Poradnik Przedsiębiorcy

Rachunek do umowy zlecenie - wzór z omówieniem

Do zawartej umowy zlecenie, zleceniobiorca po wykonaniu umowy zobowiązany jest wystawić rachunek celem rozliczenia. Często jednak w praktyce gospodarczej zdarza się, iż to zleceniodawca przejmuje ten obowiązek i wypełnia rachunek, natomiast zleceniobiorca podpisuje się jedynie na nim jako wystawca. Nie ma ograniczeń w zakresie ilości wystawianych rachunków do jednej umowy. Standardowo wystawia się jeden rachunek w dwóch egzemplarzach, bywa jednak, iż umowa określa np. płatność wynagrodzenia w transzach. W takim wypadku stosowne jest wystawienie rachunku do każdej wypłaty. Wszystko zatem zależy od umowy pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą oraz jej warunków. Ważne jednak by każdy rachunek zawierał niezbędne elementy.

Darmowy wzór rachunku do umowy zlecenie do pobrania

Do pobrania:

pdf
.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Rachunek do umowy zlecenie - wzór.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Na rachunku należy przede wszystkim określić:

  • jakiej umowy dotyczy (nr umowy, data),
  • strony umowy (dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy),
  • kwotę brutto wynagrodzenia (wynikającą z umowy),
  • kwotę netto do wypłaty,
  • podpisy stron.

Rachunek powinien być podpisany zarówno przez wystawcę jak i odbiorcę. W przypadku gdy wynagrodzenie wypłacane jest w gotówce, na rachunku powinna znaleźć się stosowna adnotacja oraz podpis zleceniobiorcy potwierdzający otrzymanie zapłaty. Jeśli w umowie określono, że wypłata nastąpi przelewem, na rachunku może znaleźć się nr konta zleceniobiorcy oraz informacja o terminie płatności.

W przypadku umowy zlecenia i wystawianego do niej rachunku należy pamiętać, iż umowy te podlegają oskładkowaniu z pewnymi wyjątkami. Zleceniobiorca powinien określić czy i jakim ubezpieczeniom podlega i jakie składki z tego tytułu powinien ująć w rachunku.

Na rachunku wyszczególnia się tylko te kwoty składek, które potrącane są z wynagrodzenia zleceniobiorcy, czyli płacone przez niego, ale za pośrednictwem zleceniodawcy. W rachunku nie uwzględnia się kwot tych składek, które zobowiązany jest sfinansować pracodawca.

Po ustaleniu składek jakim podlega zleceniobiorca należy dokonać kolejno stosownych wyliczeń:

1. określenie kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie umowy,

2. obliczenie składek od kwoty brutto:

- składka emerytalna: 9,76% * kwota brutto
- składka rentowa: 1,5% * kwota brutto
- składka chorobowa: 2,45% kwoty brutto

3. obliczyć koszty uzyskania przychodów:

- 20% lub 50% (prawa autorskie) z różnicy między kwotą brutto pomniejszoną o sumę składek z pkt. 2

4. obliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

a) (poz. 1 - suma poz. nr 2) * 9% - potrącane z kwoty brutto

b) (poz. 1 - suma poz. nr 2) * 7,75% - odliczana od podatku dochodowego

5. ustalenie podstawy do opodatkowania: poz. 1 - suma poz. nr 2 - poz. 3 (wynik należy zaokrąglić do pełnych złotych)

6. obliczenie podatku dochodowego: wynik z poz. 5 * 18% - poz. 4b

7. kwota netto do wypłaty: poz. 1 - 2 - 4 - 6

Zgodnie z powyższymi kwotami, zleceniodawca odprowadza wyliczone składki do ZUS a podatek do US, natomiast kwotę netto wypłaca zleceniobiorcy.

UWAGA! Jeśli należność określona na umowie nie przekracza kwoty 200 zł, to od umowy takiej pobiera się jedynie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%. W przypadku takiej umowy, przychodu nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania.