Poradnik Przedsiębiorcy

Rachunek do umowy zlecenie - wzór z omówieniem

Do zawartej umowy zlecenie, zleceniobiorca po wykonaniu umowy zobowiązany jest wystawić rachunek celem rozliczenia. Często jednak w praktyce gospodarczej zdarza się, iż to zleceniodawca przejmuje ten obowiązek i wypełnia rachunek, natomiast zleceniobiorca podpisuje się jedynie na nim jako wystawca. Nie ma ograniczeń w zakresie ilości wystawianych rachunków do jednej umowy. Standardowo wystawia się jeden rachunek w dwóch egzemplarzach, bywa jednak, iż umowa określa np. płatność wynagrodzenia w transzach. W takim wypadku stosowne jest wystawienie rachunku do każdej wypłaty. Wszystko zatem zależy od umowy pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą oraz jej warunków. Ważne jednak by każdy rachunek do umowy zlecenie zawierał niezbędne elementy.

Pobierz darmowy wzór rachunku do umowy zlecenie w formacie PDF i DOCX!

Do pobrania:

pdf
Rachunek do umowy zlecenie - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Rachunek do umowy zlecenie - wzór.docx druk do ręcznego wypełnienia

Co powinien zawierać rachunek do umowy zlecenie?

Rachunek do umowy zlecenie powinien zawierać:

  • numer umowy oraz datę jej podpisania,
  • strony umowy (dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy),
  • kwotę brutto wynagrodzenia (wynikającą z umowy),
  • kwotę netto do wypłaty,
  • podpisy stron.

Rachunek do umowy zlecenie powinien być podpisany zarówno przez wystawcę jak i odbiorcę. W przypadku gdy wynagrodzenie wypłacane jest w gotówce, na rachunku powinna znaleźć się stosowna adnotacja oraz podpis zleceniobiorcy potwierdzający otrzymanie zapłaty. Jeśli w umowie określono, że wypłata nastąpi przelewem, na rachunku może znaleźć się nr konta zleceniobiorcy oraz informacja o terminie płatności.

Jak wyliczyć wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie? 

W przypadku umowy zlecenia i wystawianego do niej rachunku należy pamiętać, iż umowy te podlegają oskładkowaniu z pewnymi wyjątkami. Zleceniobiorca powinien określić czy i jakim ubezpieczeniom podlega i jakie składki z tego tytułu powinien ująć w rachunku.

Na rachunku wyszczególnia się tylko te kwoty składek, które potrącane są z wynagrodzenia zleceniobiorcy, czyli płacone przez niego, ale za pośrednictwem zleceniodawcy. Rachunek do umowy zlecenie nie uwzględnia kwot składek finansowanych przez pracodawcę.

Po ustaleniu składek jakim podlega zleceniobiorca należy dokonać kolejno stosownych wyliczeń:

1. określenie kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie umowy,

2. obliczenie składek od kwoty brutto:

- składka emerytalna: 9,76% kwota brutto
- składka rentowa: 1,5% kwota brutto
- składka chorobowa: 2,45% kwoty brutto

3. obliczenie kosztów uzyskania przychodów:

- 20% lub 50% (prawa autorskie) z różnicy między kwotą brutto pomniejszoną o sumę składek z pkt. 2

4. obliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

a) (poz. 1 - suma poz. nr 2) x 9% - potrącane z kwoty brutto

b) (poz. 1 - suma poz. nr 2) x 7,75% - odliczana od podatku dochodowego

5. ustalenie podstawy do opodatkowania: poz. 1 - suma poz. nr 2 - poz. 3 (wynik należy zaokrąglić do pełnych złotych)

6. obliczenie podatku dochodowego: wynik z poz. 5 x 18% - poz. 4b

7. kwota netto do wypłaty: poz. 1 - poz. 2 - poz. 4 - poz. 6

Zgodnie z powyższymi kwotami, zleceniodawca odprowadza wyliczone składki do ZUS a podatek do US, natomiast kwotę netto wypłaca zleceniobiorcy.

Co ważne, jeśli należność określona na umowie nie przekracza kwoty 200 zł, to od umowy takiej pobiera się jedynie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%. W przypadku takiej umowy, przychodu nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania.

Przykład 1.

Pracownik otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie w wysokości 3 000 zł brutto. Ile wyniesie kwota netto wynagrodzenia jeżeli pracownik podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu?

1. Kwota brutto: 3000 zł

2. Składka na ubezpieczenie:

  • emerytalne: 3 000 zł x 9,76% = 292,80 zł
  • rentowe: 3 000 zł x 1,5% = 45,00 zł
  • chorobowe: 3 000 zł x 2,45% = 73,50 zł

Suma ubezpieczeń społecznych: 411,30 zł

3. Koszty uzyskania przychodu:

3 000 zł - 411,30 zł = 2 588,70 zł

2 588,70 zł x 20% = 517,74 zł

4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

  • składka zdrowotna do potrącenia z wynagrodzenia:

3 000 zł - 411,30 zł = 2 588,70 zł

2 588,70 zł x 9% = 232,98 zł

  • składka zdrowotna do odliczenia od podatku:

3 000 zł - 411,30 zł = 2 588,70 zł

2 588,70 zł x 7,75% = 200,62 zł

5. Podstawa opodatkowania: 

3 000 zł - 411,30 zł - 517,74 zł = 2 070,96 zł ~ 2 071 zł

6. Zaliczka na podatek dochodowy:

2 071 zł x 17% = 352,07 zł

352,07 zł - 200,62 zł = 151,45zł ~ 151 zł

7. Wynagrodzenie netto do wypłaty:

3 000 zł - 411,30 zł - 232,98 zł - 151 zł = 2 204,72 zł

Pracownik otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie 2204,72 zł.