Poradnik Przedsiębiorcy

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Dochodzenie roszczenia od swojego dłużnika za zaległe płatności nigdy nie jest przyjemną sprawą. W pierwszej kolejności należy wykorzystać wszystkie dostępne drogi pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym wezwań do zapłaty, polubownie i prób negocjacji. Złożenie pozwu powinno być ostatecznością. Cym jest postępowanie upominawcze i jak złożyć pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze jest zaliczane do postępowań przyśpieszonych obok postępowania nakazowego i postępowania uproszczonego. Jego celem jest zmniejszenie formalności i uciążliwości procesu, co ma znaczący wpływ na jego długość i koszta.

Postępowanie upominawcze jest bardzo podobne do postępowania nakazowego, oba bowiem prowadzą do wydania nakazu zapłaty w stosunku do roszczenia pieniężnego. Jeżeli okoliczności są zasadne i dysponujemy odpowiednią liczbą dowodów, które możemy załączyć do pozwu, sąd lub referendarz sądowy wyda nakaz zapłaty.  

Postępowanie upominawcze jest to uproszczona procedura służąca dochodzeniu roszczeń pieniężnych.

Mamy możliwość złożenia pozwu w postępowaniu upominawczym na dwa sposoby:  

 1. poprzez EPU czyli elektroniczne postępowanie upominawcze

 2. drogą tradycyjną poprzez złożenie papierowego pozwu w sądzie:
  a) za pomocą formularza urzędowego
  b) formułując własny pozew

W jakich sprawach wnosi się pozew do EPU?

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym może być wydany w sprawach:

 1. o charakterze cywilnym

 2. z zakresu prawa pracy

 3. gospodarczych

Elektroniczne postępowanie upominawcze przewidziane jest do rozpatrywania prostych roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów 505(28)-505(37) Kodeksu postępowania cywilnego. W EPU rozpatrywane są przede wszystkim masowe usługi telekomunikacyjne lub sprawy mające te same znamiona przestępstwa, np. niezapłacone faktury. Istotną kwestią tego postępowania jest rozpatrywanie go w całości przez internet, bez konieczności składania pozwu w miejscu zamieszkania dłużnika.
Postępowanie za pomocą e-sądu ma charakter dobrowolny, gdyż roszczenia w podobnych sprawach można złożyć w tradycyjnym sądzie, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Kiedy można wnieść pozew?

Pozew o wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym można złożyć w sprawach, w których roszczenia stały się wymagalne w okresie 3 lat przed wniesieniem pozwu.

W przypadku składania pozwu przeciwko osobie fizycznej, niezbędne jest podanie numeru PESEL lub NIP pozwanego. Ma to na celu jego jednoznaczną weryfikację. Wynika to z art. 505(32) § 2 kpc. Jeśli pozwany nie jest osobą fizyczną, należy podać KRS lub NIP.

Kto może złożyć pozew?

Pozew EPU może złożyć osoba fizyczna, prawna czy też jednostka organizacyjna, będąca powodem lub działająca w jego imieniu (pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, osoba reprezentująca), posiadająca w systemie teleinformatycznym e-sądu konto oraz ważny certyfikat do składania podpisu elektronicznego.

Do czego służy podpis elektroniczny?

Podpisu elektronicznego używa się w celu identyfikacji tożsamości osoby podpisującej dokument. Jest to swoistego rodzaju potwierdzenie danych w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi (np. imieniem i nazwiskiem) zastępują podpis zwykły czy konieczność osobistego stawiennictwa.

Jak złożyć pozew w EPU?

Pozew składamy za pomocą platformy e-sad.gov.pl. Dzięki temu postępowanie jest szybsze, tańsze i wygodniejsze. Omijane są kolejki w sądzie, znika problem zaginionych dokumentów i niemalże nie da się popełnić błędu formalnego. Procedura składania pozwu podzielona jest 6 części, dzięki czemu nie przeoczy się istotnych elementów. Tym samym nawet będąc laikiem, możliwe jest samodzielne egzekwowanie roszczeń. Formularz składa się z:
1) definiowania powodów

2) informacji o reprezentacji

3) definiowania pozwanych

4) definiowania listy dowodów

5) definiowania listy roszczeń

6) podsumowania

Wypełnienie wszystkich części gwarantuje spełnienie wymogów formalnych stawianych pismom procesowym.

Co jest potrzebne do złożenia pozwu w EPU?

Podczas składania pozwu w EPU należy:

 1. wskazać podstawę faktyczną dochodzonego roszczenia pieniężnego, czyli np. umowę sprzedaży, umowę najmu, umowę pożyczki, umowę zlecenia, umowę o roboty budowlane, umowę o dzieło, fakturę VAT

 2. wskazać datę powstania roszczenia - jest to data podpisania umowy, data wystawienia faktury VAT, data zdarzenia

Artykuły z cyklu
„Postępowanie cywilne w działalności przedsiębiorstwa”