0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o pracę na okres próbny - wzór z z szerokim omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa o pracę na okres próbny to jeden z rodzajów umowy o pracę. Regulują ją, podobnie jak inne umowy o pracę, przepisy kodeksu pracy. Zawiera się ją jednorazowo co do zasady na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Najważniejszym celem zawarcia takiego kontraktu jest sprawdzenie obu stron - pracodawca może poznać pracownika, ocenić jego umiejętności i zaangażowanie, pracownik natomiast ma możliwość zorientować się, czy odpowiada. mu atmosfera, tryb wykonywania pracy i zakres obowiązków. Umowa o pracę na okres próbny ma wiele cech wspólnych z umową o pracę.

Pobierz darmowy wzór umowy o pracę na okres próbny w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Umowa o pracę na okres próbny -pdf.pdf
Umowa o pracę na okres próbny - wzór.doc

Umowa o pracę na okres próbny - najważniejsze elementy

Umowa o pracę na okres próbny, tak jak umowa o pracę, musi być zawarta w formie pisemnej. Strony mogą jednak ustalić warunki umowy ustnie, zaś pracodawca , zobowiązany jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika dostarczyć mu spisaną i podpisaną umowę, zawierającą zapisy o rodzaju umowy, stronach i warunkach pracy. Ze względu jednak na tymczasowość nawiązywanego stosunku pracy, nie musi ona posiadać tak rozbudowanej struktury, jak umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony.

Wyjątkiem od 3-miesięcznego okresu umowy na okres próbny jest sytuacja, gdy uzgodni się z pracownikiem, że umowa przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności.

Do najważniejszych elementów umowy o pracę na czas próbny należą:

 • dane stron zawierających umowę,
 • określenie rodzaju umowy,  
 • datę zawarcia umowy,
 • wskazanie stanowiska lub zakresu obowiązków,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wysokość pensji,
 • wymiar czasu pracy,
 • wskazanie daty rozpoczęcia pracy.

Strony umowy o pracę na okres próbny

Stronami umowy pracy na okres próbny są pracodawca i pracownik. Możemy ich zdefiniować podobnie jak w przypadku umowy o pracę - pracownik wykonuje na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy określony w umowie rodzaj pracy w wyznaczonym miejscu i wymiarze czasu, natomiast pracodawca zapewnia mu warunki do wykonywania wynikających z umowy obowiązków i wypłaca mu wynagrodzenie.

Przedmiot umowy o pracę na okres próbny

Przedmiotem umowy o pracę na okres próbny jest stosunek pracy, czyli więź między pracownikiem i pracodawcą. Składa się na nią świadczona przez pracownika pod kierownictwem pracodawcy praca, wykonywana we wskazanym przez niego miejscu i określonym wymiarze czasu.

Umowa o pracę na okres próbny - wymiar i system czasu pracy

W umowie o pracę na okres próbny nie może zabraknąć też oznaczenia wymiaru czasu pracy. Określa się go na takich samych zasadach, jak w umowie o pracę. Przeciętnie jest to 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy, zaś okresem rozliczeniowym jest czas, na jaki zawarto umowę. Jeżeli umowę o pracę na okres próbny zawarto na część etatu, wymiar czasu pracy jest proporcjonalnie zmniejszony.  

Równie ważne jest uwzględnienie przy nawiązywaniu współpracy systemu czasu pracy. System czasu pracy w trakcie okresu próbnego powinien odpowiadać systemowi, w którym pracownik pracowałby w przypadku zatrudnienia. Może to być podstawowy system czasu pracy, równoważny czas pracy, zadaniowy czas pracy lub weekendowy system pracy.

Umowa o pracę na okres próbny a rozwiązanie umowy

Umowa wygasa po upłynięciu czasu, na jaki została zawarta. Oprócz tego każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Kwestię tę reguluje art. 34 kodeksu pracy:

Art. 34 Kodeksu pracy
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 1. 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 2. 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 3. 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Pracownikowi, który był zatrudniony na okres próbny na okres 3 miesięcy, przysługują w okresie wypowiedzenia 2 dni wolne na poszukiwanie pracy.

Umowę o pracę na okres próbny można także rozwiązać przed jej końcem za porozumieniem stron lub bez wypowiedzenia. Do rozwiązania umowy o pracę na okres próbny stosuje się przepisy dotyczące umowy o pracę. Według nich zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracodawca może wypowiedzieć umowę z następujących przyczyn:

 • popełnienie przez pracownika ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,   
 • zawiniona przez pracownika utrata uprawnień, koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Pracownik natomiast może wypowiedzieć umowę w sytuacjach, gdy:

 • uzyska orzeczenie od lekarza stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
 • pracodawca dopuścił się poważnego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takich przypadkach pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Umowa o pracę na okres próbny a zatrudnienie

Ustawa nie nakłada na pracodawcę obowiązku zatrudnienia pracownika po upływie czasu, na jaki została zawarta umowa o pracę na okres próbny. Także pracownik może odmówić zawarcia z pracodawcą umowy o pracę, jeżeli uzna, że nie odpowiada  mu taki rodzaj wykonywania zawodu. Obie strony podejmują decyzję o ewentualnym podpisaniu umowy o pracę całkowicie samodzielnie.   

Nie można też zakwalifikować umowy o pracę na okres próbny jako pierwszej umowy na czas określony. Nie wlicza się ona do limitu liczby umów na czas określony (3 umowy), a także nie pomniejsza ograniczenia czasowego w zawieraniu tych umów umów (33 miesiące).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów