Poradnik Przedsiębiorcy

Preferencyjne stawki ZUS - kto nie może z nich skorzystać?

Opłacanie składek na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a raczej ich wysokość, często budzi trwogę wśród przedsiębiorców. Zakładając po raz pierwszy działalność gospodarczą, mogą oni jednak skorzystać z pewnego przywileju i płacić preferencyjne stawki ZUS. W jakich konkretnie sytuacjach przysługuje taki przywilej i jakie warunki należy spełnić? 

Preferencyjne stawki ZUS dla nowych firm

Osobom rozpoczynającym prowadzenie jednoosobowej działalności ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przez okres pierwszych 24 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym rozpoczęto wykonywanie działalności lub zakończyła się ulga na start, zapewnia tzw. preferencyjne stawki ZUS. Dla osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, ma to niemałe znaczenie, ponieważ dzięki możliwości opłacania obniżonych stawek, płacą zasadniczo mniej na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo korzystający z preferencyjnych stawek ZUS nie mają obowiązku opłacania Funduszu Pracy.

Preferencyjne stawki ZUS nie mają zastosowania w przypadku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do końca 2021 roku każdy przedsiębiorca opłaca tę składkę od tej samej podstawy, czyli od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Od 2022 roku sposób naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz sposób jej wysokość będzie uzależniona od formy opodatkowania.

Zawieszenia działalności gospodarczej nie przerywa biegu ulgowego ZUS-u, który wynosi 24 miesiące.

Wysokość preferencyjnych stawek ZUS

Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności obowiązkowo podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tylko ubezpieczenie chorobowe ma dla przedsiębiorcy charakter dobrowolny.

Przedsiębiorcy, którzy mają prawo opłacać preferencyjne stawki ZUS, mogą opłacać składki od zadeklarowanej indywidualnie kwoty, z zastrzeżeniem dolnego limitu. Ustalona podstawa opłacanych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Poniżej zestawienie wysokości składek dla nowych firm:

Preferencyjne minimalne składki społeczne

2021 rok

2022 rok

Podstawa wymiaru składek

840 zł

903 zł

Emerytalne

163,97 zł

176,27 zł

Rentowe

67,20 zł

72,24 zł

Chorobowe

20,58 zł

22,12 zł

Wypadkowe

14,03 zł

15,08 zł

Razem

265,78 zł

285,71 zł

Komu nie przysługują preferencyjne stawki ZUS?

Preferencyjne stawki ZUS nie przysługują osobom rozpoczynającym działalność na podstawie przepisów ustawy o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Z obniżonych składek nie skorzystają więc przedsiębiorcy, którzy po założeniu działalności będą wykonywali czynności na rzecz byłego pracodawcy, z którym łączył ich stosunek pracy (umowa o pracę) lub spółdzielczy stosunek pracy w ciągu ostatnich dwóch lat od założenia działalności.

Preferencyjne składki ZUS przysługują przedsiębiorcom, którzy w ramach firmy wykonują pracę na rzecz byłego zleceniodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wykonywali pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia.

Preferencyjne stawki ZUS - kto jeszcze nie może skorzystać?

Dodatkowo należy pamiętać, że preferencyjne stawki ZUS nie będą również przysługiwały osobom współpracującym przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, mimo że składki osób współpracujących płacone są na podobnych zasadach co osób prowadzących działalność.

Z preferencyjnych stawek ZUS nie mogą również skorzystać: wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także twórcy i artyści.