Poradnik Przedsiębiorcy

JPK_VDEK, czyli comiesięczny obowiązek składania pliku JPK zamiast deklaracji VAT

Ministerstwo Finansów zapowiada wdrażanie nowych rozwiązań mających na celu uproszczenie systemu podatkowego w Polsce. Pierwszym ku temu krokiem ma być wprowadzenie nowej struktury jednolitego pliku kontrolnego JPK_VDEK planuje się na 01 styczeń 2020 roku. Zmiana ta może jednak spotkać się z aprobatą wśród polskich przedsiębiorców, gdyż zmniejszy zakres obowiązków względem fiskusa, nowa struktura JPK ma bowiem zastąpić obecny plik JPK_VAT oraz deklaracje VAT.

Deklaracja VAT, plik JPK_VAT a JPK_VDEK 

Wprowadzenie pliku JPK_VAT wiązało się nałożeniem kolejnego obowiązku na przedsiębiorców względem fiskusa. Obecnie czynny podatnik VAT ma obowiązek wysyłki zarówno deklaracji VAT-7 bądź deklaracji VAT-7K, jak i plików JPK_VAT. Co więcej, przedsiębiorcy rozliczający podatek VAT w okresach kwartalnych również zostali zobowiązani do comiesięcznej wysyłki JPK_VAT. Ponadto podmioty dokonujące transakcji wewnątrzwspólnotowych bądź objęte procedurą odwrotnego obciążenia obowiązuje przekazywanie odpowiednio informacji VAT-UE lub VAT-27 za miesiące, w których dokonywano takich transakcji. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa zakłada, że nowa struktura JPK_VDEK zastąpi deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZD, a także rozważaniom podlega zastąpienie VAT-12. Podatnicy nie będą musieli poszerzać składanego pliku o dodatkowe załączniki np. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, które w określonych sytuacjach są obowiązkowe przy składaniu dotychczasowych deklaracji. Ministerstwo finansów ma w planach rezygnację z dodatkowych wniosków występujących w obecnych deklaracjach. Wszystkie niezbędne informacje będą zawierały się w jednym pliku.

Obowiązek składania deklaracji VAT wynika z art. 99 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Natomiast konieczność prowadzenia rejestrów VAT w formie elektronicznej oraz ich przekazywanie w formie JPK_VAT reguluje art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Wprowadzenie JPK_VDEK będzie skutkowało nowelizacją obu ustaw.

Jak słusznie zauważono, plik JPK_VAT dostarcza znacznie bardziej szczegółowych informacji niż wymienione deklaracje VAT, a co za tym idzie, dublowanie danych przekazywanych organom podatkowym może wydawać się zbędne i wiąże się z generowaniem dodatkowych kosztów związanych z ich analizą.

Dlaczego JPK_VAT nie może zastąpić deklaracji VAT?

Mimo że plik JPK_VAT zawiera dane o transakcjach zawierających się rejestrze VAT oraz kwoty należne i naliczone podatku VAT, nie może on zastąpić deklaracji VAT-7. Wprowadzenie pliku JPK_VDEK jest konieczne ze względu na fakt, że deklaracja VAT obejmuje m.in. informacje o wnioskowanej wysokości nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu, a także kwotach do przeniesienia na następny miesiąc, których struktura JPK_VAT nie zawiera. Plik ten nie posiada także pozycji dotyczących ulgi na zakup kasy rejestrującej. Chociaż aktualnie nie ma jeszcze informacji o budowie nowej struktury JPK_VDEK, zgodnie z projektem nowelizacji ustawy pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K) zostaną przeniesione do nowej struktury JPK_VDEK, która będzie stanowiła rozliczenie w podatku od towarów i usług, jednakże sposób jej wysyłki będzie analogiczny do obecnego JPK_VAT. W praktyce oznacza to, że podatnicy nie będą składać dwóch odrębnych dokumentów tak jak dotychczas, ale tylko jeden plik JPK_VDEK, który będzie zawierał dane z rejestrów VAT oraz informacje z dotychczasowych deklaracji rozliczeniowych.

Korzyści z wprowadzenia JPK_VDEK

Wprowadzenie nowej struktury JPK znacznie uprości rozliczenia podatkowe oraz usprawni wywiązywanie się z obowiązków względem fiskusa. Plik JPK_VDEK będzie spełniał swoją funkcję w dwojaki sposób, będzie bowiem stanowił nie tylko podstawę do rozliczenia podatku VAT, lecz także dostarczy organom podatkowym dane znajdujące się w rejestrze VAT celem weryfikacji nieprawidłowości.

Dzięki JPK_VDEK zmniejszeniu ulegnie liczba informacji dotyczących podatku VAT napływających do organów podatkowych, gdyż będą pochodziły z jednego źródła. Co za tym idzie, nastąpi szybsza weryfikacja przesyłanych danych, która wpłynie m.in. na skrócenie czasu dokonywanych zwrotów nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym oraz obniży koszty związane z analizą informacji podatkowych. Dla przedsiębiorców szczególną korzyścią z wprowadzenia pliku JPK_VDEK będzie oszczędność czasu oraz uproszczenie formalności związanych z zaniechaniem składania deklaracji VAT-7 lub deklaracji VAT-7K.

Każdego miesiąca do Ministerstwa Finansów wpływa około 2 mln plików JPK.

Comiesięczny obowiązek składania JPK_VAT a JPK_VDEK

Na dzień dzisiejszy mali podatnicy zarejestrowani do VAT przez okres dłuższy niż 12 miesięcy mają możliwość wyboru kwartalnego rozliczania podatku VAT. Za małych podatników uważa się podmioty, których obrót w ciągu roku podatkowego nie przekracza 1 200 000 euro. Przeliczenia limitu na złotówki dokonuje się według średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego w zaokrągleniu do 1 000 zł. W roku 2019 limit ten wyniesie 5 135 000 zł.

Obecnie decyzja o kwartalnym rozliczaniu podatku VAT nie zwalnia przedsiębiorcy z comiesięcznego obowiązku wysyłki JPK_VAT. Zatem podmiot taki jest zobowiązany do dostarczania fiskusowi deklaracji VAT-7K w okresach kwartalnych oraz do comiesięcznej wysyłki plików JPK_VAT. Zastąpienie JPK_VAT plikiem JPK_VDEK spowoduje konieczność wysyłki nowej struktury pliku za każdy miesiąc kwartału z osobna. Jednakże w praktyce dokument przesłany przez podatników w pierwszym i drugim miesiącu kwartału będzie zawierał dane znajdujące się rejestrach VAT za każdy miesiąc, jednakże część rozliczeniowa, odpowiadająca deklaracji VAT będzie pusta.

W związku z tym podatnicy kwartalni będą dostarczać JPK_VDEK za każdy miesiąc z osobna. Natomiast jedynie dokument za ostatni miesiąc kwartału będzie wysyłany razem z częścią odpowiadającą obecnej deklaracji VAT-7K.

JPK_VDEK ułatwi rozliczenia przedsiębiorców oraz zaoszczędzi ich czas. W przypadku ewentualnych rozbieżności podatkowych wystąpi konieczność korekty jednego pliku, a nie zarówno deklaracji VAT i JPK_VAT jak to ma miejsce obecnie.

JPK_VDEK - planowany okres wdrożenia

Wprowadzenie struktury JPK_VDEK wiąże się z koniecznością nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej. Obecnie trwają prace nad zmianami, które na ten moment są w fazie projektu. Wiąże się to także z ustaleniem zasad wysyłki JPK_VDEK oraz utworzeniem standardów definiujących strukturę JPK, która obejmie wszystkie niezbędne dane.

Pierwotnie zakładano, że nowa struktura JPK zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018 roku. Z najnowszych doniesień wynika, że projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że do końca roku rozliczenia będą odbywały się na starych zasadach.