0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o przejęcie długu - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa o przejęcie długu jest dokumentem na podstawie którego przejemca przejmuje długi dłużnika i zobowiązuje się do jego uregulowania, przez co dłużnik zostaje z długu zwolniony.

Zasady i forma przejęcia długu

Przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika może nastąpić poprzez instytucję przejęcia długu. Przejęcie to może nastąpić poprzez:

  • umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika (oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron);

  • umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela (oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron i może być ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że przejemca długu jest niewypłacalny).

Najważniejszym elementem umowy jest zapis, w którym wyrażona zostaje zgoda na przejęcie długu. Każda ze stron umowy może wyznaczyć osobie, której zgoda jest potrzebna do osiągnięcia rezultatu przejęcia, odpowiedni termin do tego oświadczenia. Bezskuteczny upływ terminu jest poczytywany jako brak akceptacji.

Z kolei jeżeli skuteczność umowy oprzejęcie długu uzależniona jest od zgody samego dłużnika, który jej nie wyraził - umowa uważana jest za niezawartą.

Natomiast jeśli zawarcie umowy zależne jest od akceptacji wierzyciela, który nie wyraził zgody, przejemca jest za to odpowiedzialny wobec dłużnika - wierzyciel bowiem nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia w przyszłości.

Przejemca długu i jego prawa

Przejmujący dług przejmuje także zarzuty przeciwko wierzycielowi, jakie miał dotychczasowy dłużnik. Nie przejmuje jedynie zarzutu potrącenia z wierzytelności dotychczasowego dłużnika. Przejemca nie może jednak powoływać się względem wierzyciela na zarzuty, które wynikają ze stosunku prawnego istniejącego między nim a dotychczasowym dłużnikiem.

Uwaga!

Wyżej opisana zasada nie znajduje swojego zastosowania w przypadku zarzutów, o których wierzyciel już wiedział.

Jeżeli wierzytelność była zabezpieczona poręczeniem lub ograniczonym prawem rzeczowym (jak np. służebność, zastaw, hipoteka), które ustanowiła osoba trzecia, poręczenie (lub ograniczone prawo rzeczowe) wygasa w momencie, kiedy dług zostaje przejęty. Chyba że poręczyciel lub osoba trzecia wyrazi zgodę na dalsze trwanie zabezpieczenia.

Przejęcie długu a cesja wierzytelności - różnice

 

Przejęcie długu

Cesja wierzytelności

Na czym polega?

Osoba trzecia wstępuje  w miejsce dotychczasowego dłużnika, który zostaje z długu zwolniony

Wierzytelność zostaje przeniesiona w drodze umowy na osobę trzecią

Przedmiot umowy

Dług (określone świadczenie na rzecz wierzyciela)

Wierzytelność (prawo, które przysługuje wierzycielowi do wymagania od dłużnika określonego świadczenia)

Forma

Szczególna - pisemna pod rygorem nieważności

Brak wymaganej szczególnej formy

Charakter

Dług może być istniejący albo przyszły (określony w umowie)

Wierzytelność może być istniejąca albo przyszła (określona w umowie), dopuszcza się przelew przedawnionej, jednakże nie może wynikać z nieważnej umowy

Skutek zawarcia umowy

Skutkiem przejęcia długu jest zmiana podmiotu zobowiązanego do spłacenia długu

Skutkiem zawarcia cesji jest to, że osoba trzecia wstępuje w prawa dotychczasowego wierzyciela

Ważność umowy

Ważność zawartej umowy uzależniona jest od udzielenia zgody

Cedent (ustępujący) musi powiadomić dłużnika o dokonanym przelewie

Zgoda dłużnika

Zgoda może zostać udzielona zarówno przed, jak i po zawarciu umowy

Brak wymaganej zgody dłużnika na przejęcie wierzytelności

Umowa o przejęcie długu - podstawowe elementy

Strony umowy

Stronami umowy w przypadku przejęcia długu są: wierzyciel oraz przejemca długu.

W przypadku osób fizycznych niezbędne będzie podanie takich danych, jak:

  • imiona i nazwiska,

  • daty urodzenia,

  • adres zamieszkania,

  • numer ewidencyjny dokumentów tożsamości (dowód, osobisty, paszport, ważna legitymacja studencka),

  • opcjonalnie PESEL.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej potrzebny będzie także NIP strony. Natomiast jeżeli wśród stron umowy występuje osoba prawna, konieczne będzie podanie adresu jej siedziby, numeru wpisu do KRS, NIP oraz osoby uprawnionej do reprezentacji.

Przedmiot umowy

Przejęcie długu jest przedmiotem umowy. Można także umieścić zapis mówiący o podstawie powstania tego długu.

Wyznaczenie terminu wierzycielowi lub dłużnikowi na wyrażenie zgody na przejęcie długu

Oświadczenie strony o przejęciu długu

Inne postanowienia

Strony mogą umieścić dodatkowe postanowienia dotyczące np. formy dalszych porozumień czy kwestii rozwiązywania sporów.

Podpisy stron umowy

Aby umowa była ważna, strony muszą na niej złożyć czytelne podpisy.

Do pobrania:

Wzór umowy o przejęcie długu.pdf
Wzór umowy o przejęcie długu.docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów