0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz PIT-36L z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Koniec roku wiąże się z koniecznością rozliczenia z urzędem skarbowym. Każda osoba, która w danym roku podatkowym zarobiła choć złotówkę, zobowiązana jest złożyć roczną deklarację rozliczeniową. W przypadku osiągania przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym do urzędu skarbowego należy złożyć PIT-36L.

PIT-36L - podatek liniowy

Opodatkowanie podatkiem liniowym opłacalne jest głównie dla podatników, którzy osiągają wysokie dochody roczne. Wynika to z faktu, że przy tej formie opodatkowania obowiązuje stała stawka podatku. Podczas opodatkowania liniowego zawsze stosuje się stawkę podatku wynoszącą 19% - bez względu na wielkość dochodu.

W podatku liniowym nie występuje pojęcie kwoty wolnej od podatku, dlatego do zapłaty podatku co do zasady zobowiązuje już pierwsza zarobiona złotówka. Dodatkowo podmiot rozliczający się zgodnie z zasadami podatku liniowego nie może skorzystać z większości ulg i odliczeń podatkowych.

Dla kogo podatek liniowy?

Opodatkowanie przychodów podatkiem liniowym przysługuje podatnikom, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz zadeklarują wybór tej formy rozliczania podatku dochodowego. W tym celu do 20 stycznia roku, w którym podatnik zamierza stosować opodatkowanie liniowe powinien złożyć w urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie. Jeżeli podatnik w roku poprzednim dokonał wyboru opodatkowania w formie podatku liniowego i zamierza nadal z niego korzystać, to w następnym roku nie musi składać ponownie zgłoszenia o wyborze tej formy opodatkowania. Składa je jedynie w przypadku rezygnacji z danego rodzaju opodatkowania.

Brak oświadczenia nie podlega uzupełnieniu, a w ciągu roku podatkowego zmiana formy opodatkowania jest już niemożliwa.

Podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, wyboru opodatkowania podatkiem liniowym dokonują na formularzu CEiDG-1.

Nie ma możliwości, by podatnik korzystający z podatku liniowego uzyskiwał w ramach działalności gospodarczej także przychody opodatkowane według skali podatkowej.

Ta forma opodatkowania dotyczy bowiem wszystkich rodzajów działalności prowadzonych przez podatnika, które są regulowane ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Usługi dla byłego pracodawcy 

Z podatku liniowego nie skorzystają podatnicy, którzy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej osiągnęli przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy Ma to jednak miejsce w sytuacji, gdy usługi te odpowiadają czynnościom, które podatnik lub wspólnik wykonywał lub wykonuje w ramach umowy o pracę. Jednakże może już skorzystać z tej formy rozliczeń w następnym roku po ustaniu stosunku pracy.

 

W przypadku osiągnięcia tego typu przychodów podmiot traci prawo do opłacania podatku liniowego oraz zobowiązany jest wpłacać zaliczki według zasad ogólnych (progresywnej skali podatkowej), od dochodu osiągniętego od początku roku (wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek).

PIT-36L - kiedy i gdzie złożyć?

Zeznanie roczne PIT-36L należy złożyć  do urzędu skarbowego właściwego pod względem podatku dochodowego  w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja będzie składana

Przysługujące odliczenia w PIT-36L

W przypadku opodatkowania  podatkiem liniowym podatnik może odliczyć od dochodu wyłącznie zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, natomiast od ustalonego podatku zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne lub ulgę dla osób osiągających dochody za granicą, czyli z tzw. ulgę abolicyjną.

Podatek liniowy pozwala także na pomniejszenie wartości przychodu poprzez rozliczenie kosztów jego uzyskania.

Warto również zaznaczyć, że podatnik składający PIT-36L (a więc opodatkowany podatkiem liniowym) może przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

PIT-36L a wspólne rozliczenie z małżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko

PIT-36L pozbawia prawa do wspólnego rozliczenia  się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Warto zaznaczyć, że nie jest to możliwe, nawet jeżeli tylko część przychodów małżonka lub osoby samotnie wychowującej dziecko opodatkowana jest podatkiem liniowym, a pozostałe przychody rozliczane są np. na PIT-37.

Starta z lat ubiegłych w PIT-36L

Składając PIT-36L, podatnik może rozliczać stratę z lat ubiegłych. Uzyskany w roku podatkowym dochód można pomniejszyć o straty z tego samego źródła przychodów poniesione w poprzednich pięciu latach podatkowych. Maksymalna wysokość odliczenia w jednym roku podatkowym nie może jednak przekroczyć 50% kwoty straty z danego roku podatkowego (straty z danych lat można sumować).

PIT-36L a przychody z innych źródeł

W PIT-36L należy wykazać przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo oraz opodatkowane liniowo przychody z działów specjalnej produkcji rolnej.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z innych źródeł, np. ze stosunku pracy, powinien rozliczyć je dodatkowo na formularzu PIT-37. Należy jednak pamiętać o braku możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub dzieckiem.

Do pobrania:

PIT-36L 2016.pdf
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów