Poradnik Przedsiębiorcy

Drugi próg podatkowy - od jakich kwot go liczyć?

Podatnicy rozliczający podatek dochodowy na zasadach ogólnych powinni znać wysokość progów podatkowych, które obowiązują przy rozliczeniach z fiskusem. W ramach skali podatkowej występuje pierwszy oraz drugi próg podatkowy i to właśnie od nich zależy wysokość podatku, który należy odprowadzić do urzędu skarbowego.

Progi podatkowe w 2021 roku

Progi podatkowe w 2020 roku uległy zmianie bowiem obniżono stawkę podatku dochodowego dla pierwszego progu podatkowego, która obowiązuje dla dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2020 roku. W 2021 roku ustawodawca nie wprowadził kolejnych zmian w tym zakresie i utrzymał stawki podatku na tym samym poziomie. Obecnie wysokość stawek podatku dochodowego rozliczanego na zasadach ogólnych kształtuje się następująco:

  • 17% - pierwszy próg podatkowy,
  • 32% - drugi próg podatkowy.

Pierwszy próg podatkowy przeznaczony jest dla podatników, których dochody w danym roku podatkowym nie były wyższe niż 85 528 zł, natomiast po przekroczeniu tej kwoty obowiązuje już drugi próg podatkowy.

Wraz z pakietem zmian ustaw w ramach Nowego Polskiego Ładu, od 2022 roku drugi próg podatkowy zostanie podwyższony do kwoty 120.000 zł o czym więcej w artykule: Nowy Polski Ład a progi podatkowe – sprawdź zmiany

Jak rozliczać drugi próg podatkowy w 2021 roku?

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego nie oznacza, że podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku w wysokości 32% od całego uzyskanego dochodu. Bowiem drugi próg podatkowy, a więc 32% podatku należy zapłacić jedynie od tej części dochodów, która przewyższa kwotę 85 528 zł.

Przykład 1.

Podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych, w 2021 roku uzyskał dochód w wysokości 100 000 zł. Jaki podatek będzie musiał zapłacić?

Dochód podatnika do kwoty 85 528 zł będzie opodatkowany pierwszym progiem podatkowym:

85 528 zł * 17% = 14 539,76 zł

Natomiast nadwyżka dochodu ponad kwotę graniczną z pierwszego progu będzie opodatkowana za pomocą drugiego progu podatkowego:

100 000 zł - 85 528 zł = 14 472 zł

14 472 zł * 32% = 4 631,04 zł

Podatnik zapłaci podatek w wysokości: 14 539,76 zł + 4 631,04 zł = 19 170,80 zł.

Jak pokazuje powyższy przykład, dla podatników, którzy osiągają dochody powyżej 85 528 zł, opodatkowanie skalą podatkową może okazać się niekorzystne. Dlatego też w takiej sytuacji warto zastanowić się nad opodatkowaniem za pomocą podatku liniowego.

Drugi próg podatkowy a wspólne rozliczanie z małżonkiem

Jeżeli dochód podatnika, który rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przekroczy drugi próg podatkowy, nadal może on odprowadzać podatek według stawki 17%.

Co do zasady, dopóki dochód podatnika nie przekroczy kwoty 85 528 zł, podlega opodatkowaniu według pierwszego progu podatkowego. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jeśli dochód przekroczy graniczną kwotę, a podatnik złoży oświadczenie o wspólnym rozliczaniu z małżonkiem, którego dochody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym, jego dochód nadal będzie podlegał opodatkowaniu 17% stawką.

Przy wspólnym rozliczeniu małżonków sumuje się ich dochody. Są one dzielone przez dwa, a następnie stosowana jest skala podatkowa. Wynik ten mnożony jest jeszcze przez dwa i wychodzi właściwa kwota podatku, od której można jeszcze odjąć ulgi podatkowe.
Podatnik musi pamiętać, że w sytuacji, gdy zaprzestanie wspólnego rozliczania z małżonkiem, powyższa zasada nie będzie miała już zastosowania. Wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął indywidualne rozliczanie, zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane są według warunków obowiązujących przy rozliczaniu na zasadach ogólnych.

Drugi próg podatkowy - od jakich kwot go liczyć?

Zaliczka na podatek dochodowy za pracowników a przekroczenie progu w trakcie miesiąca

Od 2020 roku zmienił się sposób obliczania zaliczki na poczet podatku dochodowego w momencie przekroczenia pierwszego progu podatkowego w trakcie miesiąca przez pracownika. Przed zmianą przepisów przedsiębiorca zobowiązany był obliczyć zaliczkę według 32-procentowej stawki od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył pierwszy próg podatkowy. Natomiast obecnie, przedsiębiorca oblicza w miesiącu przejścia pracownika na drugi próg podatkowy zaliczkę na podatek w sposób proporcjonalny tzn. do kwoty 85 528 zł obliczana jest zaliczka wg. 17-procentowej stopy podatku, powyżej kwoty limitu naliczany jest 32% podatek.

Progi podatkowe w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl monitoruje wysokość osiągniętego dochodu przez przedsiębiorcę w ciągu roku podatkowego. W przypadku, gdy podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych w danym okresie rozliczeniowym przekroczy dochód w wysokości 85 528 zł system automatycznie ustali wysokość podatku z uwzględnieniem stawek dla pierwszego i drugiego progu podatkowego.

Zaliczkę na podatek dochodowy w systemie wFirma.pl należy wygenerować w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK, gdzie należy wybrać właściwy okres.

Drugi próg podatkowy a zaliczka na podatek dochodowy

Jeżeli osiągnięty dochód w danym roku podatkowym przekroczy 85 528 zł system zastosuje stawkę podatku 17% w odniesieniu do tej kwoty. Natomiast nadwyżka uzyskanego dochodu zostanie opodatkowana stawką 32%, przeznaczoną dla drugiego progu podatkowego. Dodatkowo, system automatycznie przestanie odliczać kwotę zmniejszająca podatek. Szczegóły wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy można zobaczyć po kliknięciu na ZOBACZ SZCZEGÓŁY WYLICZENIA przy zaliczce na dany okres.

Drugi próg podatkowy - szczegóły zaliczki