0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nierzetelnie wykonany remont – co, gdy warunki umowy zostały złamane?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zdecydowałeś się na zrobienie remontu, jednak wykonawca nie spełnił Twoich oczekiwań? Prawo cywilne przewiduje kilka rozwiązań. Gdy nierzetelnie wykonany remont jest niezgodny ze sztuką budowlaną, możesz żądać odszkodowania. Nie załamuj rąk i przeczytaj, co możesz zrobić, by odzyskać pieniądze lub naprawić błędy. Podpowiemy Ci także, co powinno być w umowie, by w przy kolejnym remoncie uniknąć przykrych niespodzianek.

Umowa z wykonawcą remontu – co powinna zawierać?

Umowa, której przedmiotem jest remont, to tzw. umowa rezultatu – ważny jest efekt prac. Jako osoba zlecająca remont sprawdzasz, czy wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Podstawą prawną tego dokumentu jest Kodeks Cywilny, który określa umowę na remont jako dzieło (Art. 627 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że Ty jako podmiot zlecający (zwany także zamawiającym) zobowiązujesz się do zapłacenia za wykonane prace, a wykonawca, czyli podmiot przyjmujący ma wykonać dzieło (prace zlecone na podstawie zawartej umowy).

Polskie prawo (przepisy Kodeksu Cywilnego) pozwala na dość swobodne ukształtowanie umowy na remont, tzn. zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą dowolnie, lecz zrozumiale opisać np. jakie są postanowienia zawieranej umowy, na jakich zasadach zostanie nałożona kara, gdy mowa o nierzetelnie wykonanym remoncie, kto zapewnia materiały budowlane itd. Ważne, by zapisy umowy były zgodne z obowiązującymi przepisami oraz brały pod uwagę zasady współżycia społecznego.
Podpisując umowę, zwróć uwagę na to, czy w umowie są:

 • Wyszczególnione terminy – termin oddania całości lub wykonania poszczególnych etapów prac,
 • kary umowne np. za niedotrzymanie terminu,
 • jakie materiały zostaną użyte do remontu (można dołączyć wykaz materiałów),
 • kto ma dostarczyć materiały (Ty czy wykonawca),
 • dokładne opisy prac, które mają zostać wykonane w ramach umowy,

Umowę dla własnego spokoju sporządź w dwóch papierowych egzemplarzach, które precyzyjnie określają prawa i obowiązku obu stron. To metoda na uniknięcie wielu nieporozumień.

Nierzetelnie wykonany remont – co, gdy warunki umowy zostały złamane?

Nierzetelnie wykonany remont to taki, który ma elementy wadliwe, czyli niewykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i stanowią lub przyczyniają się do powstawania usterek. To także remont, który został zrobiony niezgodnie z umową, czyli nie spełnia warunków wyszczególnionych przez strony w umowie.
Jeśli strony umowy nie zmodyfikowały zasad ogólnych dokumentu, to zastosowanie w postępowaniu mają przepisy Kodeksu cywilnego, a więc jako zlecający możesz:

 • kazać wykonawcy naprawić usterki w wyznaczonym wspólnie terminie,
 • odstąpić od umowy, jeśli terminy wykazane w umowie zostały przekroczone,
 • zlecić innemu wykonawcy naprawienie błędów lub dokończenie prac.

Zgodnie z art. 322 Kodeksu postępowania cywilnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z 8 marca 2019 r. wydany w sprawie o sygn. III CSK 106/17) możesz żądać od wykonawcy, który wykonał nierzetelnie remont odszkodowania. Obliczenie kosztów usunięcia wad może być dokładne (jeśli jest taka możliwość) lub szacunkowe.

Odpowiedzialność wykonawcy – czego możesz żądać?

Jako zlecający remont, masz prawo do:

 • Reklamacji źle wykonanych usługi na podstawie przepisów o rękojmi (art. 638 Kodeksu cywilnego), ponieważ wykonawca ponosi odpowiedzialność na wykonane prace. Prawo to nie ma zastosowanie, jeśli wady powstały z powodu zastosowania wadliwego materiału.
 • Roszczeń wynikających z zapisów w umowie przez 2 lata od dnia zakończenia remontu (oddania dzieła) lub od daty, kiedy remont miał się skończyć. Po 2 latach roszczenia ulegają przedawnieniu.
 • Domagania się usunięcia wad na koszt wykonawcy.
 • Nie płacić i nie odbierać dzieła, jeśli wady są istotne.
 • Odstąpienia od umowy z powodu opóźnień nawet przed datą zakończenia remontu (podstawą może być fakt, że widzisz, iż wykonawca nie zdąży zrobić wszystkiego, co jest w umowie), przekroczenia końcowego terminu, znalezionych wad.

Umowa powinna być sporządzona w formie papierowej, a odstąpienie od niej wymaga od wykonawcy oddania tego, co dostał przy podpisywaniu dokumentu np. zaliczki na wykonanie prac.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów