Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące wypłacania wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz umowy o świadczenie usług. Nowelizacja wdraża bezwzględny obowiązek wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej. Zmiana oznacza nowe obowiązki dla pracodawców w postaci ewidencjonowania przepracowanego czasu. Minimalna stawka godzinowa znajdzie zastosowanie do umów zleceń zarówno zawieranych od 1 stycznia, jak i tych trwających w tej dacie. W związku z tym konieczna będzie zmiana obowiązujących umów. Przepis ten nie będzie miał zastosowania do umów agencyjnych oraz umów o dzieło.

Nieprzestrzeganie tego obowiązku skutkować będzie sankcjami za niewypłacanie minimalnej stawki godzinowej.

Rodzaje umów cywilnoprawnych objętych nową regulacją

Nowa regulacja dotyczące minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenie obejmuje:

  • umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu,

  • umowy zlecenia.

Wyłączenie, czyli których umów nie dotyczy minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy umów zlecenia o charakterze prywatnym, zawartych między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Przepisy również nie będą miały zastosowania do wszystkich umów, w których o miejscu wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi decyduje zleceniobiorca lub świadczący usługi i przysługujące wynagrodzenie określono prowizyjnie, czyli wynagrodzenie określone jest wyłącznie w zależności od rezultatów wykonania zlecenia lub świadczenia usługi.

Kogo będzie dotyczyła minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie

Minimalna stawka godzinowa będzie dotyczyła:

  • osób fizycznych, które nie wykonują działalności gospodarczej,

  • osób fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce albo w innym kraju nienależącym do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zatrudniają pracowników lub zleceniobiorców. Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego to Norwegia, Islandia i Lichtenstein

Wprowadzenie ochrony wynagrodzenia dla minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenie

Zleceniobiorca czy osoba świadcząca usługę nie będzie mogła się zrzec prawa do minimalnego wynagrodzenia, nie będzie mogła również przenieść go na inną osobę. Ustawodawca przewidział nakaz wypłaty wynagrodzenia w formie pieniężnej, co oznacza, że nie będzie można płacić w formie przekazania np. w towarach. Wprowadzony zostanie nakaz dokonywania wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż miesiąc.

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie i jej wysokość

Minimalna stawka godzinowa i jej wysokość jest ściśle związana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę i będzie wzrastała wraz z nią.

Wysokość stawki na rok 2017 r. została obliczona ze zwaloryzowania kwoty 12 zł o wskaźnik powstały z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na rok 2017 r. przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w roku 2016 r. Stąd kwota 13 zł/godz., która będzie obowiązywała od stycznia 2017 r.

Nowelizacja przewiduje, że wysokość wynagrodzenia zleceniobiorcy powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia nie było ono niższe niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Zleceniobiorca będzie miał roszczenie o wypłatę tej stawki, nawet jeżeli w umowie określono kwotę wynagrodzenia na niższym poziomie. W przypadku gdy zlecenie zostanie przyjęte do wykonania wspólnie przez kilka osób, stawka minimalna odnosić się będzie do każdej z nich.

Ewidencjonowanie godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi

Nowelizacja wprowadza obowiązek ewidencjonowania godzin wykonywanych czynności. Jednakże ustawodawca nie wskazał jak to robić, tym samym dając stronom swobodę w tym zakresie.

Ustalenia w tym przypadku powinny być uregulowane w umowie, a jeżeli tak nie jest, wówczas zleceniobiorca przedkłada zleceniodawcy w formie pisemnej informację o liczbie godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Informacja ta musi być złożona zleceniodawcy w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Przepisy nie wskazują wprost, że należy prowadzić ewidencję czasu pracy, ale przyjęta przez strony forma ewidencjonowania godzin wykonywania usługi musi w przyszłości umożliwić odpowiedzialnym organom możliwość sprawdzenia, czy zostały zachowane wymogi w zakresie przestrzegania minimalnej stawki godzinowej.