Poradnik Przedsiębiorcy

Przekroczenie progu a zaliczka na podatek dochodowy pracownika

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przekroczył próg podatkowy, od którego należy pobierać zaliczki w wyższej wysokości. Od kiedy powinnam pobierać mu zaliczkę w wyższej wysokości? Czy możliwe jest stosowanie stawki 18% w sytuacji, gdy rozlicza się on z małżonkiem w zeznaniu rocznym?

                                                                                                    Alicja, Ustronie Morskie

 

W miesiącu, w którym występuje przekroczenie progu podatkowego, nie pobiera się wyższej zaliczki - dopiero w następnym miesiącu oblicza się zaliczkę na podatek według wyższej stawki.

Gdy pracownik będzie rozliczał się wspólnie i złoży stosowne oświadczenie, możliwe jest stosowanie stawki 18%. Sposób ustalania zaliczek na podatek określony został w art. 32 ustawy o PIT. Zaliczki na podatek od stycznia do grudnia wynoszą:

  1. za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, tj. w 2019 r. kwotę 85 528 zł - 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,

  1. za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył 85 528 zł - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Pracodawca pobiera zaliczkę według stawki 18%. Od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód pracownika przekroczył pierwszy próg skali podatkowej, pracodawca potrąca zaliczkę według stawki 32%. Oznacza to, że pracodawca nie powinien pobierać wyższej zaliczki już od pierwszej złotówki, która przekroczyła pierwszy próg. Niezależnie od tego, o ile został w danym miesiącu przekroczony pierwszy próg skali podatkowej, zaliczkę według stawki 32% pracodawca pobierze dopiero od następnego miesiąca. Taki sposób potrącania zaliczek powoduje powstawanie różnicy między podatkiem obliczonym i pobranym przez pracodawcę a podatkiem obliczonym od sumy dochodów w zeznaniu rocznym.

Przykład 1.

Pracownik miał pobieraną zaliczkę na podatek według zasad ogólnych 18%. W lipcu wystąpiło przekroczenie progu 85.528 zł. W takiej sytuacji zaliczkę za lipiec należy pobrać według stawki 18%, a zaliczki od sierpnia będą podlegały opodatkowaniu według stawki 32%.

W niektórych sytuacjach mimo przekroczenia pierwszego progu podatkowego możliwe jest stosowanie 18% stawki podatku. Podstawą zastosowania takiej stawki podatku jest złożenie pracodawcy oświadczenia, że za dany rok pracownik zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Jeżeli przewidywane określone w oświadczeniu dochody pracownika przekroczą 85 528 zł, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Pracodawcy, którym pracownik złożył takie oświadczenie, pobierają podatek we wskazany sposób, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ono złożone. Oświadczenie to obowiązuje tylko w roku podatkowym, w którym zostało złożone.

W przypadku gdy pracownik przestanie spełniać warunki do ustalania zaliczek według niższej stawki podatku, zobowiązany jest poinformować o tym pracodawcę, który od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania takiej informacji powinien pobierać zaliczkę na podatek według 32% stawki podatku.

Stanowisko takie potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB4/415-1044/14-2/JK2, z 12 marca 2015 r., gdzie możemy przeczytać:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca złożył oświadczenie wynikające z art. 32 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostało zastosowane przez płatnika przy na obliczaniu i odprowadzaniu zaliczek na poczet podatku dochodowego od osiągniętego dochodu, stosując zaniżoną 18% stawkę podatku dochodowego.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że płatnik Wnioskodawcy prawidłowo postąpił przy obliczaniu i odprowadzaniu zaliczki na poczet podatku dochodowego od osiągniętego dochodu, stosując zaniżoną 18% stawkę podatku dochodowego, ponieważ był zobowiązany do uwzględnienia złożonego przez Wnioskodawcę oświadczenia na podstawie art. 32 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt posiadania wiedzy przez płatnika na temat wysokości uzyskiwanych dochodów przez Wnioskodawcę i jego małżonki oraz dostęp do dokumentacji księgowej i podatkowej nie zobowiązywał płatnika do zastosowania stawki 32% przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Wnioskodawca sam powinien złożyć płatnikowi informację o zmianie stanu upoważniającego do obniżki zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.