0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie w 2024 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Już kilka lat temu wdrożono bezwzględny obowiązek wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej. Wprowadzono wówczas również nowe obowiązki dla pracodawców w postaci ewidencjonowania przepracowanego czasu. Minimalna stawka godzinowa znajduje zastosowanie do umów zlecenie oraz do wynagrodzenia z tytułu wykonywanych usług przez samozatrudnionych. Sprawdź, ile wynosi minimalna stawka godzinowa w 2024 r.

Rodzaje umów cywilnoprawnych objętych nową regulacją

Nowa regulacja dotycząca minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenie obejmuje:

  • umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu,
  • umowy zlecenia.

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Art. 1.Użyte w ustawie określenia oznaczają: ...
1a) „minimalna stawka godzinowa” – minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Których umów nie dotyczy minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy umów zlecenia o charakterze prywatnym, zawartych między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Przepisy również nie mają zastosowania do wszystkich umów, w których o miejscu wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi decyduje zleceniobiorca lub świadczący usługi i przysługujące wynagrodzenie określono prowizyjnie, czyli wynagrodzenie określone jest wyłącznie w zależności od rezultatów wykonania zlecenia lub świadczenia usługi.

Nowelizacja nie objęła sobą również umów agencyjnych oraz umów o dzieło.

Kogo dotyczy minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie

Minimalna stawka godzinowa dotyczy:

  • osób fizycznych, które  są zatrudnione na podstawie umowy zlecenie i nie wykonują działalności gospodarczej,
  • osób fizycznych, które wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami.

Wprowadzenie ochrony wynagrodzenia dla minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenie

Zleceniobiorca czy osoba świadcząca usługę nie może się zrzec prawa do minimalnego wynagrodzenia, nie może również przenieść go na inną osobę. Ustawodawca przewidział nakaz wypłaty wynagrodzenia w formie pieniężnej, co oznacza, że nie można płacić w formie przekazania np. w towarach. Wprowadzony został nakaz dokonywania wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż miesiąc.

Minimalna stawka godzinowa 2024 umowa zlecenie - ile wynosi?

Minimalna stawka godzinowa i jej wysokość jest ściśle związana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę i będzie wzrastała wraz z nią.

W 2024 roku stawka minimalna wynosi od stycznia do czerwca 27,70 zł/godz., a od lipca do grudnia wynosić będzie 28,10 zł/godz.

Przy wyliczaniu kwoty wynagrodzenia na umowie zleceniu warto skorzystać z kalkulatora umów zleceń.

Wysokość wynagrodzenia zleceniobiorcy powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby za każdą godzinę wykonania zlecenia nie było ono niższe niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Zleceniobiorca może mieć roszczenie o wypłatę tej stawki, nawet jeżeli w umowie określono kwotę wynagrodzenia na niższym poziomie. W przypadku gdy zlecenie zostanie przyjęte do wykonania wspólnie przez kilka osób, stawka minimalna odnosić się będzie do każdej z nich.

minimalna stawka godzinowa

Przykład 1. 

Pan Jacek zatrudniony jest na podstawie umowy zlecenie z wynagrodzeniem określonym w stałej wysokości 2500 zł. W lipcu z ewidencji czasu pracy wynika, że w czerwcu 2024 przepracował 150 godzin. Czy taka kwota spełnia wymogi minimalnego wynagrodzenie czy jednak zleceniodawca musi dopłacić?

Zleceniodawca zobowiązany jest dopłacić Panu Jackowi wynagrodzenie. Wynika to z tego, że wynagrodzenie za godzinę pracy jest niższe od stawki minimalnej 2500 zł /150 h = 16,67 zł. W takiej sytuacji wynagrodzenie Pana Jacka powinno wynosić przynajmniej 150 h x 27,70 zł = 4 155 zł.

Przykład 2.

Pani Olga wykonuje zlecenie z ustalonymi warunkami wynagrodzenia wynoszącymi 29 zł za godzinę. W czerwcu Pani Olga wykonywała zlecenie przez 10 godzin, dlatego też jej wynagrodzenie wynosi 290 zł.

Z stosowaniem minimalnej stawki godzinowej wiąże się również obowiązek ewidencjonowania godzin wykonywanych czynności. Jednakże ustawodawca nie wskazał jak to robić, tym samym dając stronom swobodę w tym zakresie.

Nieprzestrzeganie tego obowiązku skutkuje sankcjami za niewypłacanie minimalnej stawki godzinowej.

Ewidencjonowanie godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi

Ustalenia w tym przypadku powinny być uregulowane w umowie, a jeżeli tak nie jest, wówczas zleceniobiorca przedkłada zleceniodawcy w formie pisemnej informację o liczbie godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Informacja ta musi być złożona zleceniodawcy w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Przepisy nie wskazują wprost, że należy prowadzić ewidencję czasu pracy, ale przyjęta przez strony forma ewidencjonowania godzin wykonywania usługi musi w przyszłości umożliwić odpowiedzialnym organom możliwość sprawdzenia, czy zostały zachowane wymogi w zakresie przestrzegania minimalnej stawki godzinowej.

Aktualnie obowiązująca minimalna stawka godzinowa może zachęcić wiele osób do wyjścia z szarej strefy, ponieważ celem podnoszenia jej, czy płacy minimalnej, jest zapewnienie lepszego bytu pracownikom. Niestety, ogólna tendencja zwyżkowa dotycząca minimalnego wynagrodzenia przekłada się również bezpośrednio na ceny usług oraz towarów dostępnych na rynku polskim.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów