0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wzór Umowa o przejęcie długu z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zobowiązanie polegające na przejęciu długu od dotychczasowego dłużnika zostało uregulowane w art. 519 i 520 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Zgodnie z dyspozycją tego przepisu osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony.

Przejęcie długu - zasady i forma

Instytucja przejęcia długu jest jedną z możliwości przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika. Zasadniczo przejęcie może nastąpić:

 • przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika, (oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron);
 • przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela (oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron i może być ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że przejemca długu jest niewypłacalny).

 

Warto wiedzieć!

“Wyłączona jest dopuszczalność umownego przystępowania do długu podatkowego” (wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt I CSK 485/11).

Jednym z kluczowych elementów powstania tego zobowiązania jest wyrażenie zgody na przejęcie długu. W praktyce każda ze stron umowy może wyznaczyć osobie, której zgoda jest potrzebna do osiągnięcia rezultatu przejęcia, odpowiedni termin do tego oświadczenia. Bezskuteczny upływ terminu jest poczytywany jako brak akceptacji.

W przypadku gdy skuteczność umowy o przejęcie długu uzależniona jest od zgody dłużnika, a ten jej nie wyraził, wówczas umowę uważa się za niezawartą.

Z kolei gdy zawarcie umowy warunkuje akceptacja wierzyciela, a ten zgody nie wyraził, potencjalny przejemca jest odpowiedzialny wobec dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia w przyszłości.

 

Ważne!

Zobowiązanie powinno być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności (ad solemnitatem). Dotyczy to także zgody wierzyciela na przejęcie długu.

 

Prawa przejemcy długu

Zgodnie z art. 524 k.c. przejmującemu dług przysługują przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które miał dotychczasowy dłużnik, z wyjątkiem zarzutu potrącenia z wierzytelności dotychczasowego dłużnika.

Jednakże przejemca nie może powoływać się względem wierzyciela na zarzuty wynikające z istniejącego między nim a dotychczasowym dłużnikiem stosunku prawnego, będącego podstawą prawną przejęcia długu.

Powyższa zasada nie ma zastosowania do zarzutów, o których wierzyciel już wiedział.

Z kolei gdy wierzytelność była zabezpieczona poręczeniem albo ograniczonym prawem rzeczowym (np. użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy hipoteka) ustanowionym przez osobę trzecią, poręczenie albo ograniczone prawo rzeczowe wygasa z chwilą przejęcia długu, chyba że poręczyciel lub osoba trzecia wyrazi zgodę na dalsze trwanie zabezpieczenia.

Przejęcie długu a cesja wierzytelności

Przejęcie długu

Przelew (cesja) wierzytelności

 • polega na na tym, że osoba trzecia  wstępuje  w miejsce dotychczasowego dłużnika, który zostaje z długu zwolniony,
 • przedmiotem umowy jest dług (określone świadczenie na rzecz wierzyciela),
 • dług może być istniejący albo przyszły (określony w umowie),
 • przejęcie długu nie powoduje zmiany treści stosunku zobowiązaniowego,
 • przejęcie długu może nastąpić w drodze umowy pomiędzy wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika albo w drodze umowy pomiędzy dotychczasowym dłużnikiem a osobą trzecią - za zgodą wierzyciela,
 • skutkiem przejęcie długu jest zmiana podmiotu zobowiązanego do spłacenia długu,
 • ważność zawartej umowy uzależniona jest od udzielenia zgody,
 • zgoda może zostać udzielona przed jak i po zawarciu umowy,
 • forma szczególna - pisemna pod rygorem nieważności.
 • polega na przeniesieniu wierzytelności w drodze umowy na osobę trzecią,
 • przedmiotem umowy jest wierzytelność (prawo, które przysługuje wierzycielowi do wymagania od dłużnika określonego świadczenia),
 • wierzytelność może być istniejąca albo przyszła (określona w umowie), dopuszcza się przelew przedawnionej, jednakże nie może wynikać z nieważnej umowy,
 • wierzytelność może być zabezpieczona hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym,
 • skutkiem zawarcia cesji jest to, że osoba trzecia wstępuje w prawa dotychczasowego wierzyciela,
 • cedent (ustępujący) musi powiadomić dłużnika o dokonanym przelewie,
 • brak wymaganej zgody dłużnika na przejęcie wierzytelności,
 • brak wymaganej szczególnej formy.

Elementy umowy o przejęcie długu

Strony umowy

Stronami umowy są wierzyciel oraz przejemca długu.

W wypadku osób fizycznych konieczne będzie podanie takich danych jak: ich imiona, nazwiska, daty urodzenia, adres zamieszkania, numer ewidencyjny dokumentów tożsamości (dowód, osobisty, paszport, ważna legitymacja studencka), opcjonalnie PESEL.

W razie prowadzenia działalności gospodarczej może być zawarty NIP strony.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Jeżeli wśród stron umowy występuje osoba prawna, konieczne będzie podanie adresu jej siedziby, numeru wpisu do KRS, NIP oraz osoby uprawnionej do reprezentacji.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest przejęcie długu. Warto dodać zapis mówiący o podstawie powstania tego długu np. wynika z zawartej pożyczki w określonym dniu oraz kopię umowy dodać jako załącznik.

Wyznaczenie terminu odpowiednio wierzycielowi albo dłużnikowi na wyrażenie zgody na przejęcie długu

Oświadczenie strony o przejęciu długu

Inne postanowienia

Strony w zasadzie mogą swobodnie kształtować umowę poprzez dodanie odpowiednich postanowień związanych z przejęciem długu np. odnośnie formie  dalszych porozumień w tym zakresie, rozwiązywania ewentualnych sporów itp.

Podpisy stron umowy

Należy dodać, że zmiana dłużnika nie wpływa w żadnym wypadku na samo zobowiązanie. Przejemca odpowiada w takim samym zakresie jak dotychczasowy dłużnik. Przejęcie długu nie stanowi także nowacji zobowiązania - nie jest umorzeniem dotychczasowego zobowiązania i nowym do spełnienia świadczenia. Najważniejszą kwestią jest, by zapis umowy o zwolnieniu dotychczasowego dłużnika był ostry i nie budził wątpliwości.

Możliwość przejęcia długu może być ograniczona w kilku sytuacjach. Mianowicie przejęcie długu nie jest możliwe np. w przypadku niewypłacalności osoby trzeciej, która zobowiązała się do przejęcia długu. Nie ma przy tym znaczenia, że niewypłacalność powstała po wyrażeniu zgody na przejęcie długu.

Do pobrania:

Umowa o przejęcie długu - wzór.pdf
Umowa o przejęcie długu - wzór.docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów