0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Krajowy Rejestr Sądowy - zasada domniemania prawdziwości danych wpisanych do KRS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niektóre formy prowadzenia działalności gospodarczej zobowiązują przedsiębiorców do uzyskania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wobec danych ujawnionych w KRS zastosowanie ma tzw. zasada domniemania prawdziwości danych wpisanych do rejestru wyrażona w art. 17 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W poniższym artykule wyjaśniamy, czym dokładnie jest domniemanie prawdziwości.

Definicja domniemania

W celu zdefiniowania samego pojęcia domniemania można sięgnąć do słownika języka polskiego, który wyjaśnia, iż domniemanie to uznanie istnienia niestwierdzonego faktu na podstawie innych ustalonych faktów, pozostających z nim w związku. Przenosząc to na grunt prawny, domniemanie należy rozumieć jako założenie, iż dana informacja jest prawdziwa.

Zasada domniemania prawdziwości danych wpisanych do KRS

Dane wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego korzystają z domniemania prawdziwości. Uznaje się, że są one zgodne z rzeczywistością. Zasada domniemania prawdziwości danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym nakłada na przedsiębiorców odpowiedzialność za wpisane dane. Jeżeli nie zareagują na błędy w rejestrze, a osoba trzecia zasugeruje się tymi informacjami, wówczas będą oni ponosili odpowiedzialność względem tej osoby. 

Ważne!

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli dane wpisano do rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. 


Domniemanie prawdziwości
wyrażone w art. 17 może być obalone, jako że ustawa tego nie zabrania, jednakże jak już zostało wskazane powyżej, sam podmiot zarejestrowany ma bardzo wąskie możliwości wzruszenia domniemania przewidzianego w art. 17 ust. 1 ustawy, przeciwko osobom trzecim działającym w dobrej wierze.

Nie wszystkie dane w KRS są objęte domniemaniem prawdziwości

Zasada domniemania prawdziwości danych nie obejmuje danych ujawnionych w dziale czwartym rejestru przedsiębiorców, który zawiera informacje o zaległościach m.in. podatkowych względem ZUS czy niektóre informacje dotyczące postępowania upadłościowego i egzekucyjnego. Dane ujawnione w dziale czwartym rejestru enumeratywnie wymienione są w art. 41 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W związku z powyższym nie ma możliwości bezpośredniego uznania, iż dane zawarte w tym dziale są prawdziwe. Dla celów dowodowych konieczne będzie wykorzystanie dokumentu poświadczającego ich prawdziwość.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów