0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o pracę - wzór z szerokim omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa o pracę jest podstawowym dokumentem, zatwierdzającym nawiązanie stosunku pracy. Zgodnie z kodeksem pracy stosunek pracy polega na zobowiązaniu pracownika do wykonywania powierzonych mu obowiązków na rzecz pracodawcy i pod kierownictwem przełożonego, natomiast pracodawcę zobowiązuje do wypłaty wynagrodzenia zatrudnionemu. Umowa o pracę powinna zostać sporządzona na piśmie i zawierać wszystkie informacje, które prezentujemy w artykule.  

Pobierz darmowy wzór umowy o pracę w formacie PDF i DOCX!

Do pobrania:

Umowa o pracę - wzór.pdf
Umowa o pracę - wzór.docx

Umowa o pracę - treść 

Strony umowy o pracę

Umowa o pracę powinna określać strony umowy. Z pewnością powinna zawierać dane pracodawcy:

 • nazwę firmy,

 • adres siedziby,

 • numer REGON,

 • imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę

oraz następujące dane pracownika:

 • imię i nazwisko,

 • adres zamieszkania.

Rodzaje umów o pracę

Wyróżnia się dwa rodzaje umów o pracę:

 • umowa zawarta na czas nieokreślony,

 • umowa zawarta na czas określony:

Każda z powyższych umów może zostać poprzedzona umową o pracę na okres próbny, który nie może przekraczać 3 miesięcy.

Data zawarcia umowy o pracę

W umowie o pracę należy podać oprócz daty rozpoczęcia i zakończenia umowy, datę jej zawarcia. 

Rodzaj pracy

Jest to bardzo istotny punkt umowy, ponieważ określa obowiązki pracownika. Pracodawca w tej części wskazuje czynności, którymi będzie zajmował się zatrudniony.

Miejsce wykonywania pracy

W umowie o pracę powinna znaleźć się również informacja o miejscu wykonywanej pracy.

Wynagrodzenie za pracę

W tym miejscu powinno zostać wskazane, jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi wraz ze wskazaniem jego składników - nie należy podawać jedynie wielkości płacy. Wiąże się to z tym, że wynagrodzenie zasadnicze może być powiększone o premie czy nagrody, dlatego też należy umieścić taką informację w treści umowy.

Wymiar czasu pracy

Osoba sporządzająca umowę o pracę powinna umieścić w niej informację o wymiarze czasu pracy - na przykład określić ją przez wskazanie godziny rozpoczęcia i godziny zakończenia pracy, jak również przez informację o prowadzonym systemie zmianowym.

Norma czasu pracy przy zatrudnieniu na pełny etat wynosi:

 • 8 godzin dziennie,

 • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,

 • w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Dodatkowa informacja o regulaminie, jeżeli pracodawca nie ma obowiązku jego ustalenia

W przypadku gdy pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy w prowadzonym zakładzie, w umowie powinien dodatkowo umieścić informacje dotyczące:

 • pracy w porze nocnej,

 • miejsca, terminu i czasu wypłaty wynagrodzenia,

 • przyjętego sposobu potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy,

 • sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Umowa o pracę ma za zadanie kształtować stosunki między stronami przez określenie podstawowych zasad współpracy. Treść umowy chroni pracownika i pracodawcę w przypadku niewywiązywania się strony z ustalonych w niej zasad.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów