0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Krajowy Rejestr Sądowy - ochrona osób trzecich działających w zaufaniu do KRS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Krajowy Rejestr Sądowy ze względu na swoją powszechność jest jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji dotyczących wpisanych podmiotów. Nie zmienia to jednak faktu, że z winy samych zainteresowanych niektóre dane nierzadko mogą być nieaktualne, a nawet nieprawdziwe. Warto jednak pamiętać, że w takich sytuacjach ochrona osób trzecich działających w zaufaniu do KRS zapewniona jest przez przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ochrona osób trzecich działających w zaufaniu do KRS

Ochronę osób trzecich działających w zaufaniu do KRS, zapewnia art. 14 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W myśl tego przepisu przedsiębiorca, na którym spoczywa obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru, nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze (czyli wówczas, gdy nie wiedzą o tym, ze informacje nie są zgodne z rzeczywistością) na dane, które nie zostały do rejestru wpisane lub uległy wykreśleniu.

Z powyższego przepisu można wywnioskować, że osoba trzecia może w pełni polegać na danych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile nie posiada informacji, że mogą być one nieprawdziwe. Z kolei podmiot wpisany do rejestru nie może próbować osiągać korzyści z tytułu niewiedzy osoby trzeciej i zmiany danych, jeżeli nie zostały one zgłoszone w wyznaczonym terminie.

Osoby działające w złej wierze a skutki nieprawdziwych danych w rejestrze

Ochrona wynikająca z art. 14 ustawy dotyczy wyłącznie osób działających w zaufaniu do rejestru - nie odnosi się do osób działających w złej wierze, czyli takich, które zdawały sobie sprawę, że wpisane dane są nieaktualne lub nieprawdziwe.

Z drugiej jednak strony, według ogólnych zasad prawa cywilnego, zawsze domniemywa się istnienie dobrej wiary. Jeżeli spółka podejrzewa, że osoba trzecia działała w złej wierze, może dążyć do obalenia tego domniemania.

Domniemanie prawdziwości danych w KRS

Dane wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego na mocy art. 17 ustawy korzystają z domniemania prawdziwości. Przyjmuje się zatem, że wpisy w rejestrze są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Przepis ten utwierdza jedynie, że KRS jest wiarygodnym źródłem informacji o wpisanych podmiotach, a osoby trzecie mogą na tych danych polegać bez potrzeby pozyskiwania informacji z innych źródeł.

Odpowiedzialność za prawdziwość danych w KRS

Odpowiedzialność za prawdziwość danych w rejestrze ponosi przedsiębiorca. Ponadto jest on zobligowany, aby wpisane informacje były zgodne ze zgłoszeniem. Powinien więc dopilnować, aby w tej kwestii nie wystąpiły żadne odchylenia, a w razie ich wystąpienia - musi niezwłocznie je sprostować. Podkreślić należy, że każda dokonana czynność przez osobę trzecią, która działała w dobrej wierze, nie zostanie unieważniona ze względu na błędne dane w KRS, nawet jeśli nie wynikało to de facto z winy przedsiębiorcy.

Kwestia ta regulowana jest przez ust. 2 art. 17 ustawy. Mianowicie jeżeli dane wpisano do rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieprawdziwych i nieaktualnych danych w KRS

Całość odpowiedzialności przedsiębiorcy uzupełnia art. 18 ustawy, który bezpośrednio odnosi się do tego, że podmiot wpisany do rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną:

  • zgłoszeniem nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek oraz

  • niezgłoszeniem danych, które podlegały obowiązkowemu wpisowi do rejestru w terminie wyznaczonym przez ustawę.

Uwaga!

Podmiot wpisany do rejestru nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody, jeżeli wystąpiły one wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

 
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów