Poradnik Przedsiębiorcy

Przekroczenie progu a zaliczka na podatek dochodowy pracownika

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przekroczył próg podatkowy, od którego należy pobierać zaliczki w wyższej wysokości. Od kiedy powinnam pobierać mu zaliczkę w wyższej wysokości ze względu na przekroczenie progu?

Alicja, Ustronie Morskie

Próg podatkowy – co to jest?

W celu obliczenia podatku dochodowego, który powinien zapłacić podatnik do US, wykorzystywana jest skala podatkowa. Skalą podatkową nazywamy wzór, na podstawie którego wyznacza się kwoty (podstawę do opodatkowania), które zostaną objęte danym podatkiem.

Dochód będący podstawą do opodatkowania osiągnięty w ciągu roku nieprzekraczający kwoty 85 528 zł objęty jest podatkiem w wysokości 17%. Kwota 85 528 zł określa limit pierwszego progu podatkowego.

Drugi próg podatkowy odnosi się do dochodów osiągniętych w ciągu jednego roku podatkowego przekraczających limit 85 528 zł. Dla tych dochodów przewidziany jest podatek w wysokości 32%.

Poniższa tabela przedstawia obecnie obowiązującą skalę podatkową.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85528

 

14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Przekroczenie progu podatkowego od 2020 roku

Rok 2020 niesie ze sobą kolejne zmiany podatkowe. Już od 1 stycznia tego roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które zmieniają zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego w miesiącu, w którym występuje przekroczenie progu podatkowego.

Do 2019 roku włącznie zaliczki na podatek od stycznia do grudnia za dany rok wynosiły:

  1. za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, tj. w 2019 r. kwotę 85 528 zł – 18% lub 17,75% lub 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
  2. za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył 85 528 zł – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Natomiast od 2020 roku w miesiącu przekroczenia pierwszego progu podatkowego należy obliczyć zaliczkę na podatek proporcjonalnie. Za wynagrodzenie mieszczące się w limicie pierwszego progu odprowadza się podatek w wysokości 17%, natomiast od wynagrodzenia powyżej tego limitu należy odprowadzić podatek wynoszący 32%.

Zmianie ulegają wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu, w którym dochodzi do przekroczenia pierwszego progu.

Wyliczenie podatku dochodowego

W celu wyliczenia podatku dochodowego należy najpierw określić kwotę podstawy opodatkowania.

Podstawa opodatkowania wyznaczana jest zgodnie ze wzorem:

wynagrodzenie brutto - koszty uzyskania przychodu przez pracownika (250 zł lub 300 zł) - kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika (tzn. 13,71% z wynagrodzenia brutto).

Przykład 1.

Pracownik w roku 2020 będzie osiągał wynagrodzenie w wysokości 20 000 zł brutto/miesiąc.

20 000 zł - 250 zł - (20 000 zł * 13,71%) = 17 008 zł.

Podstawa do opodatkowania jest równa kwocie 17 008 zł.

Przekroczenie progu podatkowego – kiedy do niego dochodzi?

W celu określenia przekroczenia pierwszego progu podatkowego należy przeanalizować kwoty dochodu liczonego w sposób narastający.

Przykład 2.

Pracownik osiągający przychody w wysokości 20 000 zł.

Styczeń: 20 000 - 250 zł - (20 000 * 13,71%) = 17 008 zł.

Luty: 40 000 - 250 - 250 - (40 000 *13,71%) = 34 016 zł.

itd.

miesiąc

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

kwota wynagrodzenia brutto

20 000 zł

40 000 zł

60 000 zł

80 000 zł

100 000 zł

120 000 zł

podstawa do opodatkowania

17 008 zł

34 016 zł

51 024 zł

68 032 zł

85 040 zł

102 048 zł

 
Przekroczenie progu podatkowego pierwszego będzie miało miejsce w czerwcu 2020 roku.

Wyliczenie kwoty podatku

Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od dochodów przekraczających w danych roku podatkowym limit pierwszego progu, składać się będzie z trzech etapów:

  1. za miesiące, w których dochody podatników uzyskane od początku roku w danym przedsiębiorstwie nie przekroczyły limitu pierwszego progu podatkowego – zaliczki wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
  2. za miesiąc, w którym dochody podatników uzyskane od początku roku w danym przedsiębiorstwie przekroczyły pierwszy próg podatkowy:
    • zaliczka wynosi 17% od tej części dochodów uzyskanych w tym miesiącu, które nie przekroczyły kwoty 85 528 zł,
    • 32% od nadwyżki ponad kwotę limitu pierwszego progu podatkowego

3. za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w punkcie 2. – zaliczki wynoszą 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Przykład 3.

Przekroczenie progu podatkowego miało miejsce w czerwcu 2020 roku u pracownika zarabiającego 20 000 zł brutto na miesiąc. W związku z powyższym za czerwiec płatnik będzie zobowiązany wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w sposób proporcjonalny.

102 048 zł (dochód liczony narastająco osiągnięty w czerwcu) - 85 528 zł (limit 1 progu podatkowego) = 16 520 zł.

Pracownik osiągnął w czerwcu 16 520 zł dochodu, który należy opodatkować stopą 32%.

17 008 zł (podstawa opodatkowania za jeden miesiąc) - 16 520 zł (dochód ponad limit w czerwcu) = 488 zł.

Natomiast kwotę 488 zł należy opodatkować stopą 17%.

Wyliczenie zaliczki na podatek (20 000 zł brutto wynagrodzenia, podstawowe koszty uzyskania przychodu):

Składki ZUS:

20 000 zł x 13,71% = 2742 zł.

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego:

20 000 zł - 2742 zł = 17 258 zł.

Składka zdrowotna:

17 258 zł * 9% = 1 553,22 zł.

Składka zdrowotna do odliczenia:

17 258 zł x 7,75% = 1 337,50 zł.

Podatek:

488 zł * 17% = 82,96 zł.

16 520 zł * 32% = 5 286,40 zł.

Zaliczka na podatek po odliczeniu składki zdrowotnej 7,75% i ulgi podatkowej:

82,96 zł - 43,76 + 5 286,40 zł - 0 zł - 1 337,50 zł = 3 988,10 zł ~ 3 988 zł.

Od lipca płatnik powinien potrącać podatek od wynagrodzenia w wysokości 32%. Przy wyliczaniu zaliczki na podatek nie potrąca się ulgi podatkowej.

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników powinien pilnować momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego przez pracowników osiągających wysokie dochody. Konsekwencją nieodprowadzania wyższego podatku będzie przymus rozliczenia niedopłat w rocznym rozliczeniu podatkowym.