkowym nie były wyższe niż 85 528 zł, natomiast po przekroczeniu tej kwoty obowiązuje już drugi próg podatkowy.

Drugi próg podatkowy, jak go rozliczać

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego nie oznacza, że podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku w wysokości 32% od całego uzyskanego dochodu. Bowiem drugi próg podatkowy, a więc 32% podatku należy zapłacić jedynie od tej części dochodów, która przewyższa kwotę 85 528 zł.

Przykład 1.

Podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych, w 2018 roku uzyskał dochód w wysokości 100 000 zł. Jaki podatek będzie musiał zapłacić?

Dochód podatnika do kwoty 85 528 zł będzie opodatkowany pierwszym progiem podatkowym:

85 528 zł * 18% = 15 395,04 zł

Natomiast nadwyżka dochodu ponad kwotę graniczną z pierwszego progu będzie opodatkowana za pomocą drugiego progu podatkowego:

100 000 zł - 85 528 zł = 14 472 zł

14 472 zł * 32% = 4 631,04 zł

Podatnik zapłaci podatek w wysokości: 15 395,04 zł + 4 631,04 zł = 20 026,08 zł.

Jak pokazuje powyższy przykład, dla podatników, którzy osiągają dochody powyżej 85 528 zł, opodatkowanie skalą podatkową nie jest korzystne. Dlatego też w takiej sytuacji warto zastanowić się nad opodatkowaniem za pomocą podatku liniowego.

Przekroczenie drugiego progu podatkowego a wspólne rozliczanie z małżonkiem

Jeżeli dochód podatnika, który rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przekroczy drugi próg podatkowy, nadal może on odprowadzać podatek według stawki 18%.

Co do zasady, dopóki dochód podatnika nie przekroczy kwoty 85 528 zł, podlega opodatkowaniu według pierwszego progu podatkowego. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jeśli dochód przekroczy graniczną kwotę, a podatnik złoży oświadczenie o wspólnym rozliczaniu z małżonkiem, którego dochody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym, jego dochód nadal będzie podlegał opodatkowaniu 18% stawką.

Przy wspólnym rozliczeniu małżonków sumuje się ich dochody. Są one dzielone przez dwa, a następnie stosowana jest skala podatkowa. Wynik ten mnożony jest jeszcze przez dwa i wychodzi właściwa kwota podatku, od której można jeszcze odjąć ulgi podatkowe.Podatnik musi pamiętać, że w sytuacji, gdy zaprzestanie wspólnego rozliczania z małżonkiem, powyższa zasada nie będzie miała już zastosowania. Wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął indywidualne rozliczanie, zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane są według warunków obowiązujących przy rozliczaniu na zasadach ogólnych.