0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Fundusz pożyczkowy dla kobiet

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pod koniec 2014 roku Ministerstwo Gospodarki poinformowało o uruchomieniu funduszu dla kobiet, które już prowadzą działalność gospodarczą lub dopiero zamierzają ją rozpocząć. Kto będzie mógł otrzymać pożyczkę? Kobiety, które mieszkają w Polsce i będą wykonywać lub wykonują działalność na jej terenie. Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla kobiet zostanie uruchomiony najprawdopodobniej w I kwartale 2015 r.

Fundusz pożyczkowy dla kobiet - zasady udzielenia pożyczki

Pożyczki dla kobiet udziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i kieruje ją do pań, które chcą rozwinąć działalność lub ją założyć. Te, które chcą prowadzić przedsiębiorstwo w spółce cywilnej, nie będą mogły przedstawić wniosku o udzielenie pożyczki.

W ramach projektu, pieniądze uzyskane od PARP mają zostać skierowane do kobiet, które nie prowadzą jeszcze sprzedaży produktów lub usług, nie generują zysków, a w przypadku planowania założenia firmy - środki przeznaczą na rozwój działalności.

Pożyczka udzielona przez PARP jest przewidziana na 5 lat, ale wykorzystanie jej musi nastąpić w ciągu 12 miesięcy od otrzymania pieniędzy. Jej wielkość natomiast nie może przekroczyć 95% wydatków, które zostały zakwalifikowane do objęcia. Kwota udzielona w ramach projektu musi wynosić minimum 20 000 zł i maksymalnie 40 000 zł. Wysokość pomocy de minimis udzielanej w formie pożyczki dla kobiet stanowić będzie różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla udzielanej pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z oprocentowania zastosowanego przez PARP i będzie obliczana zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.

Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z niej tylko raz w ciągu trwania edycji. Oprocentowanie pożyczki według rozporządzenia będzie wynosiło 2% i będzie miało charakter stały.

Kobieta prowadząca firmę będzie miała prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek. Karencja w spłacie pożyczki nie będzie mogła przekroczyć jednego roku od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego pożyczką. W okresie karencji odsetki nie będą kapitalizowane.

Fundusz pożyczkowy dla kobiet - cel pożyczki

Pożyczka dla przedsiębiorczej kobiety nie może być przeznaczona na wydatki związane z pokryciem bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

Wydatki, które mogą zostać współfinansowane to te, które będą niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i zostaną poniesione w okresie realizacji.

Według Rozporządzenia z 18 listopada 2014 r., przedsiębiorca będzie mógł je wykorzystać na:

1) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;

2) zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;

3) zakup wartości niematerialnych i prawnych;

4) adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;

5) zakup materiałów i wyposażenia;

6) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

Otrzymanie pożyczki

Pożyczka dla kobiet jest wypłacana po ustanowieniu i wniesieniu zabezpieczenia:

1) należytego wykonania przez pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z umowy pożyczki w formie weksla in blanco z poręczeniem wekslowym wraz z deklaracją wekslową oraz

2) prawidłowego wydatkowania środków pożyczki przez złożenie oświadczenia pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

W uzasadnionych przypadkach, PARP może zażądać zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej, poręczenia lub hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej jej przedmiotem.

PARP, rozpatrując wnioski o udzielenie pożyczki dla kobiet, będzie brać pod uwagę głównie:

  • przewidywany wpływ zaplanowanych działań na rozwój przedsiębiorcy,

  • wysokość kosztów zaplanowanych działań w stosunku do ich przewidywanych rezultatów.

Informacja o rozpoczęciu przyjmowania wniosków będzie ogłaszana w internecie na stronie PARP.

 

Chcesz założyć firmę, ale brakuje Ci na nią pieniędzy? Przeczytaj, jak uzyskać kredyt dla start-upu!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów