0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wzór Umowa o naprawę samochodu z omówieniem

Wielkość tekstu:

Zawarcie umowy o naprawę samochodu nie jest obowiązkowe. Praktycznie każdy przedsiębiorca, który korzysta z samochodu, odwiedza mechanika przynajmniej raz w roku. Zazwyczaj osoby prowadzące działalność nie mają potrzeby zawierać formalnych umów z zakładem naprawy pojazdów. Jednak co w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba formalnego potwierdzenia zlecenia naprawy? Otóż właściwym do tego celu dokumentem będzie umowa o naprawę samochodu.

Pobierz darmowy wzór umowy naprawy samochodu w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór umowy o naprawę samochodu.pdf
Wzór umowy o naprawę samochodu.docx

Na czym polega umowa o naprawę samochodu?

W umowie o naprawę samochodu  przesiębiorca, czyli warsztat samochodowy, zobowiązuje się naprawić dany pojazd. Zamawiającym usługę naprawy samochodu jest klient. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest on przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną.

Umowa o naprawę samochodu - co powinna zawierać?

Pomimo tego, że nie ma ustalonego, jednego wzoru umowy o naprawę samochodu, można wyróżnić elementy, które powinna ona zawierać. W treści umowy powinny zostać zawarte:

 • Data i miejsce zawarcia

Dane takie jak data i miejsce sporządzenia umowy zawsze warto umieścić w piśmie - stanowią one podstawowe elementy. Umieszczenie daty na umowie o naprawę samochodu umożliwia obliczanie terminów, które zostały zawarte w umowie. 

 • Określenie stron umowy

W umowie o naprawę samochodu istotnym elementem jest także określenie stron, pomiędzy którymi zawierana jest umowa. W części tej podaje się dokładną nazwę i adres oraz inne dane niezbędne do weryfikacji podmiotów zawierających umowę.

 • Określenie przedmiotu umowy

Przedmiot każdej umowy jest inny. Dotyczy to zwłaszcza umowy o naprawę samochodu. Bowiem każdy samochód jest inny, różni się marką, rokiem produkcji, pojemnością silnika, a przede wszystkim rodzajem usterek, które mają zostać naprawione. Dlatego tak istotne jest określenie przedmiotu, którego dotyczy dana umowa.

W części tej warto również wymienić zakres usług, które mają zostać świadczone z tytułu danej umowy o naprawę samochodu.

 • Potwierdzenie kwalifikacji osoby dokonującej naprawy

Nie chodzi tutaj o to, by przyjmujący zlecenie okazywał dyplomy i certyfikaty, które mają poświadczyć jego przygotowanie do zawodu. Głównym zamysłem tego zapisu jest pisemne oświadczenie, iż osoba zawierająca umowę oraz inne osoby uczestniczące w naprawie samochodu posiadają wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Służy to przede wszystkim do złożenia zapewnienia osobie, która oddaje samochód do naprawy, że powierza go w ręce specjalistów w tej dziedzinie. 

 • Wyznaczenie obowiązkowych terminów

W celu sprawnego przebiegu usługi niezbędne jest dotrzymywanie terminów, określonych w umowie o naprawę samochodu. Istotne jest to, by każda ze stron wywiązywała się z ustalonych w umowie dat.

 • Warunki odstąpienia od umowy

Jak większość umów, również umowa o naprawę samochodu powinna zawierać zapisy, które uprawniają strony do odstąpienia od przyjętych ustaleń. Głównie chodzi o niewywiązywanie się przez którąś ze stron lub obie strony z przyjętych wcześniej ustaleń. Oczywiście przy zawieraniu umowy strony mogą przyjąć różnorakie warunki uprawniające do odstąpienia od umowy. Jest to indywidualna kwestia ustalana pomiędzy stronami umowy.

 • Określenie kosztów naprawy, czyli kosztorys

Przystępując do podpisania umowy, przyjmujący zlecenie powinien dokonać wyceny części i robocizny, czyli określić koszt, który składający zlecenie naprawy samochodu będzie musiał ponieść. Najczęściej wycena ta, czyli tzw. kosztorys, ma formę załącznika, stanowiący element umowy.

 • Wynagrodzenie za wykonaną usługę

Wysokość wynagrodzenia zazwyczaj uzależniona jest od nakładu pracy i materiałów zużytych podczas naprawy. Materiały przeważnie dostarczane są przez przyjmującego zamówienie, czyli warsztat. Wstępnie określone w umowie o naprawę samochodu wynagrodzenie może ulec zmianie. Jeśli wynagrodzenie to wzrośnie ze względu na większą liczbę świadczonych usług, wówczas warsztat ma obowiązek poinformowania o tym niezwłocznie użytkownika danego auta. Klient musi wyrazić zgodę na podwyższenie kosztów naprawy. Bowiem jeśli przyjmujący zamówienie wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego, nie może rościć sobie praw do wyższego wynagrodzenia. 

 • Dodatkowe uregulowania

Najczęściej są to zapisy dotyczące uzupełnienia brakujących kwestii. Przede wszystkim w tej części umowy wprowadza się adnotację, iż jeśli dane kwestie nie zostały uregulowane w umowie o naprawę samochodu, wówczas należy odnieść się do odgórnych, prawnych regulacji, jak np. kodeks cywilny.

 • Podpisy obu stron

Umowa powinna zawierać własnoręczne podpisy stron, zawierających daną transakcję. Jest to potwierdzenie faktu, iż strony zapoznały się i akceptują ustalenia zawarte w umowie o naprawę samochodu. 

 • Załączniki

Nie są one niezbędnym elementem umowy, natomiast umożliwiają “dodanie” do umowy dokumentów, pism czy innych uzupełnień, które mają wpływ na to, iż umowa o naprawę samochodu staje się bardziej kompletna i zawiera więcej szczegółów istotnych dla stron umowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów