0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wzór Umowa poręczenia z omówieniem

Wielkość tekstu:

Regulacje w zakresie instytucji poręczenia zostały zawarte w art. 876-887 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik jego nie wykonał.

Pobierz darmowy wzór umowy poręczenia w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Umowa poręczenia - wzór.pdf
Umowa poręczenia - wzór.doc

Podstawowe założenia umowy poręczenia

Poręczenie ma charakter akcesoryjny, czyli prawo to jest ściśle sprzężone z jakimś innym stosunkiem zobowiązaniowym. Oznacza to, że istnienie oraz kwota długu mają wpływ na występowanie i rozmiar poręczenia.

Poręczyciel odpowiada wobec wierzyciela jak współdłużnik solidarny. Oznacza to, że odpowiedzialność kształtuje się nie w sposób subsydiarny (posiłkowy), ale równorzędny.
Należy dodać, że strony umowy poręczenia mogą tę odpowiedzialność zawęzić lub zmienić - nawet model na posiłkowy. Wówczas dług poręczyciela stanie się wymagalny dopiero po bezskutecznej próbie uzyskania świadczenia od dłużnika. Żaden przepis Kodeksu cywilnego nie stanowi o tym, że poręczenie jest odpłatne. W związku z tym stronom umowy poręczenia pozostawiono swobodę w zakresie decyzji o ewentualnej odpłatności.

Umowa poręczenia - forma

Do zawiązania umowy poręczenia dochodzi wskutek zgodnego oświadczenia stron, stąd też to zobowiązane ma charakter konsensualny. Co więcej, z przepisów wynika, że forma pisemna umowy poręczenia pod rygorem nieważności została jedynie zastrzeżona dla poręczyciela. Z kolei dla ważności oświadczenia wierzyciela wystarczy jedynie forma dorozumiana (np. przyjęcie przez pracownika SKOK-u dokumentu, w którym zamieszczono oświadczenie woli poręczyciela).

Oświadczenie woli poręczyciela nie musi zawierać stwierdzenia o poręczeniu (np. “poręczam”). Sformułowanie musi jedynie wyrazić dostatecznie wolę wykonania zobowiązania, gdyby dłużnik go nie wykonał.

Umowa poręczenia - elementy

1. Strony umowy poręczenia

Stronami umowy poręczenia są Wierzyciel oraz Poręczyciel.

W wypadku osób fizycznych konieczne będzie podanie takich danych jak: ich imiona, nazwiska, daty urodzenia, adres zamieszkania, numer ewidencyjny dokumentów tożsamości (dowód, osobisty, paszport, ważna legitymacja studencka), opcjonalnie PESEL. W razie prowadzenia działalności gospodarczej może być zawarty NIP strony.

Jeżeli wśród stron umowy poręczenia występuje osoba prawna, konieczne będzie podanie adresu jej siedziby, numeru wpisu do KRS, NIP oraz osoby uprawnionej do reprezentacji.

2. Umowa poręczenia - przedmiot

Istotnym elementem umowy poręczenia jest wskazanie osoby dłużnika oraz długu, ponieważ poręka ze względu na swój akcesoryjny charakter będzie zależała od istnienia zobowiązania głównego.

Poręczenie może dotyczyć nie tylko kredytu czy umowy pożyczki, ale także zdarzeń prawnych. Przykładami może być zobowiązanie alimentacyjne czy odszkodowanie z tytułu czynów niedozwolonych.

3. Zakres odpowiedzialności w umowie poręczenia

Poręczenie zasadniczo jest solidarne.  Może być pełne, ograniczone np. do określonej kwoty lub wyznaczone procentowo. W przypadku pełnej poręki należy mieć na uwadze, że poręczyciel odpowie nie tylko za kwotę główną długu, ale także za odsetki oraz ewentualne koszty procesowe.

Co ciekawe, odpowiedzialność może być ograniczona w czasie - np. na 4 miesiące od chwili, kiedy dług stanie się wymagalny.

Odpowiedzialność może być także warunkowa - uzależniona od warunku zawieszającego albo rozwiązującego.

Należy pamiętać, że można poręczyć za dług przyszły do wysokości z góry oznaczonej, zaś bezterminowe poręczenie za tego typu zobowiązanie może być przed powstaniem długu odwołane w każdym czasie.

Umowa zawarta przez dłużnika z wierzycielem po udzieleniu poręczenia nie może zwiększyć zobowiązania poręczyciela.
Z punktu widzenia poręczyciela warto zawrzeć klauzulę, z której będzie wynikało, że egzekucja z jego majątku będzie dopuszczalna dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku okaże się bezskuteczna, a wykorzystanie innych środków zabezpieczających również nie przyniesie żądanych efektów dla wierzyciela (odpowiedzialność posiłkowa).

4. Inne postanowienia umowy poręczenia

Przykładowo ustalenie formy zawiadomienia poręczyciela o niewypłacalności - np. w formie pisemnej, ustnie, esemesem, faksem) lub zapis mówiący o odpłatności poręczenia.

5. Podpisy stron umowy poręczenia

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów