0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nota odsetkowa - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nota odsetkowa jest dokumentem stanowiącym podstawę żądania odsetek z tytułu nieterminowej płatności kontrahenta. Co istotne, notę wystawia się do faktur, które są opłacone, ale po upływie terminu płatności.

Prawo do żądania odsetek z tytułu nieterminowych płatności uregulowane jest w kodeksie cywilnym, co więcej przysługuje nawet wtedy, gdy wierzyciel nie poniósł żadnej szkody z tego tytułu bądź opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od kontrahenta - dłużnika.

Wysokość odsetek na nocie odsetkowej

Strony mogą indywidualnie określić i zawrzeć w umowie wysokość odsetek za zwłokę, są to tzw. odsetki umowne. Należy jednak pamiętać, iż ich wysokość jest ograniczona i nie mogą przekraczać wysokości odsetek maksymalnych. Odsetki maksymalne to czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. Przy ustalaniu wysokości odsetek umownych istnieje możliwość określenia:

 • konkretnej daty oczekiwania na zapłatę, po której przekroczeniu rozpocznie się naliczanie odsetek;

 • momentu zakończenia naliczania odsetek;

 • trybu zapłaty;

 • i samą stopę odsetek.

W przypadku gdy sposób naliczania odsetek nie został ustalony przez strony, przyjmuje się, iż zastosowanie mają odsetki ustawowe, uregulowane przez przepisy prawa. Są one jednocześnie najpowszechniejszą formą naliczania odsetek za zwłokę. Wysokość odsetek ustawowych ustala się na 13% w stosunku rocznym i zasadniczo naliczane są od dnia następującego po dniu, w którym przekroczony został termin płatności.

Nota odsetkowa - podstawowe elementy

Na nocie odsetkowej przede wszystkim powinny znaleźć się następujące dane:

 • data sporządzenia noty;

 • dane dłużnika i wierzyciela;

 • podstawa naliczania odsetek - czyli zobowiązanie, w tym jego:

  • kwota,

  • rodzaj,

  • numer dokumentu,

  • okres opóźnienia w zapłacie,

 • kwota należnych odsetek;

 • kwota należności ogółem;

 • termin płatności zobowiązania wraz z odsetkami;

 • sposób zapłaty zobowiązania wraz z odsetkami (np. na rachunek bankowy z podaniem numeru konta);

 • podpis osoby wystawiającej notę odsetkową.

Do pobrania:

Wzór noty odsetkowej.pdf
Wzór noty odsetkowej.doc
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów