0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Protokół odbioru dzieła - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Przekazanie przedmiotu, wykonanego w ramach umowy o dzieło, jest bardzo ważnym elementem całej transakcji. Na jego podstawie można ocenić czy umowa została właściwie zrealizowana, a zamawiający może rozliczyć się z wykonawcą. Sprawdź, jak powinien zostać sporządzony protokół odbioru dzieła.

Protokół odbioru dzieła - darmowy wzór do pobrania w PDF i DOCX!

Do pobrania:

Protokół odbioru dzieła - wzór .pdf
Protokół odbioru dzieła - wzór .doc

Protokół odbioru przy umowie o dzieło

Według prawa nie ma obowiązku sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego w przypadku umowy o dzieło. Nie jest także określone, w jakiej formie dzieło powinno być przekazane. Jednak art. 642 kodeksu cywilnego mówi, że jeżeli strony nie postanowiły w umowie inaczej, wynagrodzenie należy się wykonawcy w momencie oddania dzieła.

W praktyce może też dochodzić do sytuacji, że zamawiający po odbiorze dzieła nie dokonuje zapłaty, ponieważ dzieło zostało wykonane w niewłaściwy sposób czy w późniejszym, niż strony ustaliły,  terminie. Dlatego najkorzystniej jest zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami, sporządzając protokół odbioru dzieła. 

Protokół odbioru dzieła, czyli protokół zdawczo-odbiorczy, to dokument zawierany przez strony umowy, który potwierdza finalizację transakcji. Stanowi on podstawę przekazania dzieła od wykonawcy do zamawiającego i potwierdzenie odbioru dzieła przez zamawiającego. Tym samym zamawiający zobowiązany jest wypłacić wykonawcy ustalone wynagrodzenie.

Możliwe jest także zgłoszenie uwag zamawiającego w kwestii jakości, finalnego efektu wykonanego dzieła, czy sposobu wykonania. Zawarcie takich zastrzeżeń w protokole będzie w tym przypadku zobowiązywać wykonawcę dzieła do dokonania stosownych poprawek lub zmian, jakich zażądał odbiorca.  W ten sposób chronione są obie strony umowy - zarówno zamawiający (przed niewywiązaniem się wykonawcy z umowy), jak i wykonawca (przed brakiem otrzymania zapłaty). Jeżeli doszłoby do postępowania sądowego, protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony, mógłby być ważnym dowodem.

Protokół odbioru dzieła - forma i elementy

Protokół odbioru dzieła powinien mieć formę pisemną oraz zawierać:

1. datę i miejsce sporządzenia,
2. przedmiot umowy o dzieło,
3. datę zawarcia umowy oraz jej numer,
4. dane wykonawcy,
5. dane zamawiającego oraz dane osoby upoważnionej do odbioru, jeżeli zamawiający nie odbiera dzieła osobiście,
6. podpisy obu stron umowy,
7. oświadczenie przekazania dzieła oraz jego odbioru, w jednym z trzech sposobów:

  • bez zastrzeżeń - zamawiający odbiera dzieło, nie ma uwag, wypłaca ustalone w umowie wynagrodzenie; 
  • z zastrzeżeniami - zamawiający zgłasza uwagi, przez co zobowiązuje wykonawcę do wykonania poprawek lub wypłaca niższe wynagrodzenie, aby poprawki zlecić innemu wykonawcy; 
  • odmowa dokonania odbioru - ma miejsce, gdy wykonanie dzieła uznane jest za nienależyte, niezgodne z ustaleniami w umowie. Zlecający, odmawiający odbioru dzieła, nie wypłaca wynagrodzenia.

Mając na uwadze bezpieczeństwo stron umowy, warto sporządzać protokół odbioru dzieła. W przypadku problemów może on być dowodem, który pomagającym chronić nasze interesy przed potencjalnym ryzykiem i nieuczciwością.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów