Drugi próg podatkowy - od jakich kwot go liczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych powinni znać wysokość progów podatkowych, które obowiązują przy rozliczeniach z fiskusem. W ramach skali podatkowej występuje pierwszy oraz drugi próg podatkowy i to właśnie od nich zależy wysokość podatku, który należy odprowadzić do urzędu skarbowego.

Progi podatkowe w 2022 roku

Progi podatkowe w 2020 roku uległy zmianie bowiem obniżono stawkę podatku dochodowego dla pierwszego progu podatkowego, która obowiązuje dla dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2020 roku. W 2022 roku ustawodawca wprowadził kolejne zmian w tym zakresie i obniżył stawkę podatku w I progu podatkowym z 17% na 12%. Wysokość stawek podatku dochodowego rozliczanego na zasadach ogólnych kształtuje się następująco:

  • 17% - pierwszy próg podatkowy (do 30 czerwca 2022 r.) i 12% od 1 lipca 2022 r.
  • 32% - drugi próg podatkowy.

Wraz z pakietem zmian ustaw w ramach Nowego Polskiego Ładu, od 2022 roku drugi próg podatkowy został podwyższony do kwoty 120.000 zł o czym więcej w artykule: Nowy Polski Ład a progi podatkowe – sprawdź zmiany.

Jak rozliczać drugi próg podatkowy od 2022 roku?

W przypadku przekroczenia w 2022 roku progu podatkowego, w który wynosi 120.000 zł przedsiębiorca zobowiązany jest do opodatkowania nadwyżki dochodu ponad ten limit 32% stawką podatku dochodowego. Nie traci on jednak możliwości skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek. 

Przykład 1.

Podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych, w 2022 roku uzyskał dochód w wysokości 150 000 zł. Jaki podatek będzie musiał zapłacić?

120 000 zł * 12% - 3 600 = 10 800 zł

Natomiast nadwyżka dochodu ponad kwotę graniczną z pierwszego progu będzie opodatkowana za pomocą drugiego progu podatkowego:

150 000 zł - 120 000 zł = 30 000 zł

30 000 zł * 32% = 9 600 zł

Podatnik zapłaci podatek w wysokości: 10 800 zł + 9 600 zł = 20 400 zł.

Drugi próg podatkowy a wspólne rozliczanie z małżonkiem

Jeżeli dochód podatnika, który rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przekroczy drugi próg podatkowy, nadal może on odprowadzać podatek według stawki 12%.

Co do zasady, dopóki dochód podatnika nie przekroczy kwoty 120 000 zł, podlega opodatkowaniu według pierwszego progu podatkowego. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jeśli dochód przekroczy graniczną kwotę, a podatnik złoży oświadczenie o wspólnym rozliczaniu z małżonkiem, którego dochody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym, jego dochód nadal będzie podlegał opodatkowaniu 12% stawką. W przypadku rozliczania się z małżonkiem przy jednoczesnym prowadzeniu działalności z ulgi tej korzysta się co do zasady w zeznaniu rocznym.

Przy wspólnym rozliczeniu małżonków sumuje się ich dochody. Są one dzielone przez dwa, a następnie stosowana jest skala podatkowa. Wynik ten mnożony jest jeszcze przez dwa i wychodzi właściwa kwota podatku, od której można jeszcze odjąć ulgi podatkowe.

Podatnik musi pamiętać, że w sytuacji, gdy zaprzestanie wspólnego rozliczania z małżonkiem, powyższa zasada nie będzie miała już zastosowania. Wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął indywidualne rozliczanie, zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane są według warunków obowiązujących przy rozliczaniu na zasadach ogólnych.

Zaliczka na podatek dochodowy za pracowników a przekroczenie progu w trakcie miesiąca

Od 2020 roku zmienił się sposób obliczania zaliczki na poczet podatku dochodowego w momencie przekroczenia pierwszego progu podatkowego w trakcie miesiąca przez pracownika. Przed zmianą przepisów przedsiębiorca zobowiązany był obliczyć zaliczkę według 32-procentowej stawki od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył pierwszy próg podatkowy. Natomiast obecnie, przedsiębiorca oblicza w miesiącu przejścia pracownika na drugi próg podatkowy zaliczkę na podatek w sposób proporcjonalny tzn. do kwoty 120 000 zł obliczana jest zaliczka wg. 12-procentowej stopy podatku, powyżej kwoty limitu naliczany jest 32% podatek.

Progi podatkowe w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl monitoruje wysokość osiągniętego dochodu przez przedsiębiorcę w ciągu roku podatkowego. W przypadku, gdy podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych w danym okresie rozliczeniowym przekroczy dochód w wysokości 120 000 zł system automatycznie ustali wysokość podatku z uwzględnieniem stawek dla pierwszego i drugiego progu podatkowego.

Zaliczkę na podatek dochodowy w systemie wFirma.pl należy wygenerować w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK, gdzie należy wybrać właściwy okres.

Jeżeli osiągnięty dochód w danym roku podatkowym przekroczy 120 000 zł system zastosuje stawkę podatku 12% w odniesieniu do tej kwoty. Natomiast nadwyżka uzyskanego dochodu zostanie opodatkowana stawką 32%, przeznaczoną dla drugiego progu podatkowego. Szczegóły wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy można zobaczyć po kliknięciu na ZOBACZ SZCZEGÓŁY WYLICZENIA przy zaliczce na dany okres.

drugi próg podatkowy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów