Poradnik Przedsiębiorcy

Rachunek do umowy zlecenia - wzór z omówieniem

Rachunek do umowy zlecenia wystawiany jest przez zleceniobiorcę po wykonaniu umowy na warunkach określonych w umowie. Obowiązek ten często przejmuje również zleceniodawca, przekazując jedynie zleceniobiorcy dokument do podpisu. Standardowo do umowy wystawiany jest jeden rachunek w dwóch egzemplarzach. Jednak w przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacane jest w transzach, stosowne jest wystawienie rachunku do umowy zlecenia do każdej wypłaty. Rachunek do umowy zlecenia powinien posiadać określone elementy.

Rachunek do umowy zlecenia - składki ZUS

Umowa zlecenie, z pewnymi wyjątkami, podlega oskładkowaniu. Zleceniobiorca powinien zatem określić, czy posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, który spowodowałby zbieg tytułów do ubezpieczeń. Jest to istotne, aby zleceniobiorca został prawidłowo zgłoszony do ubezpieczeń, a składki ZUS były prawidłowo naliczone. Rachunek do umowy zlecenia wyszczególnia wyłącznie składki płacone przez zleceniobiorcę, czyli potrącane z jego wynagrodzenia. W rachunku nie uwzględnia się składek, które z własnych środków finansuje zleceniodawca. 

Rachunek do umowy zlecenia - darmowy wzór do pobrania

Do pobrania:

pdf
Rachunek do umowy zlecenie - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Rachunek do umowy zlecenie - wzór.doc druk do ręcznego wypełnienia

Rachunek do umowy zlecenia - podstawowe elementy

Rachunek do umowy zlecenia powinien przede wszystkim określać:

  • jakiej umowy dotyczy - nr umowy oraz datę jej zawarcia,
  • strony umowy - dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy,
  • kwotę brutto wynagrodzenia,
  • składkę ZUS płatną przez zleceniobiorcę,
  • koszty uzyskania przychodu (20% lub w przypadku praw autorskich 50%),
  • zaliczkę na podatek dochodowy,
  • kwotę netto do wypłaty,
  • podpisy stron.

Nie ma wymogu, aby wystawiony rachunek miał formę papierową, a jego przesłanie może odbywać się również w formie elektronicznej. Według przepisów prawa podpisy stron umowy cywilnoprawnej na rachunkach nie są elementem koniecznym. Jednak podpisy mogą być niezbędne w celach dowodowych, ich brak może wiązać się z trudnościami w przypadku  sporu przed sądem. Dlatego rachunek do umowy zlecenia powinien być podpisany przez obie strony – zarówno przez wystawcę, jak i odbiorcę zlecenia. Jeżeli wynagrodzenie wypłacane jest w gotówce, na rachunku powinna znaleźć się adnotacja potwierdzająca otrzymanie zapłaty. W przypadku gdy wynagrodzenie ma zostać wypłacone w formie przelewu, na rachunku może znaleźć się nr konta bankowego zleceniobiorcy oraz informacja o terminie płatności 

Jeśli chcesz wyliczyć kwotę wynagrodzenia na umowie zleceniu warto skorzystać z kalkulatora umów zleceń.

Rachunek do umowy zlecenia - jak obliczyć wynagrodzenie do wypłaty?

Po ustaleniu obowiązku ubezpieczeniowego z tytułu umowy zlecenia (jakim składkom podlega zleceniobiorca), wynagrodzenie do wypłaty (netto) oblicza się według poniższych kroków (osoba bez innego zatrudnienia objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym).

KROK 1: określenie kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie umowy

500 zł

KROK 2: obliczenie składek ZUS od kwoty brutto:

składka emerytalna: 9,76% x kwota brutto : 9,76 x 500 zł = 48,80 zł

składka rentowa: 1,5% x kwota brutto: 1,5% x 500 zł = 7,50 zł

składka chorobowa: 2,45% x kwota brutto: 2,45% x 500 zł = 12,25 zł

Suma składek: 68,55 zł

KROK 3: obliczenie kosztów uzyskania przychodu:

20% lub 50% (prawa autorskie) z różnicy między kwotą brutto pomniejszoną o sumę składek z kroku 2

(500 zł - 68,55 zł) x 20% = 86,29 zł

KROK 4: obliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

a) składka zdrowotna do zapłaty (kwota brutto - suma składek z kroku 2) x 9%: (500 zł - 68,55 zł) x 9% = 38,83 zł

b) część składki zdrowotnej odliczana od podatku dochodowego (kwota brutto - suma składek z kroku 2) x 7,75%:

(500 zł - 68,55 zł) x 7,75% = 33,44 zł

KROK 5: ustalenie podstawy do opodatkowania:

kwota brutto - suma składek z kroku 2 - krok 3 (wynik należy zaokrąglić do pełnych złotych): 500 zł - 68,55 zł - 86,29 zł = 345 zł

KROK 6: obliczenie podatku dochodowego: krok 5 x 17% - krok 4b (wynik należy zaokrąglić do pełnych złotych): (345 zł x 17%) - 33,44 zł = 25 zł

KROK 7: kwota netto do wypłaty: kwota brutto - krok 2 - krok 4a - krok 6

500 zł - 68,55 zł - 38,83 zł - 25 zł = 367,62 zł 

Jeśli należność określona na umowie nie przekracza kwoty 200 zł, to od kwoty wynagrodzenia pobiera się jedynie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 17%. W takim przypadku przychodu nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu.