0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przekroczenie progu a zaliczka na podatek dochodowy pracownika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przekroczył próg podatkowy, od którego należy pobierać zaliczki w wyższej wysokości. Od kiedy powinnam pobierać mu zaliczkę w wyższej wysokości ze względu na przekroczenie progu?

 

Alicja, Ustronie Morskie 

W celu obliczenia podatku dochodowego, który powinien zapłacić podatnik do US, wykorzystywana jest skala podatkowa. Skalą podatkową nazywamy wzór, na podstawie którego wyznacza się kwoty (podstawę do opodatkowania) objęte określoną stawką podatku dochodowego - 12% lub 32%.

Próg podatkowy – co to jest?

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy podatkowe tzw. Nowy Ład. Wprowadziły one m.in. wyższą kwotę I progu podatkowego. Kwota ta wzrosła z 85 528 zł (obowiązującej do końca 2021 r.) do 120 000 zł (obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.). Od 1 czerwca 2022 roku stawka podatku z 17% zmniejszyła się na 12%.

Dochód będący podstawą do opodatkowania osiągnięty w ciągu roku nieprzekraczający kwoty 120 000 zł objęty jest podatkiem w wysokości 12%. Kwota 120 000 zł określa limit pierwszego progu podatkowego.

Drugi próg podatkowy odnosi się do dochodów osiągniętych w ciągu jednego roku podatkowego przekraczających limit 120 000 zł. Dla tych dochodów przewidziany jest podatek w wysokości 32%.

Poniższa tabela przedstawia obecnie obowiązującą skalę podatkową - po zmianach od 1 lipca 2022 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

120 000

12%

17% minus kwota zmniejszająca 3 600 zł

120 000

 

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Skala podatkowa obowiązująca do końca 2021 roku przedstawia tabela:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł 

Przekroczenie progu podatkowego

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w miesiącu przekroczenia pierwszego progu podatkowego należy obliczyć zaliczkę na podatek proporcjonalnie. Za wynagrodzenie mieszczące się w limicie pierwszego progu odprowadza się podatek w wysokości 12%, natomiast od wynagrodzenia powyżej tego limitu należy odprowadzić podatek wynoszący 32%.

Zmianie ulegają wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu, w którym dochodzi do przekroczenia pierwszego progu.

Wyliczenie podatku dochodowego 

W celu wyliczenia podatku dochodowego należy najpierw określić kwotę podstawy opodatkowania.

Podstawa opodatkowania wyznaczana jest zgodnie ze wzorem:

wynagrodzenie brutto - koszty uzyskania przychodu przez pracownika (250 zł lub 300 zł) - kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika (tzn. 13,71% z wynagrodzenia brutto).

Przykład 1.

Pracownik w roku 2023 osiąga wynagrodzenie w wysokości 35 000 zł brutto/miesiąc.

35 000 zł - 250 zł - (35 000 zł x 13,71%) = 29 951,50 zł

Podstawa do opodatkowania jest równa kwocie 29 951,50 zł.

Przekroczenie progu podatkowego – kiedy do niego dochodzi?

W celu określenia przekroczenia pierwszego progu podatkowego należy przeanalizować kwoty dochodu liczonego w sposób narastający.

Przykład 2.

Pracownik osiągający przychody w wysokości 35 000 zł.

Styczeń: 35 000 zł - 250 zł - (35 000 zł x 13,71%) = 29 951,50 zł.

Luty: 70 000 zł - 250 zł - 250 zł - (70 000 zł x 13,71%) = 55 903 zł.

itd.

miesiąc

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

kwota wynagrodzenia brutto

35 000 zł

70 000 zł

105 000 zł

140 000 zł

175 000 zł

podstawa do opodatkowania

29 951,50 zł

59 903 zł

89 854,50 zł

119 806 zł

149 757,50 zł

Przekroczenie progu podatkowego pierwszego będzie miało miejsce w maju 2023 roku.

Wyliczenie kwoty podatku

Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od dochodów przekraczających w danych roku podatkowym limit pierwszego progu, składać się będzie z trzech etapów:

  1. za miesiące, w których dochody podatników uzyskane od początku roku w danym przedsiębiorstwie nie przekroczyły limitu pierwszego progu podatkowego – zaliczki wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
  2. za miesiąc, w którym dochody podatników uzyskane od początku roku w danym przedsiębiorstwie przekroczyły pierwszy próg podatkowy:
    • zaliczka wynosi 12% od tej części dochodów uzyskanych w tym miesiącu, które nie przekroczyły kwoty 120 000 zł,
    • 32% od nadwyżki ponad kwotę limitu pierwszego progu podatkowego
  3. za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w punkcie 2. – zaliczki wynoszą 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Przykład 3.

Przekroczenie progu podatkowego ma miejsce w sierpniu 2023 roku u pracownika zarabiającego 35 000 zł brutto na miesiąc. W związku z powyższym za maj płatnik będzie zobowiązany wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w sposób proporcjonalny.

126 450,50 zł (dochód liczony narastająco osiągnięty w sierpniu) - 120 000 zł (limit 1 progu podatkowego) = 6 450,50 zł.

Pracownik osiągnął w sierpniu 6 450,50 zł dochodu, który należy opodatkować stopą 32%.

29 951,50 zł (podstawa opodatkowania za jeden miesiąc) - 6 450,50 zł (dochód ponad limit w czerwcu) = 23 501 zł.

Natomiast kwotę 23 501 zł należy opodatkować stopą 12%.

Wyliczenie zaliczki na podatek (35 000 zł brutto wynagrodzenia, podstawowe koszty uzyskania przychodu):

1) Składki ZUS: 35 000 zł x 13,71% = 4 798,50 zł.

2) Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego: 35 000 zł - 4 798,50 zł = 30 201,50 zł.

3) Składka zdrowotna: 30 201,50 zł x 9% = 2 718,14 zł

4) Podatek:

  • 23 501 x 12% = 2 820,12 zł.
  • 6 450,50 zł x 32% = 2 064,16 zł.

5) Zaliczka na podatek po odliczeniu ulgi podatkowej:

2 820,12 zł + 2 064,16 zł - 300,00 zł = 4 584,28  zł ~ 4 584,00 zł

Od września płatnik powinien potrącać podatek od wynagrodzenia w wysokości 32%. 

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników powinien pilnować momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego przez pracowników osiągających wysokie dochody. Konsekwencją nieodprowadzania wyższego podatku będzie przymus rozliczenia niedopłat w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów