Poradnik Przedsiębiorcy

JPK V7M i JPK V7K, czyli comiesięczny obowiązek składania pliku JPK zamiast deklaracji VAT

Ministerstwo Finansów wdraża nowe rozwiązania mające na celu uproszczenie systemu podatkowego w Polsce. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest wprowadzenie nowej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK V7M i JPK V7K. Zmiana może mieć pozytywny wpływ na sposób raportowania, ponieważ zmniejszy zakres obowiązków względem fiskusa. Nowa struktura JPK ma bowiem zastąpić obecny plik JPK VAT oraz deklaracje VAT.

Deklaracja VAT, plik JPK VAT a JPK V7M i JPK V7K

Wprowadzenie pliku JPK VAT wiązało się z nałożeniem kolejnego obowiązku na przedsiębiorców względem fiskusa. Obecnie czynny podatnik VAT ma obowiązek wysyłki zarówno deklaracji VAT-7 bądź deklaracji VAT-7K, jak i plików JPK VAT. Co więcej, przedsiębiorcy rozliczający podatek VAT w okresach kwartalnych również zostali zobowiązani do comiesięcznej wysyłki JPK VAT.

Jak słusznie zauważono, plik JPK VAT dostarcza znacznie bardziej szczegółowych informacji niż deklaracje VAT, a zatem dublowanie danych przekazywanych organom podatkowym może wydawać się zbędne, ponadto wiąże się z generowaniem dodatkowych kosztów związanych z ich analizą.

Nowa struktura JPK zastąpi także inne składane jak dotąd deklaracje, tj.:

 • VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT,
 • VAT-ZD – wniosek o ulgę na złe długi,
 • VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT.

Pozostał jednak obowiązek składania deklaracji:

 • VAT-UE – informacji o transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
 • VAT-9M – deklaracji podatnika zwolnionego z VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych, 
 • VAT-8 – deklaracji podatnika zwolnionego z VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
 • VAT-11 – deklaracji dotyczącej okazjonalnej sprzedaży samochodów w WDT, 
 • VAT-12 – deklaracji VAT dla podatników świadczących działalność w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu, 
 • VAT-13 – deklaracji VAT przedstawiciela podatkowego, 
 • VAT-21 – deklaracji VAT dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, 
 • VAT-23 – formularza dla WNT nowego samochodu.

JPK V7M i JPK V7K – kiedy zostaną wprowadzone?

Pierwotnie zakładano, że nowa struktura JPK zacznie obowiązywać:

 • dla dużych przedsiębiorstw – od 1 kwietnia 2020 r.,
 • dla pozostałych – od 1 lipca 2020 r.

Jednak w związku z epidemią koronawirusa przesunięto termin wdrożenia nowych struktur JPK V7M i JPK V7K dla wszystkich przedsiębiorców, którzy posiadają status czynnego podatnika VAT na 1 października 2020 r.

Comiesięczny obowiązek składania JPK VAT a JPK V7M i JPK V7K

Nowa struktura JPK V7M i JPK V7K podzielona została na dwie części: część deklaracyjną i część ewidencyjną.

Podatnicy rozliczający VAT w okresach miesięcznych zobowiązani będą do składania struktury JPK V7M w części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej po zakończeniu każdego miesiąca za miesiąc poprzedni do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składany jest plik.

Na tę chwilę mali podatnicy zarejestrowani do VAT przez okres dłuższy niż 12 miesięcy mają możliwość wyboru kwartalnego rozliczania podatku VAT. Za małych podatników na gruncie ustawy o VAT uważa się podmioty, których obrót w ciągu roku podatkowego nie przekracza 1 200 000 euro. Przeliczenia limitu na złotówki dokonuje się według średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego w zaokrągleniu do 1000 zł. W 2020 r. limit ten wynosi 5 248 000 zł.

Obecnie decyzja o kwartalnym rozliczaniu podatku VAT nie zwalnia przedsiębiorcy z comiesięcznego obowiązku wysyłki JPK VAT. W związku z tym podmiot jest zobowiązany do dostarczania fiskusowi deklaracji VAT-7K w okresach kwartalnych oraz do comiesięcznej wysyłki plików JPK VAT. Zastąpienie JPK VAT plikiem JPK V7K spowoduje konieczność wysyłki nowej struktury pliku za każdy miesiąc kwartału z osobna.

Kwartalni podatnicy VAT będą zobowiązani do składania pliku JPK V7K w dwóch częściach:

 • w części ewidencyjnej – do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składany jest plik,
 • w części deklaracyjnej – do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest plik.

W związku z tym podatnicy kwartalni będą dostarczać JPK V7K w części ewidencyjnej za każdy miesiąc z osobna. Natomiast jedynie dokument za ostatni miesiąc kwartału będzie wysyłany razem z częścią odpowiadającą obecnej deklaracji VAT-7K.

Przykład 1.

Pani Elżbieta jest kwartalnym podatnikiem VAT. Od 1 października 2020 r. zobowiązana będzie do składania pliku JPK V7K. Do kiedy powinna złożyć za IV kwartał 2020 r. część ewidencyjną JPK, a do kiedy część deklaracyjną?

Pani Elżbieta powinna złożyć część ewidencyjną za:

 • październik – do 25 listopada 2020 r.,
 • listopad – do 25 grudnia 2020 r.

Natomiast łącznie część ewidencyjną za grudzień oraz część deklaracyjną za IV kwartał 2020 r. powinna złożyć do 25 stycznia 2021 r.

Dlaczego plik JPK VAT nie może zastąpić deklaracji VAT-7?

Mimo że plik JPK VAT zawiera dane o transakcjach, które obejmuje rejestr VAT, oraz kwoty należne i naliczone podatku VAT, nie może on zastąpić deklaracji VAT-7. Wprowadzenie pliku JPK V7M i JPK V7K jest konieczne ze względu na fakt, że deklaracja VAT obejmuje znacznie więcej danych niż plik JPK VAT w obecnej strukturze, m.in. informacje o wnioskowanej wysokości nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu, a także o kwotach do przeniesienia na następny miesiąc czy o pozycjach dotyczących ulgi na zakup kasy rejestrującej.

Korzyści z wprowadzenia JPK V7M i JPK V7K

Wprowadzenie nowej struktury JPK znacznie uprości rozliczenia podatkowe oraz usprawni wywiązywanie się z obowiązków względem fiskusa. Nowy plik JPK będzie spełniał swoją funkcję w dwojaki sposób – nie tylko będzie stanowił podstawę do rozliczenia podatku VAT, lecz także dostarczy organom podatkowym dane znajdujące się w rejestrze VAT celem weryfikacji nieprawidłowości.

Dzięki JPK V7M i JPK V7K zmniejszeniu ulegnie liczba dokumentów dotyczących podatku VAT napływających do organów podatkowych, ponieważ będą pochodziły z jednego źródła. W efekcie nastąpi szybsza weryfikacja przesyłanych danych, co wpłynie m.in. na skrócenie czasu dokonywanych zwrotów nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem należnym oraz obniży koszty związane z analizą informacji podatkowych. Dla przedsiębiorców szczególną korzyścią z wprowadzenia plików JPK V7M i JPK V7K będzie oszczędność czasu i uproszczenie formalności związanych z zaniechaniem składania deklaracji VAT-7 lub deklaracji VAT-7K.

JPK V7M i JPK V7K w systemie wfirma.pl

Użytkownicy systemu wFirma.pl w sposób automatyczny będą mogli dokonywa oznaczeń transakcji oraz kodów GTU (Grupy towarów i usług). Aby było to możliwe konieczne jest wskazanie rodzajów transakcji, które dotyczą podatnika oraz kodów GTU produktów/ usług sprzedawanych w ramach przedsiębiorstwa. UżyW celu określenia rodzajów transakcji oraz GTU należy przejść do zakładki USTAWIENIA » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK » TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE/KODY GTU.

JPK V7M i JPK V7K

Po wybraniu rodzajów transakcji i odpowiednich GTU, system automatycznie będzie nadawał fakturom sprzedaży odpowiednie kody w nowej strukturze JPK.
Szczegółowe informacje na temat działania kodów GTU oraz oznaczeń transakcji szczególnych w systemie wfirma.pl zostały opisane w artykułach: Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7 oraz Kody grup towarów i usług

JPK V7M i JPK V7K - najważniejsze informacje

🔷Czy po wdrożeniu nowego pliku JPK V7 konieczne będzie składanie dodatkowo deklaracji VAT UE?

Tak, nowy plik JPK V7 zastąpi niektóre składane deklaracje jednak w dalszym ciągu konieczne będzie składanie informacji VAT UE za okresy, w których doszło do transakcji wewnątrzwspólnotowych.

🔷Czy podatnicy VAT kwartalni będą zobowiązani do składania nowej struktury JPK w okresach miesięcznych?

Nowa struktura będzie podzielona na dwie części: część ewidencyjną i część deklaracyjną. Podatnicy kwartalni będą składać za okresy miesięczne część ewidencyjną JPK V7, a za okresy kwartalne deklaracyjną.

🔷Kiedy wejdzie w życie nowy JPK V7?

Nowa struktura JPK V7 będzie obowiązywać od 1 października 2020. Pierwszy plik JPK V7 należy złożyć za miesiąc październik do 25. listopada 2020.