0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Aktualizacja informacji pracowniczej w związku ze zmianą okresu wypowiedzenia - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Aktualizacja informacji pracowniczej w związku ze zmianą okresów wypowiedzenia

W przypadku zmiany warunków zatrudnienia wynikających z przepisów prawnych pracodawca informuje o nich pracownika niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy. Sprawdź, jakie dane powinna zawierać aktualizacja informacji pracowniczej w związku ze zmianą okresów wypowiedzenia!

Pobierz darmowy wzór informacji pracowniczej w formacie PDF oraz DOCX!

Do pobrania:

Informacja o warunkach zatrudnienia - wzór.pdf
Informacja o warunkach zatrudnienia - wzór.docx

Zmiana przepisów od 22 lutego 2016 roku w zakresie umów na czas określony

Ze względu na zmianę przepisów (od 22 lutego 2016 r.) dotyczących okresów wypowiedzeń dla umów o pracę zawartych na czas określony, obowiązkiem pracodawców jest aktualizacja informacji pracowniczej w zakresie okresu wypowiedzenia. W nowych regulacjach prawa pracy okres wypowiedzenia umowy na czas określony będzie taki sam jak umów na czas nieokreślony.

Od 22 lutego 2016 r. okresy wypowiedzenia umowy na czas określony zawartej w celu zastępstwa będą takie same jak przy umowie na czas nieokreślony. 

Obecnie w sytuacji zawierania umów terminowych informacja w zakresie długości okresu wypowiedzenia powinna być zawarta w informacji o warunkach zatrudnienia. W sytuacji, gdy przed wejściem w życie zmian strony posiadają w umowach klauzulę umożliwiającą jej wypowiedzenie, to aby informacja o warunkach zatrudnienia odzwierciedlała nowe postanowienia kodeksowe, należy ją zaktualizować, wskazując ujednolicone okresy wypowiedzenia.

W przypadku gdy pracodawca wskazał pracownikowi w informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych odpowiednie przepisy prawne, zmiany informacji należy dokonać niezwłocznie po wejściu w życie nowych przepisów, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, tj. do 22 marca 2016 r. Chociaż więc okres wypowiedzenia nadal jeszcze przez pół roku będzie wynosił 2 tygodnie, to inna będzie jego podstawa prawna.

Jeżeli pracodawca określił w informacji pracowniczej, że okres wypowiedzenia umowy na czas określony wynosi 2 tygodnie i nie powołał się na odpowiednie przepisy prawa pracy, to w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony, trwającej 22 lutego 2016 r. obowiązek zmiany tej informacji nastąpi dopiero w dniu, w którym pracownik osiągnie zakładowy staż co najmniej 6 miesięcy, tj. 21 sierpnia 2016 r. Dopiero po tej dacie okres wypowiedzenia umowy o pracę będzie wynosił 1 miesiąc. Aktualizacja informacji pracowniczej powinna zostać sporządzona nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, tj. do 21 września 2016 r.

Do okresu wypowiedzenia w przypadku umów zawartych jeszcze przed zmianami, a wypowiadanych w nowym stanie prawnym, jako okres zatrudnienia liczy się okres dopiero od 22 lutego 2016 r. Zatem 22 lutego 2016 r. staż pracy na potrzeby wyznaczenia okresu wypowiedzenia w przypadku takich umów wynosi dopiero 1 dzień. Pracownik ma więc nadal 2-tygodniowy okres wypowiedzenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów