0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Postępowanie w sprawach drobnych roszczeń - procedura odzyskiwania pieniędzy w Europie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jeśli Twoja firma ma kontrahentów w innych państwach Unii Europejskiej, sprawdź, jak działa postępowanie w sprawach drobnych roszczeń na terenie Europy. Przyda Ci się ta wiedza, gdy któraś z firm nie zapłaci za wykonane usługi lub dostarczony towar. Odzyskaj swoje pieniądze, kierując sprawę do sądu. W tym artykule dowiesz się, jak to zrobić.

Europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń – co to jest?

Europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń to metoda na uproszczenie i przyspieszenie postępowania sądowego dotyczącego drobnych roszczeń w sprawach transgenicznych, czyli takich, w przypadku których jedna ze stron na stałe przebywa lub mieszka w innym państwie członkowskim, niż kraj, w którym sąd będzie rozpatrywał sprawę, np. wierzyciel mieszka w Polsce a dłużnik we Francji.

Postępowanie w sprawach drobnych roszczeń oparte jest na standardowych formularzach i prowadzone jest w całości na piśmie. W sytuacjach wyjątkowych sąd może uznać, że konieczne jest przeprowadzenie rozprawy. To europejskie postępowanie można załatwić zarówno listownie, elektronicznie (pozew online) i w sądzie. Orzeczenie wydane na drodze europejskiego postępowania w sprawach drobnych roszczeń funkcjonuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii.

5 000 EUR to maksymalna wartość przedmiotu sporu (w momencie wpłynięcia formularza), o jaką można ubiegać się na drodze postępowania w sprawach drobnych roszczeń. Postępowanie dotyczy spraw handlowych i cywilnych. Wartość sporu to kwota pieniężna, jaką chce odzyskać powód (wierzyciel) od dłużnika (pozwanego) – bez odsetek, wydatków i pozostałych kosztów.

Gdzie i jak złożyć wniosek o postępowanie w sprawach drobnych roszczeń?

Pierwszy krok to ustalenie jurysdykcji – gdzie znajduje się sąd, który rozpozna daną sprawę. Zgodnie z rozporządzeniem 1215/2012 „osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium danego państwa członkowskiego, może być pozwana przed sąd tego państwa członkowskiego”, np. jeśli Twój dłużnik mieszka na terenie Niemiec, to proces o zwrot długu powinien odbyć się w niemieckim sądzie.

Są oczywiście wyjątki od tej zasady. Jednym z nich jest sytuacja, w której w umowie z kontrahentem została zawarta informacja, gdzie będzie toczyło się postępowanie sądowe związane z warunkami umowy. Rozporządzenie to daje także możliwość przeprowadzenia postępowania w kraju wierzyciela, a nie dłużnika.
Kolejnym krokiem, by rozpocząć postępowanie w sprawach drobnych roszczeń, jest złożenie formularza A, który jest załącznikiem do rozporządzenia UE nr 2017/1259. Można go pobrać ze strony europejskiego portalu e-sprawiedliwości – znajduje się w kategorii „Interaktywne formularze” w zakładce „Drobne roszczenia – formularze”.

Formularz musi zostać opłacony – w każdym kraju może być to inna cena – oraz wypełniony w języku, który akceptuje dany sąd. Do formularza należy dołączyć opis dowodów uzasadniających stanowisko wierzyciela (powoda, czyli osoby składającej pozew). Istnieje także możliwość, że będzie wymagane dołączenia także innych dokumentów – jest to zależne od kraju, w którym będzie toczyło się postępowanie.

Sąd w ciągu 14 dni od otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza A, wypełnia część I formularza C „Odpowiedź na pozew” i sporządza odpis, który zostaje doręczony do pozwanego (dłużnika). Pozwany musi udzielić odpowiedzi sądowi. Następnie sąd wydaje orzeczenie w sprawie w ciągu 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi od dłużnika. Orzeczenie sądowe trafia do rąk zarówno wierzyciela, jak i dłużnika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów