Drugi próg podatkowy - od jakich kwot go liczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych powinni znać wysokość progów podatkowych, które obowiązują przy rozliczeniach z fiskusem. W ramach skali podatkowej występuje pierwszy oraz drugi próg podatkowy i to właśnie od nich zależy wysokość podatku, który należy odprowadzić do urzędu skarbowego.

Progi podatkowe w 2022 roku

Progi podatkowe w 2020 roku uległy zmianie bowiem obniżono stawkę podatku dochodowego dla pierwszego progu podatkowego, która obowiązuje dla dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2020 roku. W 2022 roku ustawodawca nie wprowadził kolejnych zmian w tym zakresie i utrzymał stawki podatku na tym samym poziomie. Wysokość stawek podatku dochodowego rozliczanego na zasadach ogólnych kształtuje się następująco:

  • 17% - pierwszy próg podatkowy,
  • 32% - drugi próg podatkowy.

Do końca 2021 roku pierwszy próg podatkowy przeznaczony jest dla podatników, których dochody w danym roku podatkowym nie były wyższe niż 85 528 zł, natomiast po przekroczeniu tej kwoty obowiązuje już drugi próg podatkowy.

Drugi próg podatkowy - od jakich kwot go liczyć?

Wraz z pakietem zmian ustaw w ramach Nowego Polskiego Ładu, od 2022 roku drugi próg podatkowy został podwyższony do kwoty 120.000 zł o czym więcej w artykule: Nowy Polski Ład a progi podatkowe – sprawdź zmiany.

Jak rozliczać drugi próg podatkowy od 2022 roku?

W przypadku przekroczenia w 2022 roku progu podatkowego, w który wynosi 120.000 zł przedsiębiorca zobowiązany jest do opodatkowania nadwyżki dochodu ponad ten limit 32% stawką podatku dochodowego. Nie traci on jednak możliwości skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek która jest stała i wynosi 5.100 zł.

Przykład 1.

Podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych, w 2022 roku uzyskał dochód w wysokości 150 000 zł. Jaki podatek będzie musiał zapłacić?

Dochód podatnika do kwoty 85 528 zł będzie opodatkowany pierwszym progiem podatkowym:

120 000 zł * 17% - 5 100 = 15 300 zł

Natomiast nadwyżka dochodu ponad kwotę graniczną z pierwszego progu będzie opodatkowana za pomocą drugiego progu podatkowego:

150 000 zł - 120 000 zł = 30 000 zł

30 000 zł * 32% = 9 600 zł

Podatnik zapłaci podatek w wysokości: 15 300 zł + 9 600 zł = 24 900 zł.

Drugi próg podatkowy a wspólne rozliczanie z małżonkiem

Jeżeli dochód podatnika, który rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przekroczy drugi próg podatkowy, nadal może on odprowadzać podatek według stawki 17%.

Co do zasady, dopóki dochód podatnika nie przekroczy kwoty 120 000 zł, podlega opodatkowaniu według pierwszego progu podatkowego. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jeśli dochód przekroczy graniczną kwotę, a podatnik złoży oświadczenie o wspólnym rozliczaniu z małżonkiem, którego dochody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym, jego dochód nadal będzie podlegał opodatkowaniu 17% stawką. W przypadku rozliczania się z małżonkiem przy jednoczesnym prowadzeniu działalności z ulgi tej korzysta się co do zasady w zeznaniu rocznym.

Przy wspólnym rozliczeniu małżonków sumuje się ich dochody. Są one dzielone przez dwa, a następnie stosowana jest skala podatkowa. Wynik ten mnożony jest jeszcze przez dwa i wychodzi właściwa kwota podatku, od której można jeszcze odjąć ulgi podatkowe.

Podatnik musi pamiętać, że w sytuacji, gdy zaprzestanie wspólnego rozliczania z małżonkiem, powyższa zasada nie będzie miała już zastosowania. Wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął indywidualne rozliczanie, zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane są według warunków obowiązujących przy rozliczaniu na zasadach ogólnych.

Zaliczka na podatek dochodowy za pracowników a przekroczenie progu w trakcie miesiąca

Od 2020 roku zmienił się sposób obliczania zaliczki na poczet podatku dochodowego w momencie przekroczenia pierwszego progu podatkowego w trakcie miesiąca przez pracownika. Przed zmianą przepisów przedsiębiorca zobowiązany był obliczyć zaliczkę według 32-procentowej stawki od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył pierwszy próg podatkowy. Natomiast obecnie, przedsiębiorca oblicza w miesiącu przejścia pracownika na drugi próg podatkowy zaliczkę na podatek w sposób proporcjonalny tzn. do kwoty 120 000 zł obliczana jest zaliczka wg. 17-procentowej stopy podatku, powyżej kwoty limitu naliczany jest 32% podatek.

Progi podatkowe w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl monitoruje wysokość osiągniętego dochodu przez przedsiębiorcę w ciągu roku podatkowego. W przypadku, gdy podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych w danym okresie rozliczeniowym przekroczy dochód w wysokości 120 000 zł system automatycznie ustali wysokość podatku z uwzględnieniem stawek dla pierwszego i drugiego progu podatkowego.

Zaliczkę na podatek dochodowy w systemie wFirma.pl należy wygenerować w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK, gdzie należy wybrać właściwy okres.

Drugi próg podatkowy a zaliczka na podatek dochodowy

Jeżeli osiągnięty dochód w danym roku podatkowym przekroczy 120 000 zł system zastosuje stawkę podatku 17% w odniesieniu do tej kwoty. Natomiast nadwyżka uzyskanego dochodu zostanie opodatkowana stawką 32%, przeznaczoną dla drugiego progu podatkowego. Szczegóły wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy można zobaczyć po kliknięciu na ZOBACZ SZCZEGÓŁY WYLICZENIA przy zaliczce na dany okres.

Drugi próg podatkowy - szczegóły zaliczki

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów