0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym jest pierwszym, najważniejszym i często, okazuje się, jedynym środkiem obrony pozwanego. Jeżeli otrzymaliśmy z sądu pozew, możemy się do niego ustosunkować, a pismo to będzie tak zwaną odpowiedzią na pozew.

Czym jest odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym i ile mamy na nią czasu?

Regulację prawną dotyczącą odpowiedzi na pozew możemy odnaleźć w Kodeksie postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296) będącym podstawowym aktem prawnym regulującym procedurę sądową w sprawach cywilnych. Odpowiedź na pozew jako pismo procesowe ma na celu przyśpieszenie rozprawy i umożliwienie obrony strony pozwanej. Termin odpowiedzi na pozew ustala sąd, nie może być to jednak czas krótszy niż 14 dni.

Odpowiedź na pozew służy do merytorycznego odniesienia się do argumentacji powoda. Już dawno minęły czasy, w których bezczynność uznawana jest za przejaw niewinności. Celem sądu jest ustalenie prawdy i rozstrzyganie sporów w sposób sprawiedliwy. Dlatego aby umożliwić sadowi rozstrzygnięcie sprawy w sposób najlepszy i zasądzenie prawidłowego wyroku, należy brać czynny udział w procesie, między innymi poprzez złożenie odpowiedzi na pozew.

Postępowanie cywilne ma charakter kontradyktoryjny, oznacza to, że to na uczestnikach postępowania spoczywa obowiązek udowodnienia swojej racji, bierność powoduje niekorzystne rozwiązanie sporu. Sąd bierze pod uwagę oprócz przepisów i dowodów również stan faktyczny przedstawiony przez strony w pozwie i odpowiedzi na niego. Dzięki odpowiedniej argumentacji naszego stanowiska w pismach, może dojść do rozwiązania konfliktu zanim rozpocznie się proces w sądzie.

Brak odpowiedzi na pozew w postępowaniu cywilnym - co powoduje bierność?

Jeżeli strona nie przedstawi dowodów na potwierdzenie swoich twierdzeń, sąd nie będzie ich poszukiwał z urzędu, nie będzie również kwestionował twierdzeń strony przeciwnej.

W przypadku gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej, sąd może uznać - uwzględniając wynik całej rozprawy - że okoliczności te zostały przyznane. Nieodniesienie się do wszystkich twierdzeń strony przeciwnej jest błędem popełnianym zarówno przez osoby występujące we własnym imieniu, jak i przez profesjonalnych pełnomocników.

Art. 230 kpc

Gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane.

 • niezgłoszenie twierdzeń i wniosków dowodowych w odpowiedzi na pozew, którego złożenie zarządził sąd, może doprowadzić do pominięcia później zgłoszonych twierdzeń i wniosków dowodowych.

Art 207 § 6 kpc

Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym - jak ją stworzyć?

Odpowiedź na pozew może opierać się na 2 stanowiskach:

 1. uznaniu powództwa - pozwany uznaje wszelkie roszczenia powoda i zgadza się z przedstawioną przez niego wersją wydarzeń.

 2. kwestionowaniu powództwa w całości lub w części - pozwany nie uznaje powództwa w całości lub części i nie zgadza się z przedstawioną przez powoda wersją wydarzeń. Należy wówczas wykazać nieprawidłowość twierdzeń strony przeciwnej wraz z powołaniem się na właściwe dowody.

Przygotowując odpowiedź na pozew, należy pamiętać, że jest to pismo procesowe. Przy formułowaniu go konieczne jest zachowanie wymogów formalnych:

 1. oznaczenie sądu, do którego skierowane jest pismo (imię i nazwisko lub nazwę stron, dane ich przedstawicieli i pełnomocników)

 2. oznaczenie rodzaju pisma - odpowiedź na pozew

 3. przedstawienie stanu faktycznego

 4. ustosunkowanie się do twierdzeń powoda oraz wskazanych dowodów

 5. odwołanie się do zarzutów powoda i przedstawienie dowodów potwierdzających własne stanowisko

 6. zgłoszenie żądań dotyczących przebiegu rozprawy np. oddalenie powództwa, wezwanie na rozprawę świadków i biegłych, dokonanie oględzin, polecenie dostarczenia na rozprawę dokumentów będących w posiadaniu strony przeciwnej, potrzebnych do przeprowadzenia dowodu lub przedmiotu oględzin

 7. wymienienie załączników (dokumentów, wyciągów bankowych, wydruków maili i innych - na okoliczność potwierdzenia stanowiska)

 8. podpis

Prawidłowe sporządzenie odpowiedzi na pozew oznacza, że zawarte są w nim wszystkie możliwe informacje przemawiające za naszym stanowiskiem, które wyjaśniają sprzeczność z prezentowanymi przez powoda dowodami. Brak wymieniania choćby jednej informacji, mogącej pomoc w sprawie, przekreśla możliwość zgłoszenia jej w późniejszym terminie, chyba że uprawdopodobni się, że nie zgłoszono ich w pozwie, odpowiedzi na pozew czy dalszych pismach bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że wystąpiły inne wyjątkowe okoliczności.

Odpowiedź na pozew składamy do tego sądu, w którym toczy się sprawa i z którego otrzymaliśmy pozew.  Należy go złożyć w tej samej formie, w jakiej go otrzymano. W większości przepadków będzie to pismo spełniające wymogi z art. 126 kpc, a w postępowaniu uproszczonym oraz w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń odpowiedź na pozew powinna być sporządzona na urzędowym formularzu dostępnym w sądach i na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłata za odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym

Odpowiedź na pozew nie podlega opłacie sądowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów