0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rachunek do umowy zlecenia 2023 r. - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Rachunek do umowy zlecenia wystawiany jest przez zleceniobiorcę po wykonaniu umowy na warunkach określonych w umowie. Obowiązek ten często przejmuje również zleceniodawca, przekazując jedynie zleceniobiorcy dokument do podpisu. Standardowo do umowy wystawiany jest jeden rachunek w dwóch egzemplarzach. Jednak w przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacane jest w transzach, stosowne jest wystawienie rachunku do umowy zlecenia do każdej wypłaty. Rachunek do umowy zlecenia powinien posiadać określone elementy.

Rachunek do umowy zlecenia 2023r. - darmowy wzór do pobrania

Do pobrania:

Rachunek do umowy zlecenie - wzór.pdf
Rachunek do umowy zlecenie - wzór.doc

Rachunek do umowy zlecenia - składki ZUS

Umowa zlecenie, z pewnymi wyjątkami, podlega oskładkowaniu. Zleceniobiorca powinien zatem określić, czy posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, który spowodowałby zbieg tytułów do ubezpieczeń. Jest to istotne, aby zleceniobiorca został prawidłowo zgłoszony do ubezpieczeń, a składki ZUS były prawidłowo naliczone. Rachunek do umowy zlecenia wyszczególnia wyłącznie składki płacone przez zleceniobiorcę, czyli potrącane z jego wynagrodzenia. W rachunku nie uwzględnia się składek, które z własnych środków finansuje zleceniodawca. 

Rachunek do umowy zlecenia - podatek

Zleceniodawca od należności wynikających z umów zlecenia zobowiązany jest pobrać zaliczkę, na podatek. Obliczając podstawę opodatkowania, przychód wynikający z takiej umowy płatnik zobowiązany jest pomniejszyć o koszty 20% lub 50%, ustalając je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki społeczne. Zleceniodawca, obliczając zaliczkę od przychodu pomniejszonego o koszty i składki społeczne, stosuje do ich opodatkowania najniższą stawkę podatku określoną w skali podatkowej, czyli 12%. Wyższą stawkę podatku, czyli 32%, może zastosować jedynie wówczas, gdy zleceniobiorca złoży mu wniosek o pobór zaliczki w tej wysokość. Co ważne od 2023 roku zleceniobiorca będzie mógł złożyć PIT-2, dzięki czemu zaliczka na podatek będzie pomniejszana o kwotę zmniejszającą podatek. Dodatkowo zleceniobiorca może skorzystać ze zwolnienia z podatku tj. ulgi dla młodych, a powrót, dla pracującego seniora i dla rodziców 4+. Więcej na temat: PIT-2 Nowy wzór PIT-2 (9) do pobrania z instrukcją wypełnienia

Należności z umów zlecenia mogą być także opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, ma on zastosowanie, gdy umowa zlecenia została zawarta na kwotę nieprzekraczającą 200 zł. Od takiej należności płatnik pdof pobiera podatek w wysokości 12% przychodu bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodów i potrącone składki społeczne.

Rachunek do umowy zlecenia - podstawowe elementy

Rachunek do umowy zlecenia powinien przede wszystkim określać:

 • jakiej umowy dotyczy - nr umowy oraz datę jej zawarcia,
 • strony umowy - dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy,
 • kwotę brutto wynagrodzenia,
 • składkę ZUS płatną przez zleceniobiorcę,
 • koszty uzyskania przychodu (20% lub w przypadku praw autorskich 50%),
 • zaliczkę na podatek dochodowy,
 • kwotę netto do wypłaty,
 • podpisy stron.

Nie ma wymogu, aby wystawiony rachunek miał formę papierową, a jego przesłanie może odbywać się również w formie elektronicznej. Według przepisów prawa podpisy stron umowy cywilnoprawnej na rachunkach nie są elementem koniecznym. Jednak podpisy mogą być niezbędne w celach dowodowych, ich brak może wiązać się z trudnościami w przypadku  sporu przed sądem. Dlatego rachunek do umowy zlecenia powinien być podpisany przez obie strony – zarówno przez wystawcę, jak i odbiorcę zlecenia. Jeżeli wynagrodzenie wypłacane jest w gotówce, na rachunku powinna znaleźć się adnotacja potwierdzająca otrzymanie zapłaty. W przypadku gdy wynagrodzenie ma zostać wypłacone w formie przelewu, na rachunku może znaleźć się nr konta bankowego zleceniobiorcy oraz informacja o terminie płatności.

Jeśli chcesz wyliczyć kwotę wynagrodzenia na umowie zleceniu warto skorzystać z kalkulatora umów zleceń.

Rachunek do umowy zlecenia - jak obliczyć wynagrodzenie do wypłaty?

Po ustaleniu obowiązku ubezpieczeniowego z tytułu umowy zlecenia (jakim składkom podlega zleceniobiorca), wynagrodzenie do wypłaty (netto) oblicza się według poniższych kroków (osoba bez innego zatrudnienia objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym).

Obliczenie kwoty wynagrodzenia zostanie przedstawione na przykładzie. Zgodnie z założeniami zleceniobiorca:

 • otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł
 • nie korzysta z ulgi zwalniającej go z PIT,
 • nie złożył wniosku o zaprzestanie poboru zaliczki,
 • nie jest uczestnikiem PPK,
 • podlega wszystkim obowiązkowym ubezpieczeniom oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu,
 • nie korzysta z kosztów autorskich.

KROK 1: określenie kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie umowy:

500 brutto zł

KROK 2: obliczenie składek ZUS od kwoty brutto:

składka emerytalna: 9,76% x kwota brutto: 9,76% x 500 zł = 48,80 zł

składka rentowa: 1,5% x kwota brutto: 1,5% x 500 zł = 7,50 zł

składka chorobowa: 2,45% x kwota brutto: 2,45% x 500 zł = 12,25 zł

Suma składek: 68,55 zł

KROK 3: obliczenie kosztów uzyskania przychodu:

20% lub 50% (prawa autorskie) z różnicy między kwotą brutto pomniejszoną o sumę składek z kroku 2

(500 zł - 68,55 zł) x 20% = 86,29 zł

KROK 4: obliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

składka zdrowotna do zapłaty (kwota brutto - suma składek z kroku 2) x 9%: (500 zł - 68,55 zł) x 9% = 38,83 zł

KROK 5: ustalenie podstawy do opodatkowania:

kwota brutto - suma składek z kroku 2 - krok 3 (wynik należy zaokrąglić do pełnych złotych): 500 zł - 68,55 zł - 86,29 zł = 345 zł

KROK 6: obliczenie podatku dochodowego: krok 5 x 12% (wynik należy zaokrąglić do pełnych złotych): (345 zł x 12%) = 41 zł

KROK 7: kwota netto do wypłaty: kwota brutto - krok 2 - krok 4a - krok 6

500 zł - 68,55 zł - 38,83 zł - 41 zł = 351,62 zł 

Jeśli należność określona na umowie nie przekracza kwoty 200 zł, to od kwoty wynagrodzenia pobiera się jedynie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12%. W takim przypadku przychodu nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu.

Sporządzenie rachunku do umowy zlecenie w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl pozwala na kompleksowe rozliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych, w tym również wystawienie rachunków do umowy zlecenie. Po wprowadzeniu danych pracownika i sporządzeniu dla niego umowy możliwe jest wygenerowanie rachunku do umowy możliwe jest w zakładce KADRY » RACHUNKI gdzie należy wybrać opcję DODAJ RACHUNEK.

Rachunek do umowy zlecenia - dodawanie

Po pojawieniu się okna można wprowadzić dane dotyczące przepracowanych godzin czy wynagrodzenia. Po zapisaniu zmian można wydrukować rachunek zaznaczając go i wybierając opcję DRUKUJ. Dokument zostanie pobrany na dysk komputera w formacie PDF.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów