0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce wnieść do firmy swój prywatny majątek musi przygotować odpowiednie oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności gospodarczej. Dowiedz się, co powinno zawierać jakie pismo. Pobierz darmowy wzór takiego oświadczenia.

Przekazanie prywatnego majątku do firmy

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą przekazywać prywatny majątek na potrzeby tej działalności. Należy udowodnić celowość przeniesienia majątku prywatnego do firmy oraz jego przydatność w wykonywanej działalności, a także fakt, iż od momentu wniesienia do firmy będzie on wykorzystywany tylko na potrzeby tej działalności.

W praktyce najczęściej dokonuje się takiego przekazania na podstawie oświadczenia podatnika. Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności sporządza się na piśmie, w którym przedsiębiorca określa jakie składniki majątku, o jakiej wartości oraz z jaką datą zostaną przekazane na potrzeby działalności. Na podstawie tego oświadczenia składniki majątku zostaną ujęte w ewidencji środków trwałych firmy.

Na potrzeby działalności mogą być przekazane zarówno ruchome składniki prywatnego majątku przedsiębiorcy, jak i nieruchomości. Ważny jest fakt by przekazane składniki majątku były:

  • własnością bądź współwłasnością przedsiębiorcy,
  • kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,
  • przeznaczone do użytkowania w prowadzonej działalności na okres dłuższy niż rok.

Spełnienie powyższych warunków pozwoli na zaliczenie przekazanego majątku do środków trwałych, a tym samym do zaliczania w ciężar kosztów wydatków związanych z ich użytkowaniem.

Do pobrania:

Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności - wzór.pdf
Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności - wzór.doc

Co powinno zawierać oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów na cele działalności gospodarczej?

Oświadczenie na podstawie którego przedsiębiorca przekazuje prywatny majątek na potrzeby prowadzonej działalności powinno zawierać:

  • datę i miejscowość sporządzenia,
  • dane przedsiębiorcy,
  • oświadczenie o prawie do własności rzeczy (właściciel/współwłaściciel),
  • określenie składnika majątku (nazwa, rodzaj itp. w przypadku np. samochodu będzie to marka, rocznik, nr identyfikacyjne) oraz wszelkie inne dane umożliwiające wprowadzenie środka trwałego do ewidencji oraz właściwe określenie stawki amortyzacyjnej,
  • datę przekazania składnika majątku na potrzeby działalności,
  • wartość początkową przekazanego składnika majątku,
  • podpis właściciela.

W oświadczeniu istotnym elementem jest wartość początkowa przekazanego majątku, gdyż to od tej wartości dokonywane będą odpisy amortyzacyjne.

Najczęściej wartością początkową jest cena nabycia danego środka trwałego, udokumentowana fakturą, rachunkiem bądź innym dokumentem sprzedaży przy czym nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Jeśli natomiast nie można ustalić na podstawie dokumentu zakupu (np. uległ on zniszczeniu) wartości początkowej środka trwałego, to podatnik sam musi dokonać wyceny. Wycena ta musi uwzględniać cenę rynkową środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz stan i stopień zużycia.

Wycena na podstawie cen rynkowych jest często trudna dla podatników. Jeśli tak się stanie, warto skorzystać z pomocy eksperta, który dokona rzetelnej oceny.

Przykład 1. 

Pani Maria chciałaby przekazać do firmy rower, który będzie jej służył dojazdom do miejsca świadczenia usług. Zakup roweru dokumentuje faktura wystawiona na panią Marię. Na fakturze wskazana jest jako cena roweru kwota 2.000 zł brutto. Natomiast już po cenie rynkowej rower wyceniany jest w kwocie 1.200 zł. Jaką kwotę powinna przyjąć na oświadczeniu jako wartość początkową przyjmowanego majątku?

Pani Maria powinna przyjąć jako wartość początkową przyjmowanego majątku kwotę 1.200 zł. Wynika to z tego, że cena rynkowa była niższa niż ta wynikająca z faktury zakupu, więc zgodnie z przepisami należy przyjąć niższą kwotę.

Oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów – jak dodać w wFirma?

Podatnik, który zdecydował się na wniesienie prywatnego majątku do firmy musi w pierwszej kolejności sporządzić oświadczenie o przekazaniu prywatnego majątku do firmy. Następnie aby dodać pojazd prywatny do środków trwałych w systemie wFirma.pl, trzeba przejść do zakładki: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE i skorzystać z opcji DODAJ ŚRODEK TRWAŁY.

oświadczenie o przekazaniu prywatnych przedmiotów

Po zapisaniu środka trwałego do Księgi Przychodów i Rozchodów w kolumnie 13. – Pozostałe wydatki będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który można zobaczyć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE po kliknięciu na nazwę środka trwałego.

System po dodaniu składnika majątku do środków trwałych automatycznie wygeneruje dokument OT. Aby go pobrać należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, a następnie kliknąć w nazwę środka trwałego. Następnie w wyświetlonym oknie wybiera się z górnego paska opcję DRUKUJ » DRUKUJ OT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów